INTEGRITETSPOLICY BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Administratören av de personuppgifter som samlas in via webbplatsen www.chemicaltiger.com är företaget Bridge Solutions Hub S.A. med säte i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa, registrerat i registret över företagare som förs av distriktsdomstolen i Warszawa, XIII ekonomiska avdelningen i det nationella domstolsregistret, under KRS-nummer: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, aktiekapital på 1505000.00 PLN, e-postadress: info@chemicaltiger.com, (nedan kallad ”Administratören” eller ”Bridge Solutions Hub S.A.”).
2. Personuppgifter som samlas in av administratören via webbplatsen ska behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), (nedan kallad ”RODO”) och lagen om skydd av personuppgifter av den 10 maj 2018. (Lagtidende 2018, punkt 1000, i dess ändrade lydelse).

§ 2 . TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS, SYFTE OCH OMFATTNING AV DATAINSAMLING

1. Administratören ska behandla personuppgifter via www.chemicaltiger.comw i synnerhet för att:
a) ta emot och behandla beställningar för köp av produkter (artikel 6.1 b i RODO) – oavsett hur beställningarna tas emot, inklusive via onlinebutiken på www.chemicaltiger.com (nedan kallad ”onlinebutiken”);
b) Tillhandahållande av garantitjänster (artikel 6.1 b i RODO);
c) skatteavräkning av gjorda inköp (artikel 6.1 c RODO i samband med lagen om inkomstskatt för juridiska personer och mervärdesskattelagen);
d) skydd och hävdande av potentiella fordringar (artikel 6.1 f RODO),
e) direktmarknadsföring: av Bridge Solutions Hub S.A. produkter eller tjänster och bifogande av reklammaterial från Bridge Solutions Hub S.A. affärspartners i posten. (Artikel 6.1 f RODO),
f) att utföra marknadskommunikation via terminalutrustning för telekommunikation (artikel 172 i telekommunikationslagen);
g) för att upprätthålla en lista över invändningar mot behandling av uppgifter för marknadsföringsändamål om du gör en sådan invändning till oss (artikel 6.1 c i RODO, jämförd med artikel 21.3 i RODO)
h) För att föra korrespondens med kunder eller potentiella kunder och för att svara på frågor som ställs av dem i samband med deras kontakt, inklusive via kontaktformuläret på webbplatsen för onlinebutiken (artikel 6.1 a eller f i RODO);
i) genomförande av ingångna avtal och underhåll av användarens konto i onlinebutiken (artikel 6.1 b i RODO i samband med lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster);
j) analytiska och statistiska aktiviteter med avseende på användningen av onlinebutiken av användare av onlinebutiken (artikel 6.1 f RODO).
2. Administratören behandlar följande kategorier av användarens personuppgifter: för- och efternamn och kön, e-postadress, kontakttelefonnummer, leveransadress (gata, husnummer, lokalnummer, postnummer, stad, land), adress till bostad / företag / säte, IP-adress, andra uppgifter relaterade till fullgörandet av avtalet – t.ex. bankkontonummer). Dessutom lagras följande uppgifter: köphistorik (nödvändig bland annat för tillhandahållande av garantitjänster för köpta produkter och för korrespondens med kunder), information om hur användare navigerar i onlinebutiken.
3. Användarnas personuppgifter lagras av Administratören:
a) om grunden för databehandlingen är fullgörandet av ett avtal, så länge som det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet, och därefter under en period som motsvarar preskriptionstiden för fordringar. Om inte annat särskilt föreskrivs ska preskriptionstiden vara sex år och för krav på periodisk fullgörelse och krav som rör bedrivande av affärsverksamhet tre år.
b) Om behandlingen av uppgifter grundar sig på samtycke, så länge samtycket inte återkallas och efter återkallande av samtycket under en tidsperiod som motsvarar preskriptionstiden för de anspråk som administratören kan göra gällande och som kan göras gällande mot honom. Om inte annat anges i en särskild bestämmelse är preskriptionstiden sex år, och för krav på periodisk prestation och krav relaterade till bedrivande av affärsverksamhet – tre år.
4. Vid användning av webbplatsen kan ytterligare information samlas in, i synnerhet: den IP-adress som tilldelats användarens dator eller internetleverantörens externa IP-adress, domännamn, typ av webbläsare, åtkomsttid, typ av operativsystem.
5. Navigationsdata kan också samlas in från användarna, inklusive information om länkar och referenser som de väljer att klicka på eller andra åtgärder som de vidtar på webbplatsen. Den rättsliga grunden för sådan verksamhet är Administratörens berättigade intresse (artikel 6.1 f i RODO) av att underlätta användningen av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och av att förbättra funktionaliteten hos sådana tjänster.
6. Användarens tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt, även om underlåtenhet att tillhandahålla de ovannämnda personuppgifter som är nödvändiga för att lägga och utföra en order leder till att det är omöjligt att lägga en order. Tillhandahållande av personuppgifter gör det också möjligt för oss att genomföra direktmarknadsföringsaktiviteter för din räkning.
7. Personuppgifter kommer också att behandlas på ett automatiserat sätt i form av profilering, förutsatt att du samtycker till detta på grundval av artikel 6.1 a i RODO. Konsekvensen av profilering blir att en person tilldelas en profil för att fatta beslut som rör honom eller henne eller för att analysera eller förutsäga hans eller hennes preferenser, beteende och attityder.
8. Den personuppgiftsansvarige ska vidta särskilda åtgärder för att skydda de registrerades intressen och ska särskilt se till att de uppgifter som samlas in
a) behandlas på ett lagligt sätt
b) samlas in för särskilda, berättigade ändamål och inte utsätts för ytterligare behandling som är oförenlig med dessa ändamål
c) i allt väsentligt är korrekta och adekvata i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas och lagras i en form som gör det möjligt att identifiera de registrerade under en period som inte är längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.

§ 3. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

1. Användarnas personuppgifter kan överföras till följande mottagare eller kategorier av mottagare: leverantörer, tjänsteleverantörer till företaget, lagret där varor lagras och paket till kunder packas, kundtjänstkontoret, logistikcentret, postoperatörer och kurirföretag som levererar paket till kunder på uppdrag av Bridge Solutions Hub S.A., externa leverantörer som är specialiserade på att tillhandahålla marknadsföringstjänster (t.ex. marknadsföringsbyråer) i samband med design, planering och placering av annonser, banker och inkasso-, juridiska eller rådgivande företag som förser Bridge Solutions Hub S.A. med professionella finansiella tjänster.
2. När det gäller en kund som gör ett köp från onlinebutiken är mottagaren av uppgifterna också värdleverantören. Användarnas personuppgifter lagras uteslutande inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

§ 4. RÄTT ATT KONTROLLERA, FÅ TILLGÅNG TILL OCH KORRIGERA SINA EGNA UPPGIFTER

1. Den registrerade har rätt att få tillgång till innehållet i sina personuppgifter och rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att invända, rätt att återkalla samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycke innan det återkallas.
2. Rättslig grund för användarens begäran:
a) Tillgång till personuppgifter – artikel 15 RODO
b) Rättelse av uppgifter – artikel 16 i RODO.
c) Radering av uppgifter (så kallad rätt att bli bortglömd) – artikel 17 i RODO.
d) Begränsning av behandling – artikel 18 i RODO.
e) Dataportabilitet – artikel 20 i RODO.
f) Invändning – artikel 21 i RODO.
g) Återkallande av samtycke – artikel 7.3 i RODO.
3. För att utöva de rättigheter som avses i punkt (2) kan du skicka ett relevant e-postmeddelande till: info@chemicaltiger.com.
4. I den situation där användaren utövar den rättighet som följer av ovanstående rättigheter ska administratören tillmötesgå begäran eller vägra att tillmötesgå den omedelbart, men senast inom en månad efter att ha mottagit den. Om administratören på grund av ansökans komplexa natur eller antalet ansökningar inte kan tillmötesgå ansökningen inom en månad, ska administratören tillmötesgå ansökningen inom ytterligare två månader och i förväg – inom en månad efter mottagandet av ansökningen – informera användaren om den planerade förlängningen av tidsfristen och skälen för detta.
5. Om det konstateras att behandlingen av personuppgifter strider mot bestämmelserna i RODO, har varje registrerad rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten: Ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter, 2 Stawki Street, 00-193 Warszawa.
6. Vi kommer att behandla dina uppgifter under följande perioder:
a) fullgörande av ingångna avtal om leverans av produkter – under den tid som avtalet fullgörs och under den preskriptionstid för anspråk som anges i relevant lagstiftning;
b) fullgörande av garantiåtaganden – i enlighet med den garantiperiod som följer av Internetbutikens regler och föreskrifter – som finns tillgängliga på webbplatsen www.chemicaltiger.com (nedan kallade ”butikens regler och föreskrifter”) och relevant lagstiftning.
c) skatteavräkning av försäljning – under en period av 5 år från utgången av det beskattningsår då försäljningen ägde rum;
d) marknadsföring av våra produkter och tjänster – under en period på upp till 5 år efter ditt senaste köp; du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål och att återkalla ditt samtycke i detta avseende;
e) genomföra marknadsföringskommunikation – tills du återkallar ditt samtycke till sådan kontakt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål;
f) göra gällande eller försvara oss mot anspråk – för detta ändamål behandlar vi dina uppgifter om du inte betalar för de produkter du har köpt eller om du riktar anspråk mot oss – tills ärendet har avgjorts eller preskriptionstiden för anspråk har löpt ut;
g) upprätthålla en lista över invändningar mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål – tills du återkallar din invändning (artikel 6.1 c i RODO jämförd med artikel 21.3 i RODO).
h) Svar på dina frågor via kontaktformuläret – under den tid som korrespondensen pågår och därefter under en period på 24 månader,
i) användning av ett konto i onlinebutiken – under den tid som kunden har ett konto i onlinebutiken, i enlighet med dess villkor; efter att kunden har raderat kontot kan vi fortfarande behandla kundens uppgifter i syfte att försvara oss mot anspråk, om det är motiverat av omständigheterna;
j) analytiska och statistiska aktiviteter med avseende på användningen av onlinebutiken – under ytterligare 24 månader,

§ 5. KAKOR

1. Webbplatsen använder ”cookies”-filer.
2. Installationen av cookies är nödvändig för att tjänsterna på webbplatsen ska kunna tillhandahållas på rätt sätt. ”Cookies”-filerna innehåller information som är nödvändig för att Webbplatsen ska fungera korrekt, och de ger också möjlighet att utveckla allmän statistik över webbplatsbesök. Cookies och liknande teknik påverkar inte funktionen hos den enhet som de placeras på. Användningen av dem leder inte till några ändringar i enhetens konfiguration eller i den programvara som är installerad på enheten. Information som erhålls genom cookies och liknande tekniker kan, beroende på den specifika filen/tekniken, lämnas ut till leverantörer av tjänster relaterade till administrationen av vår webbplats, leverantörer av dataanalyslösningar, leverantörer av marknadsföringstjänster online, sociala medieplattformar, leverantörer av betaltjänster.
3. De typer av ”cookies” som används på webbplatsen är: sessionscookies och permanenta cookies
a) ”Sessionscookies” är tillfälliga filer som lagras på användarens terminalutrustning tills användaren loggar ut (lämnar webbplatsen).
b) ”Permanenta” ”cookies” lagras på användarens terminalutrustning under den tid som anges i parametrarna för ”cookies” eller tills de raderas av användaren.
4. Administratören använder sina egna cookies för att bättre förstå hur användaren interagerar med innehållet på webbplatsen. Kakorna samlar in information om användarens användning av webbplatsen, vilken typ av webbplats som användaren omdirigerades från samt antalet besök och längden på användarens besök på webbplatsen. Denna information registrerar inte specifika personuppgifter om användaren, utan används för att sammanställa statistik om användningen av webbplatsen.
5. Användaren har rätt att besluta om tillgång till cookies på sin dator genom att välja dem i förväg i sitt webbläsarfönster. Detaljerad information om möjligheten och hanteringen av cookies finns tillgänglig i inställningarna för din programvara (webbläsare).

§ 6. SLUTBESTÄMMELSER

1. Detta dokument ska gälla från och med den 12 december 2023.
2. Detta dokument ska antas av styrelsen för Bridge Solutions Hub S.A. och ska vara föremål för periodisk översyn för att uppdatera det, särskilt i händelse av ändringar i lagbestämmelser.
3. Administratören ska tillämpa tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de behandlade personuppgifterna som är lämpliga med hänsyn till hoten och kategorin av skyddade uppgifter, och i synnerhet för att skydda uppgifterna mot att obehöriga personer får tillgång till dem, mot att obehöriga personer tar del av dem, mot att de behandlas i strid med gällande bestämmelser och mot att de ändras, förloras, skadas eller förstörs.
4. Administratören ska tillhandahålla lämpliga tekniska åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till och ändrar personuppgifter som skickas elektroniskt.
5. I frågor som inte regleras av denna integritetspolicy ska bestämmelserna i RODO och andra relevanta bestämmelser i polsk lag tillämpas i enlighet därmed.