ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A www.chemicaltiger.com weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a Bridge Solutions Hub S.A. társaság, székhelye: Varsó, Zygmunta Vogla utca 2A, 02-963 Varsó, bejegyezve a varsói kerületi bíróság XIII. gazdasági osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, KRS szám: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, alaptőke 1505000,00 PLN, e-mail cím: info@chemicaltiger.com, (a továbbiakban: „Adminisztrátor” vagy „Bridge Solutions Hub S.A.”).
2. Az Adminisztrátor által a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: „RODO”) és a 2018. május 10-i személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően kerül feldolgozásra. (A 2018. évi CXI. törvénycikkely 1000. pontja, módosított szöveg).

§ 2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. Az Adatkezelő a www.chemicaltiger.comw oldalon keresztül személyes adatokat kezel különösen a következő célokból:
a) a termékek megvásárlására vonatkozó megrendelések fogadása és feldolgozása (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) – függetlenül a megrendelések fogadási módjától, beleértve a www.chemicaltiger.com oldalon található online áruházon (a továbbiakban: „Online áruház”) keresztül történő fogadást is;
b) jótállási szolgáltatások nyújtása (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja);
c) az elvégzett vásárlások adóügyi elszámolása (RODO 6. cikk (1) bekezdés c) pontja a társasági adóról szóló törvénnyel és az általános forgalmi adóról szóló törvénnyel összefüggésben);
d) az esetleges követelések biztosítása és érvényesítése (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja),
e) direkt marketing: a Bridge Solutions Hub S.A. termékeinek vagy szolgáltatásainak, valamint a Bridge Solutions Hub S.A. üzleti partnereinek promóciós anyagainak postai úton történő mellékelése. (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont),
f) távközlési végberendezésen keresztül történő marketingkommunikáció (a távközlési törvény 172. cikke);
g) a marketing célú adatkezeléssel szembeni kifogások listájának vezetése, amennyiben Ön ilyen kifogást emel velünk szemben (RODO 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, összefüggésben a RODO 21. cikk (3) bekezdésével).
h) az ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel való levelezés lebonyolítása és az általuk a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban feltett kérdések megválaszolása, többek között a webáruház weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül (RODO 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy f) pontja);
i) a megkötött szerződések teljesítése és a felhasználó fiókjának fenntartása az Online Shopban (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvénnyel összefüggésben);
j) a webáruház felhasználók általi használatával kapcsolatos elemző és statisztikai tevékenységek (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
2. Az Adatkezelő a felhasználó személyes adatainak következő kategóriáit kezeli: kereszt- és vezetéknév és nem, e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám, szállítási cím (utca, házszám, helyiségszám, irányítószám, település, ország), lakóhely/üzlet/székhely címe, IP-cím, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb adatok – pl. bankszámlaszám). Ezenkívül a következő adatok is tárolásra kerülnek: vásárlási előzmények (többek között a megvásárolt termékekhez nyújtott garanciális szolgáltatások nyújtásához és az ügyfelekkel való levelezéshez szükséges), a felhasználóknak az online áruházban való navigálására vonatkozó információk.
3. A felhasználók személyes adatait a Rendszergazda tárolja:
a) amennyiben az adatkezelés alapja egy szerződés teljesítése, mindaddig, amíg az a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezt követően pedig a követelések elévülési idejének megfelelő ideig. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, az elévülési idő hat év, az időszakos teljesítéssel kapcsolatos igények és a vállalkozási tevékenység folytatásával kapcsolatos igények esetében pedig három év.
b) ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, mindaddig, amíg a hozzájárulást vissza nem vonják, a hozzájárulás visszavonását követően pedig a hozzájárulás visszavonását követően az ügyintéző által érvényesíthető és vele szemben érvényesíthető igények elévülési idejének megfelelő időtartamig. Hacsak külön rendelkezés másként nem rendelkezik, az elévülési idő hat év, az időszakos teljesítéssel kapcsolatos igények és az üzleti tevékenység folytatásával kapcsolatos igények esetében pedig három év.
4. A Weboldal használata során további információk gyűjthetők, különösen: a felhasználó számítógépéhez rendelt IP-cím vagy az internetszolgáltató külső IP-címe, domainnév, böngésző típusa, elérési idő, operációs rendszer típusa.
5. A felhasználóktól navigációs adatok is gyűjthetők, beleértve az általuk választott linkekre és hivatkozásokra vonatkozó információkat, illetve a Webhelyen végzett egyéb műveleteket. Az ilyen tevékenységek jogalapja a Rendszergazda jogos érdeke (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások használatának megkönnyítése és az ilyen szolgáltatások funkcionalitásának javítása.
6. A személyes adatok megadása a felhasználó részéről önkéntes, bár a megrendelés leadásához és végrehajtásához szükséges fent említett személyes adatok megadásának elmulasztása a megrendelés leadásának lehetetlenségét eredményezi. A személyes adatok megadása lehetővé teszi számunkra azt is, hogy az Ön nevében direkt marketingtevékenységet folytassunk.
7. A személyes adatok automatizált módon, profilalkotás formájában is feldolgozásra kerülnek, amennyiben Ön ehhez a RODO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján hozzájárul. A profilalkotás következménye egy személyhez profil hozzárendelése lesz annak érdekében, hogy a személyre vonatkozó döntéseket hozzanak, illetve hogy elemezzék vagy megjósolják a preferenciáit, viselkedését és attitűdjeit.
8. Az adatkezelő különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok:
a) jogszerűen kezelik,
b) meghatározott, jogszerű célok érdekében gyűjtötték, és nem vetik alá további, e célokkal összeegyeztethetetlen adatkezelésnek,
c) lényegében helytállóak és megfelelőek a feldolgozásuk céljaihoz képest, és olyan formában tárolják őket, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig.

§ 3. A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

1. A felhasználók személyes adatai a következő címzetteknek vagy címzettek kategóriáinak továbbíthatók: a Társaság beszállítói, szolgáltatói, a raktár, ahol az árukat tárolják és az Ügyfeleknek szóló csomagokat csomagolják, az Ügyfélszolgálati Iroda, a Logisztikai Központ, a Bridge Solutions Hub S.A. nevében az Ügyfeleknek csomagokat kézbesítő postai szolgáltatók és futárcégek, a reklámok tervezésével, tervezésével és elhelyezésével kapcsolatban marketingszolgáltatásokra szakosodott külső beszállítók (pl. marketingügynökségek), a Bridge Solutions Hub S.A. számára szakmai pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó bankok és behajtó, jogi vagy tanácsadó cégek.
2. A webáruházban vásárlást végző Ügyfél esetében az adatok címzettje egyben a tárhelyszolgáltató is. A felhasználók személyes adatait kizárólag az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tárolják.

§ 4. A SAJÁT ADATOK ELLENŐRZÉSÉHEZ, A HOZZÁFÉRÉSHEZ ÉS A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

1. Az érintett jogosult a személyes adatai tartalmához való hozzáféréshez, valamint a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz, a hozzájárulás visszavonásához való joghoz, valamint a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.
2. A felhasználó kérelmének jogalapja:
a) Hozzáférés a személyes adatokhoz – RODO 15. cikk
b) Az adatok helyesbítése – RODO 16. cikk.
c) Adatok törlése (úgynevezett elfeledtetéshez való jog )- RODO 17. cikk.
d) Az adatkezelés korlátozása – RODO 18. cikk.
e) Adathordozhatóság – RODO 20. cikk.
f) Tiltakozás – a RODO 21. cikke.
g) A hozzájárulás visszavonása – a RODO 7. cikkének (3) bekezdése.
3. A (2) pontban említett jogok gyakorlása érdekében a következő e-mail címre küldhet megfelelő e-mailt: info@chemicaltiger.com.
4. Abban az esetben, ha a felhasználó a fenti jogokból eredő jogát gyakorolja, az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül teljesíti a kérelmet vagy megtagadja annak teljesítését. Ha azonban – a kérelem összetett jellege vagy a kérelmek száma miatt – az Adminisztrátor nem tud a kérelemnek egy hónapon belül eleget tenni, akkor további két hónapon belül teljesíti a kérelmet, előre tájékoztatva a felhasználót – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül – a határidő tervezett meghosszabbításáról és annak okairól.
5. Ha megállapítást nyer, hogy a személyes adatok kezelése sérti a RODO rendelkezéseit, bármely érintett jogosult arra, hogy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen: Személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal elnöke, Stawki utca 2, 00-193 Varsó.
6. Az Ön adatait a következő időszakokig kezeljük:
a) a megkötött termékértékesítési szerződések teljesítése – a szerződés teljesítésének időtartama és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelések elévülési ideje alatt;
b) szavatossági kötelezettségek teljesítése – az internetes áruház szabályzatából – amely a www.chemicaltiger.com weboldalon elérhető (a továbbiakban: „Áruház szabályzat”) – és a vonatkozó jogszabályokból eredő szavatossági időnek megfelelően.
c) az értékesítés adóügyi elszámolása – az értékesítés adóévének végétől számított 5 évig;
d) termékeink és szolgáltatásaink marketingje – az utolsó vásárlástól számított 5 évig; Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon adatainak marketing célú feldolgozása ellen, és bármikor visszavonhatja az erre vonatkozó hozzájárulását;
e) marketingkommunikáció végrehajtása – mindaddig, amíg Ön vissza nem vonja az ilyen kapcsolatfelvételhez adott hozzájárulását, vagy amíg Ön nem tiltakozik adatainak marketingcélú feldolgozása ellen;
f) követelések érvényesítése vagy kivédése – ebből a célból kezeljük az Ön adatait, ha Ön nem fizeti ki a megvásárolt termékeket, vagy ha Ön követeléseket támaszt velünk szemben – mindaddig, amíg az ügyet el nem rendezik, vagy a követelések elévülési ideje le nem jár;
g) az Ön adatainak marketing célú feldolgozásával szembeni kifogások listájának vezetése – mindaddig, amíg Ön vissza nem vonja a kifogását (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja a RODO 21. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben).
h) a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül feltett kérdéseinek megválaszolása – magának a levelezésnek az időtartamára, majd azt követően 24 hónapig,
i) a webáruházban lévő fiók használata – arra az időtartamra, amíg az Ügyfél fiókkal rendelkezik a webáruházban, annak feltételeivel összhangban; a fiók Ügyfél általi törlése után az Ügyfél adatait továbbra is kezelhetjük az Ügyfél adatait követelésekkel szembeni védekezés céljából, ha a körülmények ezt indokolják;
j) az online áruház használatával kapcsolatos elemző és statisztikai tevékenységek – további 24 hónapig,

§ 5. COOKIES

1. A Weboldal „cookie” fájlokat használ.
2. A cookie-k telepítése a Weboldalon nyújtott szolgáltatások megfelelő nyújtásához szükséges. A „cookie” fájlok a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmaznak, és lehetőséget biztosítanak a Weboldal látogatottságára vonatkozó általános statisztikák kialakítására is. A cookie-k és hasonló technológiák nem befolyásolják hátrányosan annak az eszköznek a működését, amelyen elhelyezték őket. Használatuk nem eredményez semmilyen változást az eszköz konfigurációjában vagy az eszközre telepített szoftverben. A sütik és hasonló technológiák révén szerzett információk az adott fájltól/technológiától függően továbbíthatók: a weboldalunk adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások szolgáltatóinak, adatelemzési megoldások szolgáltatóinak, online marketingszolgáltatóknak, közösségi média platformoknak, fizetési szolgáltatások szolgáltatóinak.
3. A weboldalon használt „sütik” típusai a következők: munkamenet sütik és állandó sütik.
a) A „munkamenet” „sütik” olyan ideiglenes fájlok, amelyek a felhasználó végberendezésén tárolódnak, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik (el nem hagyja a weboldalt).
b) Az „állandó” „sütik” a felhasználó végberendezésén a „sütik” paramétereiben meghatározott ideig vagy a felhasználó általi törlésükig tárolódnak.
4. A rendszergazda saját cookie-kat használ annak jobb megértése érdekében, hogy a felhasználó hogyan lép interakcióba a weboldal tartalmával. A sütik információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, arról, hogy milyen típusú weboldalról irányították át a felhasználót, valamint a látogatások számáról és a felhasználó weboldalon tett látogatásának időtartamáról. Ezek az információk nem rögzítenek konkrét személyes adatokat a felhasználóról, hanem a weboldal használatára vonatkozó statisztikák összeállítására szolgálnak.
5. A felhasználónak joga van dönteni a cookie-k számítógépéhez való hozzáféréséről, azáltal, hogy a böngészőablakában előzetesen kiválasztja azokat. A sütik lehetőségéről és kezeléséről részletes információ a szoftver (böngésző) beállításaiban található.

§ 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ez a dokumentum 2023. december 12-én lép hatályba.
2. Ezt a dokumentumot a Bridge Solutions Hub S.A. igazgatótanácsa fogadja el, és rendszeres felülvizsgálatnak van alávetve annak frissítése érdekében, különösen a jogi szabályozás változása esetén.
3. Az Adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok veszélyeknek és a védett adatok kategóriájának megfelelő védelmének biztosítása érdekében, különösen az adatok jogosulatlan személyek általi hozzáférése, jogosulatlan személy általi megszerzése, a vonatkozó szabályokat sértő kezelése, valamint megváltoztatása, elvesztése, károsodása vagy megsemmisítése ellen.
4. Az Adatkezelő megfelelő technikai intézkedésekkel megakadályozza, hogy az elektronikus úton küldött személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzájussanak, illetve azokat módosítsák.
5. A jelen adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RODO és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.