Zásady ochrany osobných údajov BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom webovej stránky www.chemicaltiger.com je spoločnosť Bridge Solutions Hub S.A. so sídlom vo Varšave, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom vo Varšave, XIII. ekonomické oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000887045, REGON č.: 142524552, NIP č.: 5222967030, základné imanie 1505000,00 PLN, e-mailová adresa: info@chemicaltiger.com, (ďalej len „správca“ alebo „Bridge Solutions Hub S.A.“).
2. Osobné údaje, ktoré správca zhromažďuje prostredníctvom webovej stránky, sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len: „RODO“) a zákonom o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018. (Zbierka zákonov 2018, položka 1000 v znení neskorších predpisov).

§ 2 . TYP SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.chemicaltiger.comw najmä v prípade:
a) prijímania a realizácie objednávok na nákup produktov (čl. 6 ods. 1 písm. b) RODO) – bez ohľadu na spôsob prijímania takýchto objednávok, a to aj prostredníctvom internetového obchodu na www.chemicaltiger.com (ďalej len „internetový obchod“);
b) poskytovania záručného servisu (čl. 6 ods. 1 písm. b) RODO). 6 ods. 1 písm. b) RODO);
c) daňové vysporiadanie uskutočnených nákupov (čl. 6 ods. 1 písm. c) RODO v súvislosti so zákonom o dani z príjmov právnických osôb a zákonom o dani z pridanej hodnoty);
d) zabezpečenie a uplatnenie prípadných reklamácií (čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO),
e) priamy marketing: produktov alebo služieb spoločnosti Bridge Solutions Hub S.A. a prikladanie propagačných materiálov obchodných partnerov spoločnosti Bridge Solutions Hub S.A. k zásielkam. (čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO),
f) vykonávanie marketingovej komunikácie prostredníctvom koncových telekomunikačných zariadení (čl. 172 zákona o telekomunikáciách);
g) vedenie zoznamu námietok proti spracúvaniu údajov na marketingové účely, ak nám takéto námietky predložíte (čl. 6 ods. 1 písm. c) RODO v spojení s čl. 21 ods. 6 ods. 1 písm. b) RODO v spojení so zákonom o elektronických službách);
j) analytické a štatistické činnosti týkajúce sa používania Internetového obchodu používateľmi Internetového obchodu (čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO).
2. Správca spracúva tieto kategórie osobných údajov používateľa: meno a priezvisko a pohlavie, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa na doručovanie (ulica, číslo domu, číslo prevádzky, PSČ, mesto, štát), adresa bydliska/podnikania/sídla, IP adresa, ďalšie údaje súvisiace s plnením zmluvy – napr. číslo bankového účtu). Okrem toho sa uchovávajú aj tieto údaje: história nákupov (potrebná okrem iného na poskytovanie záručného servisu na zakúpené produkty a na vedenie korešpondencie so zákazníkmi), informácie o spôsobe navigácie používateľov internetového obchodu v internetovom obchode.
3. Osobné údaje používateľov uchováva správca:
a) v prípade, že základom spracúvania údajov je plnenie zmluvy, po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy a následne po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a v prípade nárokov na pravidelné plnenie a nárokov súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti tri roky.
b) ak je základom spracúvania údajov súhlas, po dobu, kým súhlas nie je odvolaný, a po odvolaní súhlasu po dobu zodpovedajúcu premlčacej dobe nárokov, ktoré môže Správca uplatniť a ktoré môžu byť voči nemu vznesené. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a v prípade nárokov na pravidelné dávky a nárokov súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti tri roky.
4. Pri používaní webovej stránky môžu byť zhromažďované ďalšie informácie, najmä: IP adresa pridelená počítaču používateľa alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.
5. Od používateľov môžu byť zhromažďované aj navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch a odkazoch, na ktoré sa rozhodli kliknúť, alebo o iných činnostiach, ktoré na webovej stránke vykonali. Právnym základom týchto činností je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO), spočívajúci v uľahčení využívania služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.
6. Poskytnutie osobných údajov používateľom je dobrovoľné, hoci neposkytnutie uvedených osobných údajov potrebných na uskutočnenie a dokončenie objednávky má za následok nemožnosť uskutočniť objednávku. Poskytnutie osobných údajov umožňuje aj vykonávanie priameho marketingu vo vašom mene.
7. Osobné údaje sa budú spracúvať aj automatizovaným spôsobom vo forme profilovania, ak ste na to udelili súhlas na základe článku 6 ods. 1 písm. a) RODO. Dôsledkom profilovania bude priradenie profilu osobe s cieľom prijímať rozhodnutia týkajúce sa tejto osoby alebo analyzovať či predvídať jej preferencie, správanie a postoje.
8. Prevádzkovateľ je povinný venovať osobitnú starostlivosť ochrane záujmov dotknutých osôb, najmä zabezpečiť, aby údaje, ktoré zhromažďuje, boli:
a) spracúvané zákonným spôsobom,
b) zhromažďované na konkrétne zákonné účely a neboli predmetom ďalšieho spracúvania nezlučiteľného s týmito účelmi,
c) vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú, a uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

§ 3. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje používateľov môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov: dodávateľom, poskytovateľom služieb spoločnosti, skladu, v ktorom sa skladuje tovar a balia zásielky pre zákazníkov, zákazníckemu servisu, logistickému centru, poštovým operátorom a kuriérskym spoločnostiam, ktoré v mene spoločnosti Bridge Solutions Hub S.A. doručujú zásielky Zákazníkom, externým poskytovateľom špecializujúcim sa na poskytovanie marketingových služieb (napr. marketingové agentúry) v súvislosti s návrhom, plánovaním a umiestňovaním reklamy, bankám a inkasným, právnym alebo poradenským spoločnostiam, ktoré poskytujú spoločnosti Bridge Solutions Hub S.A. profesionálne finančné služby.
2. V prípade Zákazníka, ktorý nakupuje v Internetovom obchode, je príjemcom údajov aj poskytovateľ hostingových služieb. Osobné údaje používateľov sa uchovávajú výlučne v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

§ 4. PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A OPRAVU OBSAHU VAŠICH ÚDAJOV

1. Dotknutá osoba má právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
2. Právne dôvody vašej žiadosti:
a) Prístup k osobným údajom – čl. 15 RODO
b) Oprava údajov – čl. 16 RODO.
c) Vymazanie údajov (tzv. právo byť zabudnutý )- čl. 17 RODO.
d) Obmedzenie spracúvania – čl. 18 RODO.
e) Prenosnosť údajov – čl. 20 RODO.
f) Námietka – čl. 21 RODO
g) Odvolanie súhlasu – čl. 7 ods. 3 RODO.
3. Na uplatnenie práv uvedených v bode 2 môžete zaslať príslušný e-mail na adresu: info@chemicaltiger.com.
4. V situácii, keď používateľ uplatnil nárok vyplývajúci z vyššie uvedených práv, správca žiadosti buď vyhovie, alebo ju odmietne vybaviť bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. Ak však – vzhľadom na zložitú povahu žiadosti alebo počet žiadostí – správca nie je schopný žiadosti vyhovieť do jedného mesiaca, vyhovie žiadosti do ďalších dvoch mesiacov, pričom vopred – do jedného mesiaca od doručenia žiadosti – informuje používateľa o plánovanom predĺžení lehoty a jeho dôvodoch.
5. Ak sa zistí, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami RODO, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu: Stawki 2, 00-193 Varšava.
6. Vaše údaje budeme spracúvať po nasledujúce obdobia:
a) plnenie uzatvorených zmlúv o dodávke výrobkov – po dobu plnenia zmluvy a po dobu premlčania nárokov uvedenú v príslušných právnych predpisoch;
b) plnenie záručných povinností – v súlade so záručnou dobou vyplývajúcou z Prevádzkového poriadku internetového obchodu – dostupného na www.chemicaltiger.com (ďalej len „Prevádzkový poriadok obchodu“) a príslušných právnych predpisov.
c) daňové vysporiadanie predaja – po dobu 5 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol predaj uskutočnený;
d) marketing našich produktov a služieb – po dobu až 5 rokov od posledného nákupu; máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov na marketingové účely a svoj súhlas v tejto súvislosti odvolať;
e) realizácia marketingovej komunikácie – do odvolania súhlasu s takýmto kontaktovaním alebo namietania proti spracúvaniu vašich údajov na marketingové účely;
f) uplatnenie nárokov alebo obrana proti nárokom – na tento účel spracúvame vaše údaje, ak nezaplatíte za zakúpené produkty alebo ak voči nám uplatníte nároky – až do vyriešenia prípadu alebo do uplynutia premlčacej lehoty nárokov;
g) vedenie zoznamu námietok proti spracúvaniu vašich údajov na marketingové účely – až do odvolania vašej námietky (čl. 6 ods. 1 písm. c) RODO v spojení s článkom 21 ods. 3 RODO).
h) odpovede na otázky, ktoré ste nám položili prostredníctvom kontaktného formulára – po dobu samotnej korešpondencie a následne po dobu 24 mesiacov,
i) používanie vášho účtu v internetovom obchode – po dobu, po ktorú máte účet v internetovom obchode, v súlade s jeho podmienkami; po vymazaní účtu môžeme vaše údaje spracúvať ešte na účely obrany proti reklamáciám, ak je to odôvodnené okolnosťami;
j) analytické a štatistické činnosti v súvislosti s používaním internetového obchodu – po dobu ďalších 24 mesiacov,

§ 5. COOKIES“

1. Webová stránka používa „cookies“.
2. Inštalácia „cookies“ je nevyhnutná na riadne poskytovanie služieb na webovej stránke. Súbory „cookies“ obsahujú informácie potrebné na správne fungovanie Webovej stránky a poskytujú tiež možnosť zostavovania všeobecných štatistík o návštevách Webovej stránky. Súbory „cookie“ a podobné technológie nemajú negatívny vplyv na prevádzku zariadenia, na ktorom sú umiestnené. Ich používanie nemá za následok žiadne zmeny v konfigurácii zariadenia alebo softvéru nainštalovaného v zariadení. Informácie získané prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií môžu byť v závislosti od konkrétneho súboru/technológie sprístupnené: poskytovateľom služieb súvisiacich so správou našej webovej stránky, poskytovateľom riešení na analýzu údajov, poskytovateľom online marketingových služieb, platformám sociálnych médií, poskytovateľom platobných služieb.
3. Webová stránka používa tieto typy súborov cookie: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie
a) „Súbory cookie relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási (neopustí webovú stránku).
b) „Trvalé“ súbory cookie sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.
4. Správca používa vlastné súbory cookie, aby lepšie pochopil, ako používateľ interaguje s obsahom webovej stránky. Súbory cookie zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky používateľom, o type webovej stránky, z ktorej bol používateľ presmerovaný, a o počte návštev a čase návštevy používateľa na webovej stránke. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje o používateľovi, ale slúžia na zostavenie štatistík o používaní webovej stránky.
5. Používateľ má právo rozhodnúť o prístupe súborov cookie do svojho počítača tak, že ich vopred zvolí v okne svojho prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch práce so súbormi cookies sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

§ 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dokument je účinný od 12. decembra 2023

2. Tento dokument je prijatý predstavenstvom spoločnosti Bridge Solutions Hub S.A. a podlieha pravidelnej revízii za účelom aktualizácie, najmä v prípade zmien právnych predpisov

3. Správca uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám a kategórii chránených údajov, najmä chráni údaje pred sprístupnením neoprávneným osobám, pred ich prevzatím neoprávnenou osobou, pred spracúvaním v rozpore s platnými predpismi a pred ich zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
4. Správca sprístupní vhodné technické opatrenia na zabránenie získavania a modifikácie osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami.
5. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, sa primerane použijú ustanovenia RODO a iné príslušné ustanovenia poľského práva.

.