PRIVATLIVSPOLITIK BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. GENERELLE BESTEMMELSER

1. Administratoren af de personoplysninger, der indsamles via webstedet www.chemicaltiger.com, er virksomheden Bridge Solutions Hub S.A. med hjemsted i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa, registreret i registret over iværksættere, der føres af distriktsdomstolen i Warszawa, XIII økonomiske afdeling i det nationale domstolsregister, under KRS-nummer: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, aktiekapital på 1505000,00 PLN, e-mail-adresse: info@chemicaltiger.com, (i det følgende benævnt »Administrator« eller »Bridge Solutions Hub S.A.«).
2. Personoplysninger, der indsamles af administratoren via webstedet, behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), (i det følgende benævnt: »RODO« og lov om beskyttelse af personoplysninger af 10. maj 2018. (Lovtidende 2018, punkt 1000, som ændret).

§ 2 . TYPE PERSONOPLYSNINGER, DER BEHANDLES, FORMÅL OG OMFANG AF DATAINDSAMLING

1. Administratoren behandler personoplysninger via www.chemicaltiger.comw, især med henblik på:
a) modtagelse og behandling af ordrer om køb af produkter (artikel 6, stk. 1, litra b), i RODO) – uanset metoden til modtagelse af sådanne ordrer, herunder via onlinebutikken på www.chemicaltiger.com (i det følgende benævnt »onlinebutik«);
b) levering af garantiydelser (artikel 6, stk. 1, litra b), i RODO);
c) skatteafregning af foretagne køb (§ 6, stk. 1, litra c, i RODO i forbindelse med selskabsskatteloven og merværdiafgiftsloven);
d) sikring og hævdelse af potentielle krav (artikel 6, stk. 1, litra f, i RODO),
e) direkte markedsføring: af Bridge Solutions Hub S.A.’s produkter eller tjenester og vedhæftning af reklamemateriale fra Bridge Solutions Hub S.A.’s forretningspartnere i posten. (Artikel 6, stk. 1, litra f), i RODO),
f) at udføre markedsføringskommunikation via telekommunikationsterminaludstyr (artikel 172 i telekommunikationsloven);
g) at føre en liste over indsigelser mod behandling af data til markedsføringsformål, hvis du fremsætter en sådan indsigelse over for os (artikel 6, stk. 1, litra c), i RODO, sammenholdt med artikel 21, stk. 3, i RODO).
h) til at føre korrespondance med kunder eller potentielle kunder og til at besvare spørgsmål stillet af dem i forbindelse med deres kontakt, herunder via kontaktformularen på webstedet for onlinebutikken (artikel 6, stk. 1, litra a) eller f), i RODO);
i) opfyldelse af indgåede aftaler og vedligeholdelse af brugerens konto i webshoppen (artikel 6, stk. 1, litra b, i RODO i forbindelse med loven om levering af elektroniske tjenester);
j) analytiske og statistiske aktiviteter med hensyn til brugen af onlinebutikken af brugere af onlinebutikken (artikel 6, stk. 1, litra f), i RODO).
2. Administratoren behandler følgende kategorier af brugerens personlige data: for- og efternavn og køn, e-mailadresse, kontakttelefonnummer, leveringsadresse (gade, husnummer, lokalnummer, postnummer, by, land), adresse på bopæl / forretning / hjemsted, IP-adresse, andre data relateret til opfyldelsen af kontrakten – f.eks. bankkontonummer). Derudover gemmes følgende data også: købshistorik (nødvendig, bl.a. til levering af garantitjenester for købte produkter og til korrespondance med kunder), oplysninger om, hvordan brugerne navigerer i onlinebutikken.
3. Brugernes personlige data gemmes af administratoren:
a) hvis grundlaget for databehandlingen er opfyldelsen af en kontrakt, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten, og derefter i en periode, der svarer til forældelsesfristen for krav. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, er forældelsesfristen seks år, og for krav om periodisk opfyldelse og krav i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed tre år.
b) hvis databehandlingen er baseret på samtykke, så længe samtykket ikke er tilbagekaldt, og efter tilbagekaldelse af samtykket i en periode, der svarer til forældelsesfristen for krav, som administratoren kan rejse, og som kan rejses mod ham. Medmindre andet er fastsat i en specifik bestemmelse, er forældelsesfristen seks år, og for krav om periodisk opfyldelse og krav i forbindelse med udførelse af forretningsaktiviteter – tre år.
4. Ved brug af webstedet kan der indsamles yderligere oplysninger, især: den IP-adresse, der er tildelt brugerens computer, eller internetudbyderens eksterne IP-adresse, domænenavn, browsertype, adgangstid, operativsystemtype.
5. Navigationsdata kan også indsamles fra brugere, herunder oplysninger om links og referencer, de vælger at klikke på, eller andre handlinger, de foretager på webstedet. Retsgrundlaget for sådanne aktiviteter er administratorens legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f), i RODO) i at lette brugen af tjenester, der leveres elektronisk, og i at forbedre funktionaliteten af sådanne tjenester.
6. Brugerens tilvejebringelse af personoplysninger er frivillig, selv om manglende tilvejebringelse af de førnævnte personoplysninger, der er nødvendige for at afgive og udføre en ordre, resulterer i, at det er umuligt at afgive en ordre. Levering af personoplysninger gør det også muligt for os at foretage direkte markedsføringsaktiviteter på dine vegne.
7. Personoplysninger vil også blive behandlet på en automatiseret måde i form af profilering, forudsat at du giver dit samtykke til dette på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i RODO. Konsekvensen af profilering vil være tildeling af en profil til en person med henblik på at træffe beslutninger vedrørende ham eller hende eller at analysere eller forudsige hans eller hendes præferencer, adfærd og holdninger.
8. Den dataansvarlige skal være særlig omhyggelig med at beskytte de registreredes interesser og skal navnlig sikre, at de indsamlede oplysninger
a) behandles lovligt
b) indsamles til udtrykkeligt angivne, legitime formål og ikke gøres til genstand for yderligere behandling, der er uforenelig med disse formål,
c) i det væsentlige er korrekte og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de behandles, og opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere de registrerede i et tidsrum, der ikke er længere end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

§ 3. DELING AF PERSONOPLYSNINGER

1. Brugernes personoplysninger kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere: leverandører, virksomhedens tjenesteudbydere, lageret, hvor varer opbevares og pakker til kunder pakkes, kundeservicekontoret, logistikcentret, postoperatører og kurerfirmaer, der leverer pakker til kunder på vegne af Bridge Solutions Hub S.A., eksterne leverandører, der er specialiseret i at levere marketingtjenester (f.eks. marketingbureauer) i forbindelse med design, planlægning og placering af reklamer, banker og inkasso, juridiske eller rådgivende virksomheder, der giver Bridge Solutions Hub S.A. professionelle finansielle tjenester.
2. I tilfælde af en kunde, der foretager et køb fra onlinebutikken, er modtageren af dataene også hostingudbyderen. Brugernes personlige data opbevares udelukkende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

§ 4. RETTEN TIL AT KONTROLLERE, FÅ ADGANG TIL OG RETTE EGNE DATA

1. Den registrerede har ret til at få adgang til indholdet af sine personoplysninger og ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse, ret til at trække samtykke tilbage til enhver tid uden at påvirke lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af samtykke før tilbagetrækning.
2. Juridisk grundlag for brugerens anmodning:
a) Adgang til personoplysninger – artikel 15 i RODO
b) Berigtigelse af data – artikel 16 i RODO.
c) Sletning af data (såkaldt ret til at blive glemt) – artikel 17 i RODO.
d) Begrænsning af behandling – artikel 18 i RODO.
e) Dataportabilitet – artikel 20 i RODO.
f) Indsigelse – artikel 21 i RODO.
g) Tilbagetrækning af samtykke – artikel 7, stk. 3, i RODO.
3. For at udøve de rettigheder, der er nævnt i punkt (2), kan du sende en relevant e-mail til: info@chemicaltiger.com.
4. I den situation, hvor brugeren udøver den ret, der følger af ovenstående rettigheder, skal administratoren efterkomme anmodningen eller nægte at efterkomme den med det samme, men senest inden for en måned efter modtagelse af den. Hvis administratoren på grund af anmodningens komplekse karakter eller antallet af anmodninger ikke er i stand til at efterkomme anmodningen inden for en måned, efterkommer den anmodningen inden for yderligere to måneder og informerer brugeren på forhånd – inden for en måned efter modtagelse af anmodningen – om den planlagte forlængelse af fristen og årsagerne til den.
5. Hvis det konstateres, at behandlingen af personoplysninger er i strid med bestemmelserne i RODO, har enhver registreret ret til at indgive en klage direkte til tilsynsmyndigheden: Formanden for kontoret for beskyttelse af personoplysninger, 2 Stawki Street, 00-193 Warszawa.
6. Vi vil behandle dine data i følgende perioder:
a) opfyldelse af indgåede kontrakter om levering af produkter – i den periode, hvor kontrakten opfyldes, og i den periode for forældelse af krav, der er angivet i den relevante lovgivning;
b) opfyldelse af garantiforpligtelser – i overensstemmelse med den garantiperiode, der følger af reglerne og forskrifterne for internetbutikken – tilgængelig på webstedet www.chemicaltiger.com (i det følgende: »Regler og forskrifter for butikken«) og den relevante lovgivning.
c) skatteafregning af salg – i en periode på 5 år fra udgangen af det skatteår, hvor salget blev foretaget;
d) markedsføring af vores produkter og tjenester – i en periode på op til 5 år efter dit sidste køb; du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til markedsføringsformål og til at trække dit samtykke tilbage i denne henseende;
e) udførelse af markedsføringskommunikation – indtil du trækker dit samtykke til en sådan kontakt tilbage, eller du gør indsigelse mod behandlingen af dine data til markedsføringsformål;
f) at gøre krav gældende eller forsvare os mod krav – til dette formål behandler vi dine data, hvis du ikke betaler for de produkter, du har købt, eller hvis du fremsætter krav mod os – indtil sagen er afgjort, eller forældelsesfristen for krav er udløbet;
g) at opretholde en liste over indsigelser mod behandlingen af dine data til markedsføringsformål – indtil du trækker din indsigelse tilbage (artikel 6, stk. 1, litra c), i RODO sammenholdt med artikel 21, stk. 3, i RODO).
h) besvarelse af dine spørgsmål via kontaktformularen – så længe korrespondancen varer, og derefter i en periode på 24 måneder,
i) brug af en konto i onlinebutikken – i den periode, hvor kunden har en konto i onlinebutikken, i overensstemmelse med dens vilkår og betingelser; efter kundens sletning af kontoen kan vi stadig behandle kundens data med henblik på forsvar mod krav, hvis det er berettiget af omstændighederne;
j) analytiske og statistiske aktiviteter med hensyn til brugen af onlinebutikken – i en yderligere periode på 24 måneder,

§ 5. COOKIES

1. Hjemmesiden bruger »cookies«-filer.
2. Installationen af cookies er nødvendig for en korrekt levering af tjenester på webstedet. »Cookie«-filerne indeholder oplysninger, der er nødvendige for, at webstedet kan fungere korrekt, og de giver også mulighed for at udvikle generelle statistikker over besøg på webstedet. Cookies og lignende teknologier påvirker ikke driften af den enhed, de er placeret på, negativt. Brugen af dem medfører ingen ændringer i enhedens konfiguration eller den software, der er installeret på enheden. Oplysninger indhentet via cookies og lignende teknologier kan videregives, afhængigt af den specifikke fil/teknologi: til udbydere af tjenester relateret til administrationen af vores websted, udbydere af dataanalyseløsninger, udbydere af online marketingtjenester, sociale medieplatforme, udbydere af betalingstjenester.
3. De typer »cookies«, der anvendes på webstedet, er: sessionscookies og permanente cookies
a) »Sessionscookies« er midlertidige filer, der gemmes på brugerens terminaludstyr, indtil brugeren logger ud (forlader webstedet).
b) »Permanente« »cookies« gemmes på brugerens terminaludstyr i den tid, der er angivet i parametrene for »cookies«, eller indtil de slettes af brugeren.
4. Administratoren bruger sine egne cookies til bedre at forstå, hvordan brugeren interagerer med indholdet på webstedet. Cookies indsamler oplysninger om brugerens brug af webstedet, typen af websted, som brugeren blev omdirigeret fra, og antallet af besøg og længden af brugerens besøg på webstedet. Disse oplysninger registrerer ikke specifikke personlige data om brugeren, men bruges til at udarbejde statistikker om brugen af hjemmesiden.
5. Brugeren har ret til at beslutte, om der skal være adgang til cookies på hans/hendes computer ved at vælge dem på forhånd i hans/hendes browservindue. Detaljerede oplysninger om muligheden for og håndteringen af cookies er tilgængelige i indstillingerne for din software (browser).

§ 6. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1. Dette dokument træder i kraft den 12. december 2023.
2. Dette dokument skal vedtages af bestyrelsen for Bridge Solutions Hub S.A. og skal være genstand for periodisk gennemgang for at opdatere det, især i tilfælde af ændringer i lovbestemmelser.
3. Administratoren skal anvende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af de behandlede personoplysninger, der passer til truslerne og kategorien af beskyttede data, og især for at beskytte dataene mod uautoriserede personers adgang, mod deres optagelse af en uautoriseret person, mod deres behandling i strid med de gældende regler og mod deres ændring, tab, skade eller ødelæggelse.
4. Administratoren skal sørge for passende tekniske foranstaltninger for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til og ændre personoplysninger, der sendes elektronisk.
5. I spørgsmål, der ikke er reguleret af denne privatlivspolitik, gælder bestemmelserne i RODO og andre relevante bestemmelser i polsk lov i overensstemmelse hermed.