ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek www.chemicaltiger.com je společnost Bridge Solutions Hub S.A. se sídlem ve Varšavě, ulice Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, základní kapitál 1505000,00 PLN, e-mailová adresa: (dále jen „správce“ nebo „Bridge Solutions Hub S.A.“).
2. Osobní údaje shromažďované Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: „RODO“ a zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018. (Sbírka zákonů 2018, částka 1000, v platném znění).

§ 2. TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím www.chemicaltiger.comw zejména za účelem:
a) přijímání a vyřizování objednávek na nákup produktů (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO) – bez ohledu na způsob přijímání těchto objednávek, a to i prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.chemicaltiger.com (dále jen „internetový obchod“);
b) poskytování záručních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);
c) daňového vypořádání uskutečněných nákupů (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO v souvislosti se zákonem o dani z příjmů právnických osob a zákonem o dani z přidané hodnoty);
d) zajištění a uplatnění případných pohledávek (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO),
e) přímý marketing: produktů nebo služeb společnosti Bridge Solutions Hub S.A. a přikládání propagačních materiálů obchodních partnerů společnosti Bridge Solutions Hub S.A. do pošty. (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO),
f) provádění marketingové komunikace prostřednictvím telekomunikačních koncových zařízení (článek 172 zákona o telekomunikacích);
g) vést seznam námitek proti zpracování údajů pro marketingové účely, pokud nám takovou námitku vznesete (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO ve spojení s čl. 21 odst. 3 RODO).
h) k vedení korespondence se zákazníky nebo potenciálními zákazníky a k zodpovídání jejich dotazů v souvislosti s jejich kontaktem, a to i prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách internetového obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) RODO);
i) plnění uzavřených smluv a vedení uživatelského účtu v internetovém obchodě (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO ve spojení se zákonem o poskytování elektronických služeb);
j) analytické a statistické činnosti týkající se využívání internetového obchodu uživateli internetového obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
2. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů uživatele: jméno a příjmení a pohlaví, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo provozovny, PSČ, město, země), adresa bydliště / podnikání / sídla, IP adresa, další údaje související s plněním smlouvy – např. číslo bankovního účtu). Kromě toho se ukládají také tyto údaje: historie nákupů (nezbytné mimo jiné pro poskytování záručních služeb na zakoupené produkty a pro korespondenci se zákazníky), informace o tom, jak se uživatelé pohybují v internetovém obchodě.
3. Osobní údaje uživatelů ukládá správce:
a) pokud je základem zpracování údajů plnění smlouvy, po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající době promlčení nároků. Není-li výslovně stanoveno jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné plnění a nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti tři roky.
b) pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu, po dobu, po kterou není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající promlčecí době nároků, které může správce uplatnit a které mohou být vůči němu vzneseny. Není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, činí promlčecí doba šest let a u nároků na pravidelné plnění a nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti tři roky.
4. Při používání webových stránek mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přidělená počítači uživatele nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.
5. Od uživatelů mohou být rovněž shromažďovány navigační údaje, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodli kliknout, nebo o jiných akcích, které na Webové stránce provedli. Právním základem pro tyto činnosti je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) na usnadnění využívání elektronicky poskytovaných služeb a na zlepšení funkčnosti těchto služeb.
6. Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné, avšak neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nezbytných pro zadání a provedení objednávky má za následek nemožnost zadání objednávky. Poskytnutí osobních údajů nám rovněž umožňuje provádět vaším jménem přímé marketingové aktivity.
7. Osobní údaje budou zpracovávány také automatizovaně formou profilování, pokud k tomu dáte souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu osobě za účelem rozhodování o ní nebo analýzy či předvídání jejích preferencí, chování a postojů.
8. Správce dbá zejména na ochranu zájmů subjektů údajů a zejména zajistí, aby údaje, které shromažďuje, byly:
a) byly zpracovávány zákonným způsobem,
b) shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nejsou předmětem dalšího zpracování, které je s těmito účely neslučitelné,
c) věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

§ 3. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje uživatelů mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců: dodavatelům, poskytovatelům služeb Společnosti, skladu, kde je skladováno zboží a baleny zásilky pro zákazníky, kanceláři zákaznického servisu, logistickému centru, provozovatelům pošt a kurýrním společnostem, které jménem společnosti Bridge Solutions Hub S.A. doručují zásilky zákazníkům, externím dodavatelům specializovaným na poskytování marketingových služeb (např. marketingovým agenturám) v souvislosti s návrhem, plánováním a zadáváním reklamy, bankám a inkasním, právním nebo poradenským společnostem, které poskytují společnosti Bridge Solutions Hub S.A. profesionální finanční služby.
2. V případě zákazníka, který provede nákup v internetovém obchodě, je příjemcem údajů také poskytovatel hostingu. Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány výhradně v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

§ 4. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VLASTNÍCH ÚDAJŮ

1. Subjekt údajů má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
2. Právní důvody žádosti uživatele:
a) Přístup k osobním údajům – článek 15 RODO
b) Oprava údajů – článek 16 RODO.
c) Výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut )- článek 17 RODO.
d) Omezení zpracování – článek 18 RODO.
e) Přenositelnost údajů – článek 20 RODO.
f) Námitka – článek 21 RODO
g) Odvolání souhlasu – čl. 7 odst. 3 RODO.
3. Za účelem uplatnění práv uvedených v bodě (2) můžete zaslat příslušný e-mail na adresu: info@chemicaltiger.com.
4. V situaci, kdy uživatel uplatní právo vyplývající z výše uvedených práv, správce žádosti vyhoví nebo odmítne vyhovět bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud však – vzhledem ke složité povaze žádosti nebo počtu žádostí – není správce schopen žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhoví žádosti do dalších dvou měsíců, přičemž uživatele předem – do jednoho měsíce od obdržení žádosti – informuje o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech.
5. Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení RODO, má každý subjekt údajů právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu: Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, Stawki 2, 00-193 Varšava.
6. Vaše údaje budeme zpracovávat po následující období:
a) plnění uzavřených smluv o dodávkách výrobků – po dobu plnění smlouvy a po dobu promlčení nároků stanovenou v příslušných právních předpisech;
b) plnění záručních závazků – v souladu se záruční lhůtou vyplývající z Pravidel a provozního řádu internetového obchodu – dostupných na webových stránkách www.chemicaltiger.com (dále jen „Pravidla a provozní řád obchodu“) a příslušných právních předpisů.
c) daňové vypořádání prodeje – po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl prodej uskutečněn;
d) marketing našich výrobků a služeb – po dobu až 5 let od posledního nákupu; máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely a kdykoli svůj souhlas v tomto ohledu odvolat;
e) provádění marketingové komunikace – dokud neodvoláte svůj souhlas s takovým kontaktováním nebo nevznesete námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely;
f) uplatnění nároků nebo obrana proti nim – za tímto účelem zpracováváme vaše údaje, pokud nezaplatíte za zakoupené produkty nebo pokud proti nám vznesete nároky – až do vyřešení případu nebo do uplynutí promlčecí lhůty nároků;
g) vedení seznamu námitek proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely – dokud námitku neodvoláte (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO ve spojení s čl. 21 odst. 3 nařízení RODO).
h) zodpovězení vašich dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře – po dobu trvání samotné korespondence a poté po dobu 24 měsíců,
i) používání účtu v internetovém obchodě – po dobu, po kterou má zákazník účet v internetovém obchodě, v souladu s jeho podmínkami; po zrušení účtu zákazníkem můžeme údaje zákazníka nadále zpracovávat pro účely obrany proti reklamacím, pokud je to odůvodněno okolnostmi;
j) analytické a statistické činnosti týkající se používání internetového obchodu – po dobu dalších 24 měsíců,

§ 5. COOKIES

1. Webové stránky používají soubory „cookies“.
2. Instalace souborů „cookies“ je nezbytná pro řádné poskytování služeb na Webových stránkách. Soubory „cookies“ obsahují informace nezbytné pro správné fungování Webových stránek a rovněž poskytují možnost vypracování obecných statistik návštěvnosti Webových stránek. Soubory „cookies“ a podobné technologie nemají negativní vliv na provoz zařízení, na kterém jsou umístěny. Jejich použití nemá za následek žádné změny v konfiguraci zařízení nebo softwaru nainstalovaném v zařízení. Informace získané prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií mohou být v závislosti na konkrétním souboru/technologii zpřístupněny: poskytovatelům služeb souvisejících se správou našich webových stránek, poskytovatelům řešení pro analýzu dat, poskytovatelům online marketingových služeb, platformám sociálních médií, poskytovatelům platebních služeb.
3. Na webových stránkách se používají tyto typy „souborů cookie“: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie.
a) „Relační“ „cookies“ jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí (neopustí webové stránky).
b) „Trvalé“ „cookies“ jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech „cookies“ nebo dokud je uživatel nesmaže.
4. Správce používá vlastní „cookies“, aby lépe porozuměl tomu, jak uživatel interaguje s obsahem webových stránek. Soubory „cookies“ shromažďují informace o tom, jak uživatel používá webové stránky, o typu webových stránek, ze kterých byl uživatel přesměrován, a o počtu návštěv a délce návštěvy uživatele na webových stránkách. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje o uživateli, ale slouží k sestavení statistik o používání webových stránek.
5. Uživatel má právo rozhodnout o přístupu souborů cookie do svého počítače tím, že je předem zvolí v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a nakládání se soubory cookie jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (prohlížeče).

§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dokument nabývá účinnosti dnem 12. prosince 2023.
2. Tento dokument schvaluje představenstvo společnosti Bridge Solutions Hub S.A. a podléhá pravidelnému přezkumu za účelem jeho aktualizace, zejména v případě změn právních předpisů.
3. Správce uplatňuje technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategorii chráněných údajů, zejména k ochraně údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, před jejich převzetím neoprávněnou osobou, před jejich zpracováním v rozporu s platnými předpisy a před jejich změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
4. Správce zajistí vhodná technická opatření, která zabrání neoprávněným osobám získat a měnit elektronicky zasílané osobní údaje.
5. Ve věcech neupravených těmito Zásadami ochrany osobních údajů se přiměřeně použijí ustanovení RODO a další příslušná ustanovení polského práva.