PRIVACYBELEID VAN BRIDGE SOLUTIONS HUB N.V.
§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN
 
1. De beheerder van de persoonsgegevens die via de website www.chemicaltiger.com worden verzameld, is Bridge Solutions Hub S.A. met statutaire zetel in Warschau, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warschau, ingeschreven in het ondernemersregister dat wordt bijgehouden door de arrondissementsrechtbank in Warschau, XIII Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtsregister, onder KRS-nummer: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, aandelenkapitaal van 1505000,00 PLN, e-mailadres: info@chemicaltiger.com, (hierna te noemen: “Beheerder” of “Bridge Solutions Hub S.A.”).
2. Persoonsgegevens die door de Beheerder via de website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), (hierna te noemen: “RODO”) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 10 mei 2018. (Staatsblad 2018, item 1000, zoals gewijzigd).
 
§ 2 . TYPE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS, DOEL EN REIKWIJDTE VAN DE VERZAMELING VAN GEGEVENS
 
1. De beheerder verwerkt persoonsgegevens via de website www.chemicaltiger.comw in het bijzonder in het geval van:
a) het accepteren en uitvoeren van bestellingen voor de aankoop van producten (art. 6 lid 1 lit. b RODO) – ongeacht de wijze van acceptatie van dergelijke bestellingen, waaronder via de online shop op www.chemicaltiger.com (hierna: “Online Shop”);
b) het verlenen van garantiediensten (art. 6 lid. 1 lit. b RODO);
c) fiscale afwikkeling van gedane aankopen (art. 6 sec. 1 lit. c RODO in verband met de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de omzetbelasting);
d) het veiligstellen en afhandelen van mogelijke claims (art. 6 sec. 1 lit. f RODO),
e) direct marketing: van producten of diensten van Bridge Solutions Hub S.A. en het meesturen van promotiemateriaal van zakelijke partners van Bridge Solutions Hub S.A. met de zendingen. (Art. 6(1)(f) RODO),
f) voor het uitvoeren van marketingcommunicatie via telecommunicatie-eindapparatuur (Art. 172 van de Telecommunicatiewet);
g) voor het bijhouden van een lijst met bezwaren tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, als u dergelijke bezwaren bij ons kenbaar maakt (Art. 6(1)(c) RODO, in samenhang met Art. 21 lid. 3 RODO).
h) voor het voeren van correspondentie met klanten of potentiële klanten en voor het beantwoorden van vragen die door hen worden gesteld in verband met contact, onder meer via het contactformulier op de Online Shop website (art. 6 lid 1 sub a of f RODO);
i) voor het nakomen van gesloten overeenkomsten en het onderhouden van een gebruikersaccount op de Online Shop (art. 6 lid 1 sub b RODO in samenhang met de Wet elektronische dienstverlening);
j) analytische en statistische activiteiten met betrekking tot het gebruik van de Online Shop door gebruikers van de Online Shop (art. 6 lid 1 sub f RODO).
2. De beheerder verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van de gebruiker: voor- en achternaam en geslacht, e-mailadres, telefoonnummer van contactpersonen, afleveradres (straat, huisnummer, huisnummer, postcode, plaats, land), woonadres / vestigingsadres, IP-adres, andere gegevens met betrekking tot de uitvoering van het contract – bijv. bankrekeningnummer). Daarnaast worden ook de volgende gegevens opgeslagen: aankoophistorie (onder andere nodig om garantiediensten te verlenen voor aangekochte producten en om correspondentie met klanten te voeren), informatie over hoe gebruikers van de internetshop door de internetshop navigeren.
3. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden door de beheerder opgeslagen:
a) in het geval dat de basis voor gegevensverwerking de uitvoering van het contract is, voor zolang als nodig is voor de uitvoering van het contract, en daarna voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van vorderingen. Tenzij in een specifieke bepaling anders is bepaald, bedraagt de verjaringstermijn zes jaar en voor vorderingen wegens periodieke nakoming en vorderingen in verband met de uitoefening van bedrijfsactiviteiten drie jaar.
b) wanneer de grondslag voor de gegevensverwerking toestemming is, zolang de toestemming niet is herroepen, en na herroeping van de toestemming gedurende een termijn die overeenstemt met de verjaringstermijn voor vorderingen die de beheerder kan instellen en die tegen hem kunnen worden ingesteld. Tenzij een specifieke bepaling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar, en voor claims voor periodieke uitkeringen en claims met betrekking tot het uitvoeren van zakelijke activiteiten – drie jaar.
4. Bij het gebruik van de website kan aanvullende informatie worden verzameld, in het bijzonder: het IP-adres dat is toegewezen aan de computer van de gebruiker of het externe IP-adres van de internetprovider, domeinnaam, browsertype, toegangstijd, type besturingssysteem.
5. Navigatiegegevens kunnen ook worden verzameld van gebruikers, waaronder informatie over links en verwijzingen waarop zij klikken of andere acties die zij ondernemen op de website. De rechtsgrondslag voor deze activiteiten is het gerechtvaardigde belang van de beheerder (artikel 6, lid 1, onder f) RODO), dat bestaat uit het faciliteren van het gebruik van elektronisch aangeboden diensten en het verbeteren van de functionaliteit van dergelijke diensten.
6. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de gebruiker is vrijwillig, hoewel het niet verstrekken van de bovengenoemde persoonlijke gegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen en af te ronden, resulteert in de onmogelijkheid om een bestelling te plaatsen. Het verstrekken van persoonsgegevens maakt het ook mogelijk om direct marketingactiviteiten namens u uit te voeren.
7. Persoonsgegevens worden ook op geautomatiseerde wijze verwerkt in de vorm van profilering, mits de gebruiker hiermee instemt op basis van artikel 6, lid 1, onder a) RODO. Het gevolg van profilering is de toekenning van een profiel aan een persoon om beslissingen over hem te nemen of om zijn voorkeuren, gedrag en attitudes te analyseren of te voorspellen.
8. De verantwoordelijke voor de verwerking moet bijzondere zorgvuldigheid betrachten om de belangen van de betrokkenen te beschermen en moet er in het bijzonder voor zorgen dat de gegevens die hij verzamelt:
a) rechtmatig worden verwerkt,
b) voor welbepaalde, gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet worden onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden,
c) feitelijk juist en toereikend zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en worden opgeslagen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel van de verwerking.
 
§ 3. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 
1. De persoonsgegevens van Gebruikers kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers: leveranciers, dienstverleners van het Bedrijf, het magazijn waar goederen worden opgeslagen en pakketten aan Klanten worden verpakt, het Klantenservicekantoor, het Logistiek Centrum, postbedrijven en koeriersbedrijven die namens Bridge Solutions Hub S.A. pakketten bij Klanten afleveren, externe aanbieders die gespecialiseerd zijn in het leveren van marketingdiensten (bijv. marketingbureaus) in verband met het ontwerpen, plannen en plaatsen van advertenties, banken en incasso-, juridische of adviesbureaus die Bridge Solutions Hub S.A. professionele financiële diensten verlenen.
2. In het geval van een Klant die een aankoop doet in de Online Shop, is de ontvanger van de gegevens tevens de hostingprovider. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden uitsluitend opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER).
 
§ 4. RECHT VAN CONTROLE, TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS
 
1. De betrokkene heeft het recht op toegang tot de inhoud van zijn/haar persoonsgegevens en het recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken, het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
2. Rechtsgronden voor uw verzoek:
a) Toegang tot persoonsgegevens – Art. 15 RODO
b) Rectificatie van gegevens – Art. 16 RODO.
c) Verwijdering van gegevens (het zogenaamde recht om vergeten te worden) – Art. 17 RODO.
d) Beperking van de verwerking – Art. 18 RODO.
e) Dataportabiliteit – Art. 20 RODO.
f) Bezwaar – Art. 21 RODO
g) Intrekking van toestemming – Art. 7 lid 3 RODO.
3. Om de onder punt 2 genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een relevante e-mail sturen naar: info@chemicaltiger.com.
4. Wanneer een gebruiker zich beroept op een recht uit hoofde van de bovengenoemde rechten, zal de beheerder onmiddellijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, aan het verzoek voldoen of weigeren aan het verzoek te voldoen. Indien de beheerder echter – vanwege de complexe aard van het verzoek of het aantal verzoeken – niet in staat is om binnen een maand aan het verzoek te voldoen, voldoet de beheerder binnen nog eens twee maanden aan het verzoek en stelt hij de gebruiker vooraf – binnen een maand na ontvangst van het verzoek – in kennis van de voorgenomen verlenging van de termijn en de redenen daarvoor.
5. Indien wordt vastgesteld dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de RODO, heeft elke betrokkene het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Voorzitter van het Bureau Bescherming Persoonsgegevens, Stawki Street 2, 00-193 Warschau.
6. Wij verwerken uw gegevens voor de volgende perioden:
a) uitvoering van gesloten contracten voor de levering van producten – voor de periode van uitvoering van het contract en voor de periode van verjaring van claims zoals gespecificeerd in de relevante wetgeving;
b) uitvoering van garantieverplichtingen – in overeenstemming met de garantieperiode die voortvloeit uit het Reglement van de Internet Shop – beschikbaar op www.chemicaltiger.com (hierna: “Shop Reglement”) en de relevante wetgeving.
c) fiscale afwikkeling van verkopen – voor een periode van 5 jaar vanaf het einde van het belastingjaar waarin de verkoop heeft plaatsgevonden;
d) marketing van onze producten en diensten – voor een periode van maximaal 5 jaar vanaf uw laatste aankoop; u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden en om uw toestemming in dit verband te allen tijde in te trekken;
e) uitvoering van marketingcommunicatie – totdat u uw toestemming voor dergelijk contact intrekt of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden;
f) het instellen van vorderingen of het voeren van verweer tegen vorderingen – voor dit doel verwerken wij uw gegevens als u niet betaalt voor de producten die u hebt gekocht, of als u vorderingen tegen ons instelt – totdat de zaak is afgehandeld of de verjaringstermijn voor vorderingen is verstreken;
g) het bijhouden van een lijst met bezwaren tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden – totdat u uw bezwaar intrekt (Art. 6(1)(c) RODO in samenhang met artikel 21(3) RODO).
h) antwoorden op vragen die u stelt via het contactformulier – voor de duur van de correspondentie zelf en daarna voor een periode van 24 maanden,
i) gebruik van een account in de Online Shop – voor de periode dat u een account heeft in de Online Shop, in overeenstemming met de voorwaarden; nadat u uw account heeft verwijderd, kunnen wij uw gegevens nog verwerken voor de verdediging tegen claims indien de omstandigheden dit rechtvaardigen;
j) analytische en statistische activiteiten met betrekking tot het gebruik van de Online Shop – voor een verdere periode van 24 maanden,
 
§ 5. “COOKIES”
 
1. De Website maakt gebruik van “cookies”.
2. De installatie van “cookies” is noodzakelijk voor een goede dienstverlening op de Website. De “cookies” bestanden bevatten informatie die nodig is voor het goed functioneren van de website, en ze bieden ook de mogelijkheid om algemene statistieken over website bezoeken te ontwikkelen. Cookies en soortgelijke technologieën hebben geen negatieve invloed op de werking van het apparaat waarop ze worden geplaatst. Het gebruik ervan leidt niet tot wijzigingen in de configuratie van het apparaat of de software die op het apparaat is geïnstalleerd. Informatie die wordt verkregen via cookies en soortgelijke technologieën kan worden doorgegeven, afhankelijk van het specifieke bestand/de specifieke technologie: aan leveranciers van diensten die verband houden met het beheer van onze website, leveranciers van oplossingen voor gegevensanalyse, leveranciers van online marketingdiensten, platforms voor sociale media, leveranciers van betalingsdiensten.
3. De website gebruikt de volgende soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies
a) “Sessie” cookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker totdat de gebruiker uitlogt (de website verlaat).
b) “Permanente” cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker voor de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze worden verwijderd door de gebruiker.
4. De beheerder gebruikt zijn eigen cookies om beter te begrijpen hoe de gebruiker omgaat met de inhoud van de website. De cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website door de gebruiker, het type pagina vanwaar de gebruiker is doorgestuurd en het aantal bezoeken en de tijd van het bezoek van de gebruiker aan de website. Deze informatie registreert geen specifieke persoonlijke gegevens van de gebruiker, maar wordt gebruikt om statistieken samen te stellen over het gebruik van de website.
5. De gebruiker heeft het recht om te beslissen over de toegang van cookies tot zijn/haar computer door deze vooraf te selecteren in zijn/haar browservenster. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en methoden van het omgaan met “cookies” is beschikbaar in de instellingen van uw software (webbrowser).
 
§ 6. SLOTBEPALINGEN
 
1. Dit document is van kracht vanaf 12 december 2023.
2. Dit document wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van Bridge Solutions Hub S.A. en wordt periodiek herzien met het oog op bijwerking, met name in geval van wijzigingen in wettelijke voorschriften.
3. De beheerder past technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen die is afgestemd op de risico’s en categorieën gegevens die onder de bescherming vallen, en beschermt de gegevens met name tegen openbaarmaking aan onbevoegden, inname door een onbevoegd persoon, verwerking in strijd met de toepasselijke voorschriften en wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging.
4. De beheerder stelt passende technische maatregelen beschikbaar om verwerving en wijziging door onbevoegden van elektronisch verzonden persoonsgegevens te voorkomen.
5. Op zaken die niet onder dit privacybeleid vallen, zijn de bepalingen van de RODO en andere relevante bepalingen van de Poolse wet van overeenkomstige toepassing.