PODMIENKY ONLINE OBCHODU CHEMICALTIGER.COM

§ 1. DEFINÍCIE

Pojmy použité v týchto pravidlách majú nasledujúci význam:
1. Spoločnosť/predávajúci – spoločnosť pod názvom Bridge Solutions Hub S.A. so sídlom vo Varšave, ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom vo Varšave, XIII hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, základné imanie vo výške 1596529,00 PLN.
2. Cookies – malé textové informácie odosielané webovou stránkou a ukladané na strane zákazníka (zvyčajne na pevnom disku počítača) v prípade uzatvárania zmlúv prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného Spoločnosťou na adrese www.chemicaltiger.com.
3. Pracovné dni – znamenajú dni v týždni od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov.
4. Dodávateľ tretej strany – spoločnosť alebo spoločnosti, ktoré vlastnia alebo držia tie Produkty, ktoré Spoločnosť predáva a ktoré sa momentálne nenachádzajú na sklade Spoločnosti.
5. Nákupný formulár – elektronický formulár sprístupnený na vyplnenie na internetovej stránke www.chemicaltiger.com v prípade uzatvárania zmlúv prostredníctvom internetovej stránky www.chemicaltiger.com, v ktorom Zákazník uvedie údaje potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, a to za predpokladu, že
a) v prípade Zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, musia byť v Nákupnom formulári uvedené minimálne tieto údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa bydliska/doručenia (ulica a číslo domu a/alebo objektu, PSČ a mesto, krajina, kontaktné telefónne číslo);
b) ak Zákazník nie je spotrebiteľom, musia byť v Nákupnom formulári uvedené aspoň tieto údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko Zákazníka alebo názov spoločnosti, adresa sídla/doručenia (ulica a číslo domu a/alebo objektu, PSČ a mesto, krajina, kontaktné telefónne číslo), IČO;
6. Občiansky zákonník – zákon z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník (Zbierka zákonov z roku 2022, položka 1360, v znení neskorších predpisov);
7. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu a objednáva výrobok na účely, ktoré priamo nesúvisia s ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou v zmysle článku 221 Občianskeho zákonníka;
8. Účet – individuálny profil Zákazníka označený užívateľským menom (loginom) a heslom, ktorý predstavuje súbor prostriedkov a údajov Zákazníka v IKT systéme Spoločnosti, obsahujúci najmä údaje o zadaných Objednávkach Zákazníka.
9. Zákazník – fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony alebo Podnikateľ, ktorý má záujem o kúpu Produktu od Spoločnosti prostredníctvom Obchodu;
10. Subjekt doručujúci Produkt – kuriérska spoločnosť, s ktorou Spoločnosť uzavrela zmluvu o doručení zásielky Zákazníkovi;
11. Produkt – súčiastky, príslušenstvo a materiál pre automobily vrátane spotrebného materiálu dostupného v Internetovom obchode;
12. Podnikateľ – fyzické osoby, právnické osoby, organizačné zložky bez právnej subjektivity vykonávajúce podnikateľskú činnosť a iné subjekty s číslom REGON, ktoré majú záujem o kúpu Produktu Spoločnosti prostredníctvom Internetového obchodu;
13. Pravidlá a predpisy – tieto Pravidlá a predpisy;
14. Internetový obchod – internetová služba, ktorá umožňuje Zákazníkom zadávať Objednávky na Produkty, dostupná na www.chemicaltiger.com.
15. Vyššia moc – vonkajšia, neočakávaná, neodvrátiteľná udalosť, ktorú strany nemôžu ovplyvniť (napr. poveternostné kataklizmy, nepokoje);
16. Objednávka – prejav vôle Zákazníka zameraný priamo na podanie objednávky na kúpu Výrobku, v ktorej je uvedený najmä druh a počet Výrobkov.

§ 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Pravidlá a prevádzkový poriadok stanovujú zásady používania On-line obchodu www.chemicaltiger.com dostupného na adrese: www.chemicaltiger.com Zákazníkmi na objednávanie Produktov, a to najmä
a) podmienky a pravidlá zadávania Objednávok Zákazníkmi prostredníctvom Internetového obchodu www.chemicaltiger.com.
b) podmienky a pravidlá zadávania Objednávok;
c) reklamačný poriadok.
2. Pravidlá a predpisy sú k dispozícii na internetovej stránke www.chemicaltiger.com. Zákazník sa môže s jeho obsahom oboznámiť na uvedenej webovej stránke a môže si tiež stiahnuť súbor obsahujúci Pravidlá, aby si ich mohol kedykoľvek zaznamenať a reprodukovať.
3. Internetový obchod pod názvom www.chemicaltiger.com prevádzkuje Spoločnosť.
4. Adresa obchodu a kontaktné údaje:
a) E-mailová adresa: info@chemicaltiger.com
b) Korešpondenčná adresa: Ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava.
5. Zákazník je povinný používať Obchod a jeho funkcie v súlade s právnymi predpismi, ustanoveniami týchto Pravidiel a dobrými mravmi. Je zakázané používať Obchod spôsobom, ktorý by mohol porušovať osobnostné práva iných osôb, alebo zverejňovať či šíriť obsah, ktorý je vulgárny, nepravdivý alebo môže porušovať osobnostné práva, zákony alebo iné oprávnené záujmy Spoločnosti alebo tretích osôb. Ak zmeníte svoje osobné alebo kontaktné údaje, ste povinní ich opraviť alebo doplniť. Zákazník je povinný pri používaní Obchodu postupovať s náležitou starostlivosťou.
6. Zákazník môže využívať elektronické služby poskytované Spoločnosťou formou vytvorenia Účtu. Registrácia Účtu sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára, akceptovaním minimálne týchto Obchodných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov. V registračnom formulári je potrebné, aby Zákazník uviedol: e-mailovú adresu a individuálne heslo.
7. Služby vedenia Účtu poskytuje Spoločnosť bezplatne. Zákazník môže kedykoľvek vymazať Účet zaslaním žiadosti Spoločnosti:
a) písomne na adresu: Bridge Solutions Hub S.A. so sídlom vo Varšave, ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava alebo
b) v elektronickej forme na adresu: info@chemicaltiger.com.

§ 3. ZADÁVANIE OBJEDNÁVKY

1. Uskutočnenie nákupu Produktu vyžaduje, aby Zákazník uviedol minimálne údaje uvedené v Objednávkovom formulári.
2. Podanie Objednávky a uzavretie zmluvy sa uskutočňuje vykonaním nasledujúcich úkonov:
a) vyplnením Objednávkového formulára;
b) uvedením formy dodania Produktu;
c) prijatie týchto Obchodných podmienok Zákazníkom;
d) výber formy platby a úhrada zo strany Zákazníka;
Po odoslaní a uhradení Objednávky Spoločnosť bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň prijme Objednávku na spracovanie. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu sa uskutoční tak, že Spoločnosť zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávkovom formulári príslušnú e-mailovú správu, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenie Spoločnosti o prijatí Objednávky a jej prijatí na realizáciu a potvrdenie o uzatvorení zmluvy. Okamžikom doručenia vyššie uvedeného e-mailu Zákazníkovi je kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Spoločnosťou uzatvorená.
3. Po prijatí platby Spoločnosť bezodkladne odošle objednaný Produkt prostredníctvom Subjektu pre doručovanie Produktov, ktorý si Zákazník zvolil pri zadávaní Objednávky, na adresu uvedenú v Objednávkovom formulári. Objednaný Produkt bude odoslaný do 7 pracovných dní od pripísania dlžnej sumy za Produkt na účet Spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch predĺžiť lehotu na dodanie na 10 Pracovných dní. Ak sa plánovaný termín dodania ďalej zmení (predĺži), Spoločnosť bude Zákazníka o tejto okolnosti informovať tak, že ho bude kontaktovať na e-mailovej adrese, telefónnom čísle alebo poštovej adrese, ktorú Zákazník uviedol.
4. V prípade Objednávky zadanej prostredníctvom Obchodu môže Zákazník uviesť iné údaje o adrese, než ktoré uviedol pri registrácii a vytvorení Účtu.
5. Dodávky sa realizujú na území Poľskej republiky v súlade s podmienkami poskytovania služieb platnými pre Dodávateľa produktov. V prípade Objednávok, ktoré sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, ak Zákazník alebo ním poverená osoba nie je prítomná na adrese uvedenej na doručenie Objednávky, kuriérska služba vykoná nový pokus o doručenie Produktu. Ak sa Zákazník alebo ním poverená osoba opäť zdržiava na uvedenej adrese, Výrobok bude vrátený Spoločnosti. Za takýchto okolností môže byť Objednávka po dohode so Spoločnosťou opätovne zaslaná Zákazníkovi. Náklady na opätovné zaslanie Výrobku znáša Zákazník. Ak Zákazník v rámci jednej Objednávky zakúpi viacero Výrobkov, objednané Výrobky môžu byť Zákazníkovi zaslané vo viacerých zásielkach. V takejto situácii Zákazník nenesie dodatočné náklady na doručenie.
6. V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov Zákazníka, vrátane dodacej adresy, potrebných na doručenie, môže Spoločnosť kontaktovať Zákazníka e-mailom alebo telefonicky, aby si tieto údaje overila.
7. Spoločnosť nebude spracovávať Objednávky, ktoré boli vyplnené nesprávne alebo v súvislosti s ktorými existuje dôvodné podozrenie, že boli poskytnuté nepravdivé alebo fiktívne údaje. V takom prípade Spoločnosť pri zrušení Objednávky bezodkladne informuje Zákazníka na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené v Objednávkovom formulári.
8. Platba za Produkt sa uskutočňuje bankovým prevodom na bankový účet Spoločnosti, ktorého údaje budú uvedené po správnom vyplnení Objednávkového formulára a akceptácii Pravidiel alebo prostredníctvom aplikácie BLIK.
9. Obsah uzatvorenej kúpnej zmluvy bude zaznamenaný a sprístupnený Zákazníkovi prostredníctvom:
a) sprístupnením týchto Obchodných podmienok Spoločnosťou a ich akceptovaním Zákazníkom na internetovej stránke Internetového obchodu a;
b) zaslaním e-mailovej správy Zákazníkovi uvedenej v § 3 ods. 2 Obchodných podmienok. Obsah kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v informačnom systéme Spoločnosti.

§ 4. CENA PRODUKTU

1. Všetky ceny uvedené na webových stránkach Obchodu sú vyjadrené v poľských zlotých a zahŕňajú DPH. Ceny Produktov uvedené na webových stránkach Obchodu nezahŕňajú náklady na doručenie Produktov Poskytovateľom Produktov. Celková hodnota objednávky zahŕňa cenu Výrobku a náklady na jeho dodanie.
2. Dokladom o kúpe je faktúra s DPH vystavená Obchodom a priložená k Objednávke zaslanej Zákazníkovi. Všetky náklady na finančnú transakciu znáša Zákazník.
3. Náklady na dodanie Produktov závisia od veľkosti Objednávky a sú uvedené Spoločnosťou v cenníku, ktorý je dostupný na webovej stránke Internetového obchodu počas Objednávky.
4. Cenník a informácie na internetovej stránke www.chemicaltiger.com nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka, ale len odzrkadľujú stav Produktov predávaných Spoločnosťou, preto nezaručujeme úplnú dostupnosť Produktov. Zadaním objednávky prostredníctvom mechanizmov dostupných na webových stránkach obchodu Zákazník robí ponuku na kúpu konkrétneho tovaru za podmienok uvedených v popise Tovaru. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy je okamih, keď Zákazník písomne potvrdí prevzatie Tovaru.
5. Spoločnosť je povinná dodať Tovar v súlade s uzatvorenou zmluvou. Zákazník je preto povinný skontrolovať súlad dodaného Výrobku so zmluvou a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať Spoločnosť za účelom určenia ďalšieho postupu.
6. V prípade dodávok kuriérom je potrebné pred prevzatím Výrobku skontrolovať, či nebol pri preprave poškodený. Ak je Výrobok poškodený, zásielka by nemala byť prijatá. V takom prípade je Zákazník povinný čo najskôr kontaktovať Spoločnosť za účelom objasnenia tejto záležitosti.
7. Ak je zásielka prijatá a Zákazník zistí vadu alebo poškodenie zásielky, ktoré nebolo možné pri prevzatí zvonku vidieť, vrátane, ale nielen, nasledujúcich prípadov:
a) mechanické poškodenie obsahu zásielky,
b) nekompletnosť zásielky,
c) nesúlad obsahu zásielky s predmetom Objednávky.
Zákazník je povinný čo najskôr kontaktovať Predávajúceho za účelom objasnenia veci a začatia reklamačného konania.

§ 5. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Zákazník má právo reklamovať Produkt, ktorý je súčasťou Objednávky.
2. Spoločnosť zodpovedá Zákazníkovi, ak má predaný Výrobok vadu v zmysle § 5561 Občianskeho zákonníka. Rozsah a podmienky zodpovednosti Spoločnosti za vady Výrobku sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom (vrátane § 556 až 576 Občianskeho zákonníka).
3. Podľa § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka je zodpovednosť Spoločnosti zo záruky za vady Výrobku voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, vylúčená.
4. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním oznámenia o reklamácii daného Výrobku. V záujme urýchlenia vybavenia reklamácie je vhodné v reklamácii uviesť: údaje Zákazníka (meno a priezvisko alebo názov spoločnosti), dátum uplatnenia, číslo faktúry, názov a množstvo reklamovaného Výrobku, popis a druh závady, požiadavku Zákazníka, kontaktné údaje (telefón alebo e-mailová adresa).
5. Reklamácie by mali byť adresované:
a) písomne na adresu: Bridge Solutions Hub S.A. so sídlom vo Varšave, ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava – s poznámkou na obálke „Reklamácia“ alebo
b) v elektronickej podobe na túto adresu: info@chemicaltiger.com.
6. Spoločnosť odpovie na sťažnosť Zákazníka bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Spoločnosti. Ak Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, pri uplatnení svojich práv zo záruky požiadal o výmenu veci alebo odstránenie vady alebo urobil vyhlásenie o znížení ceny s uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a Spoločnosť na túto žiadosť neodpovedala do 14 kalendárnych dní, má sa za to, že uznala žiadosť za oprávnenú. Spoločnosť poskytne zákazníkovi všetky informácie týkajúce sa reklamačného konania na adresu a kontaktné údaje, ktoré zákazník uviedol v reklamácii.
7. Práva Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, sa riadia ustanoveniami Zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2020, položka 287) a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
8. Ak má Výrobok vadu, môže Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom:
a) urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ Spoločnosť bezodkladne a bez nadmerných ťažkostí pre Zákazníka nevymení vadný Výrobok za bezchybný alebo neodstráni vadu. Toto obmedzenie sa neuplatní, ak Spoločnosť už Výrobok vymenila alebo opravila alebo ak Spoločnosť nesplnila svoju povinnosť vymeniť Výrobok za bezchybný alebo odstrániť vadu. Zákazník môže namiesto odstránenia vady spôsobom navrhnutým Spoločnosťou požadovať výmenu Výrobku za Výrobok bez vady alebo namiesto výmeny Výrobku požadovať odstránenie vady, pokiaľ uvedenie veci do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným Zákazníkom nie je nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým Spoločnosťou. Pri posudzovaní neprimeranosti nákladov sa berie do úvahy hodnota bezchybného Výrobku, druh a závažnosť zistenej vady, ako aj nepríjemnosti, ktorým by bol Zákazník vystavený pri inom spôsobe uspokojenia.
b) požadovať výmenu vadného Výrobku za bezchybný alebo odstránenie vady. Spoločnosť je povinná vymeniť Vadný výrobok za bezchybný alebo odstrániť vadu v primeranej lehote bez zbytočných ťažkostí pre Zákazníka. Spoločnosť môže odmietnuť vyhovieť požiadavke Zákazníka, ak uvedenie Vadného výrobku do súladu s kúpnou zmluvou spôsobom zvoleným Zákazníkom nie je možné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní s iným možným spôsobom uvedenia Výrobku do súladu s kúpnou zmluvou. Náklady na opravu alebo výmenu znáša Spoločnosť.

§ 6. ZÁSADY POUŽÍVANIA MIMOSÚDNYCH SPÔSOBOV VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ A UPLATŇOVANIA NÁROKOV

1. Podrobné informácie o možnosti využitia mimosúdnych spôsobov vybavenia sťažností a uplatnenia reklamácií Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, a pravidlá prístupu k týmto spôsobom sú dostupné v sídlach a na internetových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, medzi ktorých zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa, krajských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a na týchto internetových adresách ÚRSO: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má nasledovné príkladné možnosti využitia mimosúdnych spôsobov vybavovania sťažností a reklamácií:
a) zákazník je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd uvedený v § 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 1706, v znení neskorších predpisov), aby vyriešil spor vyplývajúci z uzavretej kúpnej zmluvy. Rokovací poriadok pre organizáciu a činnosť stálych zmierovacích spotrebiteľských súdov je uvedený v nariadení ministra spravodlivosti o určení rokovacieho poriadku pre organizáciu a činnosť stálych zmierovacích súdov pri krajských inšpektoroch obchodnej inšpekcie zo 6. júla 2017. (Zbierka zákonov z roku 2017, položka 1356)
b) Zákazník je oprávnený obrátiť sa na provinčného inšpektora obchodnej inšpekcie v súlade s článkom 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (z roku 2020, položka 1706 v znení neskorších predpisov) s návrhom na začatie mediačného konania o priateľskom urovnaní sporu medzi Zákazníkom a Spoločnosťou. Informácie o zásadách a postupe mediácie vykonávanej krajským inšpektorom obchodnej inšpekcie sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach príslušných krajských inšpektorátov obchodnej inšpekcie.
c) Zákazník môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi Zákazníkom a Predávajúcim, pričom môže využiť aj bezplatnú pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, medzi ktorej štatutárne úlohy patrí ochrana spotrebiteľa (napr. Federácia spotrebiteľov, Poľské združenie spotrebiteľov). 3. Zákazník môže využiť bezplatnú pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, medzi ktorej štatutárne úlohy patrí ochrana spotrebiteľa.
3. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online), Spoločnosť ako obchodník so sídlom v Únii, ktorý uzatvára kúpne zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb online, poskytuje elektronický odkaz na platformu ODR (Online Dispute Resolution) na mimosúdne riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr. E-mailová adresa spoločnosti je: info@chemicaltiger.com.

§ 7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom a ktorý uzavrel zmluvu na diaľku alebo zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov, môže do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez znášania nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v odseku 7 nižšie.
2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť pri kúpnej zmluve, v rámci plnenia ktorej Spoločnosť vydáva Výrobok – od prevzatia Výrobku Spotrebiteľom alebo treťou osobou určenou Spotrebiteľom, ktorá nie je Poskytovateľom Výrobku, a v prípade, že kúpna zmluva obsahuje viacero Výrobkov, ktoré sa dodávajú samostatne, po dávkach alebo po častiach – od prevzatia posledného Výrobku, dávky alebo časti, pri ostatných zmluvách – odo dňa ich uzavretia;
3. Na účinné odstúpenie od kúpnej zmluvy stačí zaslať Spoločnosti vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty. Spotrebiteľ môže, ale nemusí, použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, nie je to však povinné.
4. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s podpisom Klienta je možné zaslať poštou na adresu Spoločnosti: Bridge Solutions Hub S.A. so sídlom vo Varšave, ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava alebo e-mailom na adresu info@chemicaltiger.com alebo môže byť podané osobne v sídle Spoločnosti.
5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa zmluva považuje za neuzatvorenú v rozsahu, na ktorý sa vzťahuje obsah vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade zaslania vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy Spoločnosť bezodkladne potvrdí Zákazníkovi vykonanie pokynu.
7. Zákazník znáša priame náklady na vrátenie Výrobku pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to v nasledujúcich situáciách:
a) Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Výrobku ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, Spoločnosť nie je povinná uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré Spotrebiteľovi vznikli.
b) V prípade Výrobku, ktorý je službou, ktorej poskytovanie – na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa – sa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je Spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po podaní takejto žiadosti, povinný zaplatiť za služby poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa vypočíta pomerne k rozsahu plnenia s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena neprimerane vysoká, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytnutého plnenia.
8. Spoločnosť je povinná bezodkladne, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy bolo Spoločnosti doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky uskutočnené platby, a to aj za dodanie Výrobku (podľa odseku 7 vyššie). Spoločnosť môže zadržať vrátenie platby, kým nedostane Výrobok späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.
9. Spoločnosť vráti platbu Spotrebiteľovi rovnakým platobným prostriedkom, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ sa Spotrebiteľ nedohodol na inom spôsobe vrátenia platby, ktorý však Spotrebiteľovi nespôsobí žiadne dodatočné náklady, napr. na číslo bankového účtu, ktoré Spotrebiteľ uviedol vo formulári na odstúpenie od zmluvy.
10. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku používania Výrobku nad rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Výrobku.
11. Spoločnosť neprijíma zásielky zaslané späť „na dobierku“.
12. Spoločnosť informuje, že v súlade s § 38 zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa sa právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku Spotrebiteľovi nepriznáva, okrem iného aj v prípade uzatvárania zmlúv:
a) pri ktorých je predmetom plnenia vec, ktorá nie je vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
b) v ktorých sú predmetom plnenia veci, ktoré sa po dodaní vzhľadom na svoju povahu stávajú neoddeliteľne spojenými s inými vecami.

§ 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ je povinný:
a) používať Internetový obchod www.chemicaltiger.com v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ustanoveniami Prevádzkového poriadku a dobrými mravmi;
b) uviesť pravdivé osobné údaje v Objednávkovom formulári;
c) nepoužívať Internetový obchod na účely uskutočňovania falošných objednávok alebo vydávania osobných údajov iných osôb za svoje údaje, prípadne na iné konanie v rozpore s dobrými mravmi.
2. Zákazník vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré poskytol akoukoľvek formou počas používania Internetového obchodu a počas vybavovania Objednávky a prípadného reklamačného konania, sú podľa jeho najlepšieho vedomia pravdivé a správne.
3. Spoločnosť má právo dočasne pozastaviť zadávanie Objednávky v Internetovom obchode po dobu trvania prác na technickej údržbe a modernizácii webovej stránky.
4. Spoločnosť má právo kedykoľvek odstúpiť od realizácie Objednávky, a to najmä v prípade porušenia Pravidiel zo strany Zákazníka, poskytnutia nesprávnych osobných údajov, údajov o spoločnosti alebo údajov súvisiacich s platbou zo strany Zákazníka. Bez ohľadu na vyššie uvedené je Spoločnosť oprávnená prijať príslušné opatrenia, ak Zákazník poruší ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 9. RIEŠENIE SPOROV

1. V prípade sporu, ktorý vznikne v súvislosti s plnením zmluvy, sa zmluvné strany budú usilovať o jeho zmierlivé vyriešenie.
2. Iné mimosúdne riešenie sporov je uvedené v obsahu § 7 ods. 3 týchto Pravidiel.
3. Prípadné spory vzniknuté medzi Zákazníkom a Spoločnosťou budú predložené na riešenie príslušným súdom v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.

§ 10. NEWSLETTER

1. Zákazník môže súhlasiť so zasielaním informačného bulletinu sprístupneného Spoločnosťou. Newsletter sa zasiela len Zákazníkom, ktorí si Newsletter objednali zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári alebo v Objednávkovom formulári a súhlasili so zasielaním obchodných informácií na poskytnutú e-mailovú adresu (e-mailovú adresu) v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov 2020, položka 344 v znení neskorších predpisov).
2. V rámci služby Newsletter sú informácie vo forme elektronického listu (e-mailu) zasielané prostredníctvom elektronickej pošty na Zákazníkom zadanú elektronickú adresu (e-mailovú adresu). Newsletter obsahuje najmä informácie o ponuke produktov, aktuálnych akciách a ďalšie informácie o produktoch ponúkaných Obchodom. Newsletter sa zasiela bezplatne.
3. Zákazník môže kedykoľvek bez udania dôvodu a bez vzniku akýchkoľvek nákladov zmeniť uvedenú adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu), na ktorú je Newsletter zasielaný, alebo sa odhlásiť z odberu Newslettera, a to stlačením odkazu Newsletter umiestneného v pätičke každého Newslettera, zadaním svojej adresy elektronickej pošty (e-mailovej adresy) do príslušného poľa a následným zvolením tlačidla „Odhlásiť“.

§ 11. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok, a to aj s ohľadom na zmeny právnych predpisov, zmeny funkcií ponúkaných prostredníctvom Obchodu, zavedenie nových služieb v Obchode, lepšiu ochranu záujmov Zákazníkov, objasnenie otázok, ktoré sa týkajú Zákazníkov, organizačné zmeny na strane Spoločnosti, nemožnosť pokračovať v poskytovaní služieb Spoločnosťou za doterajších podmienok.
2. Zmenou ustanovení Obchodných podmienok nedochádza k strate nadobudnutých práv Zákazníka, ak ich nadobudol oprávnene.
3. Všetky Objednávky prijaté Podnikom na plnenie pred dňom zmeny Pravidiel sa plnia na základe Pravidiel, ktoré boli platné v deň podania Objednávky Zákazníkom, pokiaľ ustanovenia nového znenia Pravidiel nie sú pre Zákazníkov výhodnejšie.
4. Podnik informuje Zákazníkov o zmenách a doplneniach Predpisov zaslaním príslušných informácií na ich e-mailové adresy uvedené pri vytvorení Účtu najmenej 14 dní pred dňom účinnosti plánovaných zmien a doplnení. Spoločnosť tiež umiestni informácie o zmenách Pravidiel na Webovú stránku Internetového obchodu najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti plánovaných zmien.
5. Ak Zákazník nesúhlasí s novým obsahom Obchodných podmienok, mal by to oznámiť Spoločnosti do 14 dní odo dňa doručenia informácie o zmene Obchodných podmienok. Ak Zákazník do 14 dní odo dňa oznámenia nepodá námietku, považuje sa to za súhlas s novým znením Pravidiel a Prevádzkového poriadku.
6. Zmeny formy a charakteru Obchodu, najmä zmeny grafickej úpravy Obchodu, pridanie nových funkcií, obrázkov, pokiaľ tieto zmeny nie sú v rozpore s ustanoveniami tohto Prevádzkového poriadku, nie sú zmenou tohto Prevádzkového poriadku.

§ 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Obchod je majetkom Spoločnosti. Všetky ochranné známky, servisné značky a názvy, ktoré sú zobrazené na Internetovej stránke, sú majetkom Spoločnosti alebo právo na ich používanie Spoločnosťou vyplýva zo samostatných zmlúv s oprávnenými subjektmi. Texty, grafické materiály a IT riešenia obsiahnuté na webovej stránke www.chemicaltiger.com sú chránené zákonom, najmä ustanoveniami zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
2. Obchod, ako aj jeho jednotlivé prvky, sa nesmú upravovať, kopírovať, šíriť alebo zverejňovať na komerčné účely, pokiaľ k tomu Spoločnosť nedá predchádzajúci písomný súhlas.
3. Používatelia Webového sídla ani Zákazníci nemajú právo používať materiály a diela zverejnené na Webovom sídle bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Spoločnosti pod hrozbou plnej zodpovednosti za škodu voči Predávajúcemu a autorom jednotlivých diel.
4. Používateľ pokračovaním v používaní Webovej stránky nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek konanie porušujúce autorské práva a za prípadné škody, ktoré z takéhoto konania vzniknú, a to aj voči tretím osobám.
5. Minimálne hardvérové požiadavky na používanie Internetového obchodu Zákazníkom sú nasledovné: Mozilla Firefox verzia 83 alebo novšia alebo Google Chrome verzia 87 alebo novšia s povoleným JavaScriptom. Pri používaní Internetového obchodu sa do počítačového systému Klienta inštalujú súbory cookie. Podmienkou využívania služieb poskytovaných elektronicky Spoločnosťou je povolenie inštalácie súborov cookie.
6. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o právach spotrebiteľa.
7. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 12. decembra 2023.