POLITYKA PRYWATNOŚCI BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.chemicaltiger.com jest spółka Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, kapitał zakładowy w wysokości 1505000,00 zł., adres poczty elektronicznej e-mail: info@chemicaltiger.com, (zwany/a dalej “Administratorem” lub „Bridge Solutions Hub S.A.”).
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej Jako: „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

§ 2 . RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.chemicaltiger.comw szczególności w przypadku:
a) przyjmowania oraz realizacji zamówień na zakup produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – niezależnie od sposobu przyjmowania tych zamówień, w tym również poprzez sklep internetowy pod adresem www.chemicaltiger.com (dalej jako: „Sklep Internetowy”);
b) świadczenia usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) rozliczenia podatkowego realizowanych zakupów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku od towarów i usług);
d) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) marketingu bezpośredniego: produktów lub usług Bridge Solutions Hub S.A. oraz załączania do przesyłek materiałów promocyjnych partnerów biznesowych Bridge Solutions Hub S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f) realizowania komunikacji marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (art. 172 Prawa telekomunikacyjnego);
g) prowadzenia listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli zgłoszą Państwo do nas tego rodzaju sprzeciw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).
h) prowadzenia korespondencji z Klientami lub potencjalnymi Klientami oraz odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w związku z kontaktem, w tym również poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego (art. 6 ust 1 lit. a lub lit. f RODO);
i) realizowania zawartych umów i prowadzenie konta użytkownika w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
j) działań analityczno-statystycznych w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego przez użytkowników Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika: imię i nazwisko oraz płeć, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, adres IP, inne dane związane z wykonaniem umowy – np. nr rachunku bankowego). Dodatkowo przechowywane są także: historia zakupów (niezbędna między innymi do świadczenia usług gwarancyjnych na zakupione produkty oraz prowadzenia korespondencji z Klientami), informacje o sposobie poruszania się po Sklepie Internetowym przez użytkowników Sklepu Internetowego.
3. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych umożliwia również podjęcie na Państwa rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego.
7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców: dostawców, usługodawców Spółki, magazyn, gdzie przechowywane są towary i pakowane są przesyłki do Klientów, biuro obsługi Klienta, centrum Logistyczne, Operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, które na zlecenie Bridge Solutions Hub S.A. dostarczają przesyłki do Klientów, zewnętrzni dostawcy specjalizujący się w dostarczaniu usług marketingowych (np. agencje marketingowe) w związku z projektowaniem, planowaniem i umieszczaniem reklam, banki oraz firmy windykacyjne, prawne lub doradcze które zapewniają Bridge Solutions Hub S.A. profesjonalne usługi finansowe.
2. W przypadku Klienta, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym odbiorcą danych jest również dostawca usług hostingowych. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
a) Dostęp do danych osobowych – art. 15 RODO
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym )– art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody– art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@chemicaltiger.com.
4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Państwa dane będziemy przetwarzać przez następujące okresy:
a) wykonanie zawartych umów na dostarczanie produktów – przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony we właściwych przepisach;
b) wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi – zgodnie z okresem rękojmi wynikającym z Regulaminu Sklepu Internetowego – dostępnego na stronie internetowej www.chemicaltiger.com (dalej jako: „Regulamin Sklepu”) oraz właściwych przepisów prawa.
c) rozliczenie podatkowe sprzedaży – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży;
d) marketing naszych produktów i usług – przez okres do 5 lat od dokonania przez Państwa ostatniego zakupu; mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych oraz wycofać zgodę w tym zakresie;
e) realizowanie komunikacji marketingowej – do czasu wycofania przez Państwa zgody na taki kontakt lub złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych;
f) dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy dane jeżeli nie dokonują Państwo zapłaty za zakupione produkty, albo wnoszą Państwo roszczenia przeciwko nam – do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń;
g) prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wycofania przez Państwa swojego sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).
h) odpowiedzi na zadawane przez pytania poprzez formularz kontaktowy – na okres prowadzenia samej korespondencji i następnie przez okres 24 miesięcy,
i) korzystanie z konta w Sklepie Internetowym – przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z jego regulaminem; po usunięciu konta przez Klienta możemy przetwarzać jeszcze dane Klienta dla potrzeb obrony przed roszczeniami, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami;
j) działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego – przez okres kolejnych 24 miesięcy,

§ 5. PLIKI “COOKIES”

1. Strona Internetowa używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie Internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Pliki cookies ani im podobne technologie nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są umieszczane. Z powodu ich stosowania nie zachodzą żadne zmiany w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu, które jest na urządzeniu zainstalowane. Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych im technologii mogą być ujawniane w zależności od konkretnego pliku/technologii: dostawcom usług związanych z administracją naszej strony, dostawcom rozwiązań do analizy danych, dostawcom usług marketingowych w Internecie, platformom mediów społecznościowych, dostawcom usług związanych z płatnościami.
3. W ramach Strony internetowej stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy dokument obowiązuje od 12 grudnia 2023 r.
2. Niniejszy dokument jest uchwalany przez Zarząd Bridge Solutions Hub S.A. i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych
3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.