REGLEMENT VAN DE CHEMICALTIGER.COM ONLINE SHOP

§ 1. DEFINITIES

De in het Reglement gebruikte termen hebben de volgende betekenis:
1. Bedrijf/Verkoper – bedrijf onder de naam Bridge Solutions Hub S.A. met statutaire zetel in Warschau, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau, geregistreerd in het ondernemersregister bijgehouden door de arrondissementsrechtbank in Warschau, XIII Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtsregister, onder het KRS-nummer: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, aandelenkapitaal ten bedrage van 1596529,00 PLN.
2. Cookies – kleine tekstinformatie die door een website wordt verzonden en bij de Klant wordt opgeslagen (meestal op de harde schijf van de computer) in het geval van het sluiten van overeenkomsten via de Internetwinkel die door de Onderneming wordt beheerd op www.chemicaltiger.com.
3. Werkdagen – weekdagen van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiële feestdagen.
4. Derde-leverancier – het bedrijf of de bedrijven die de Producten die door het Bedrijf worden verkocht en die zich op dat moment niet in het magazijn van het Bedrijf bevinden, in eigendom of in bezit hebben.
5. Aankoopformulier – een op de website www.chemicaltiger.com beschikbaar gesteld elektronisch invulformulier in geval van het sluiten van overeenkomsten via de website www.chemicaltiger.com, waarin de Klant de voor het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens verstrekt, mits:
a) in het geval van Klanten die consument zijn, ten minste de volgende gegevens in het Aankoopformulier moeten worden verstrekt: e-mailadres, naam en achternaam, woon-/leveradres (straat en huis- en/of pandnummer, postcode en plaats, land, telefoonnummer contactpersoon);
b) indien de Klant geen consument is, moeten minstens de volgende gegevens op het Aankoopformulier worden vermeld: e-mailadres, naam en voornaam van de Klant of bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel/leveringsadres (straat en huisnummer en/of pandnummer, postcode en stad, land, telefoonnummer van de contactpersoon), btw-nummer;
6. Burgerlijk Wetboek – de wet van 23 april 1964 Burgerlijk Wetboek (Staatsblad van 2022, punt 1360, zoals gewijzigd);
7. Consument – een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit en een product bestelt voor doeleinden die niet rechtstreeks verband houden met een economische of beroepsactiviteit in de zin van artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek;
8. Account – individueel profiel van de Klant, voorzien van een gebruikersnaam (login) en wachtwoord, dat een verzameling vormt van de middelen en gegevens van de Klant in het informatie- en communicatiesysteem van het Bedrijf, met in het bijzonder de gegevens van de Klant over geplaatste Bestellingen.
9.Klant – een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid of een Ondernemer, die geïnteresseerd is in de aankoop van een Product van de Onderneming via de Winkel;
10. Productleveringsentiteit – een koeriersbedrijf dat door het Bedrijf is gecontracteerd om een pakket bij de Klant af te leveren;
11. Product – onderdelen, accessoires en materialen bestemd voor auto’s, met inbegrip van verbruiksartikelen die beschikbaar zijn in de Internetwinkel;
12. Ondernemer – natuurlijke personen, rechtspersonen, organisatorische eenheden zonder rechtspersoonlijkheid die een bedrijf voeren en andere entiteiten met een REGON-nummer die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een Product van de Onderneming via de Winkel;
13. Reglement – dit Reglement;
14. Online Winkel – een online dienst waarmee Klanten Bestellingen voor Producten kunnen plaatsen, beschikbaar op www.chemicaltiger.com.
15. Overmacht – een externe, onverwachte, niet te voorkomen gebeurtenis waarover de Partijen geen controle hebben (bijv. weersomstandigheden, oproer);
16. Bestelling – de intentieverklaring van de Klant die rechtstreeks gericht is op het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van een Product, waarbij met name het type en het aantal Producten wordt gespecificeerd.

§ 2. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Het Reglement legt de principes vast voor het gebruik door de Klant van de Online Winkel www.chemicaltiger.com beschikbaar op: www.chemicaltiger.com om Producten te bestellen, en in het bijzonder:
a) voorwaarden en regels voor het plaatsen van Bestellingen door de Klanten via de Internetwinkel www.chemicaltiger.com.
b) voorwaarden voor het plaatsen van een Bestelling;
c) klachtenprocedure.
2. Het Reglement is beschikbaar op www.chemicaltiger.com. De Klant kan kennis nemen van de inhoud ervan op de aangegeven website en kan ook een bestand met het Reglement downloaden om het op elk moment op te slaan en te reproduceren.
3. De online shop onder de naam www.chemicaltiger.com wordt beheerd door de Vennootschap.
4. Het adres van de Shop en contactgegevens:
a) E-mail: info@chemicaltiger.com
b) Correspondentieadres: 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau.
5. De Klant is verplicht om de Winkel en de functionaliteiten daarvan te gebruiken in overeenstemming met de wet, de bepalingen van dit Reglement en goede manieren. Het is verboden om de Winkel te gebruiken op een manier die inbreuk zou kunnen maken op de persoonlijke rechten van anderen of om inhoud te plaatsen of te verspreiden die vulgair of onwaar is of inbreuk zou kunnen maken op persoonlijke rechten, de wet of andere legitieme belangen van de Onderneming of derden. Als u uw persoonlijke of contactgegevens wijzigt, bent u verplicht deze te corrigeren of aan te vullen. De Klant is verplicht zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van de Shop.
6. De Klant kan gebruik maken van de elektronische diensten die door de Ondernemingen worden aangeboden in de vorm van het aanmaken van een Account. Registratie van een Account vindt plaats door het invullen van een registratieformulier, waarbij ten minste deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid worden geaccepteerd. In het registratieformulier dient de Klant het volgende op te geven: e-mailadres en persoonlijk wachtwoord.
7. De diensten voor het onderhouden van een Account worden kosteloos door het Bedrijf verstrekt. De Klant kan de Account te allen tijde verwijderen door een verzoek in te dienen bij het Bedrijf:
a) schriftelijk aan het adres: Bridge Solutions Hub S.A. gevestigd in Warschau, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau of
b) in elektronische vorm naar het adres: info@chemicaltiger.com.

§ 3. BESTELLING PLAATSEN

1. Voor de aankoop van een Product moet de Klant ten minste de gegevens verstrekken die zijn gespecificeerd in het Bestelformulier.
2. Het plaatsen van een Bestelling en het sluiten van de overeenkomst gebeurt door het uitvoeren van de volgende handelingen:
a) invullen van het Bestelformulier;
b) opgave van de leveringsvorm van het Product;
c) aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Klant;
d) keuze van een betalingsvorm en betaling door de Klant;
Zodra de Bestelling is ingediend en betaald, bevestigt het Bedrijf onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt het tegelijkertijd de Bestelling voor verwerking. De bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering daarvan vindt plaats doordat het Bedrijf de Klant het betreffende e-mailbericht stuurt naar het e-mailadres van de Klant dat is vermeld in het Bestelformulier, dat ten minste de ontvangstbevestiging van het Bedrijf van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering daarvan bevat, alsmede de bevestiging van de totstandkoming van het contract. Zodra de Klant bovengenoemd e-mailbericht ontvangt, is de koopovereenkomst tussen de Klant en het Bedrijf gesloten.
3. Na ontvangst van de betaling zal het Bedrijf het bestelde Product onmiddellijk verzenden via de Productleveringsinstantie die de Klant heeft geselecteerd bij het plaatsen van de Bestelling, naar het adres dat is vermeld in het Bestelformulier. Het bestelde Product wordt verzonden binnen 7 werkdagen nadat het voor het Product verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen de levertijd te verlengen tot 10 Werkdagen. Als de geplande leveringsdatum verder wordt gewijzigd (verlengd), stelt het Bedrijf de Klant hiervan op de hoogte door contact op te nemen met de Klant via het e-mailadres, telefoonnummer of postadres dat door de Klant is opgegeven.
4. In het geval van een Bestelling geplaatst via de Winkel, kan de Klant andere adresgegevens opgeven dan de gegevens die tijdens de registratie en het aanmaken van de Account zijn verstrekt.
5. Leveringen worden uitgevoerd op het grondgebied van de Republiek Polen, in overeenstemming met de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de Leverancier van het Product. In het geval van bestellingen die via een koeriersdienst worden geleverd, zal de koeriersdienst, indien de Klant of een door de Klant gemachtigde persoon niet aanwezig is op het adres dat is opgegeven voor de levering van de Bestelling, een nieuwe poging doen om het Product te leveren. Als de Klant of de door de Klant gemachtigde persoon opnieuw niet aanwezig is op het opgegeven adres, wordt het Product teruggestuurd naar het Bedrijf. In dergelijke omstandigheden kan de bestelling op afspraak met het Bedrijf opnieuw naar de Klant worden verzonden. De kosten voor het opnieuw verzenden van het Product zijn voor rekening van de Klant. Als de Klant meerdere Producten koopt als onderdeel van één Bestelling, kunnen de bestelde Producten in meer dan één zending naar de Klant worden verzonden. In een dergelijke situatie draagt de Klant geen extra leveringskosten.
6. Als er twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens van de Klant, waaronder het afleveradres, die nodig zijn voor de levering, kan de Onderneming per e-mail of telefonisch contact opnemen met de Klant om deze gegevens te verifiëren.
7. Het Bedrijf zal geen Bestellingen verwerken die onjuist zijn ingevuld of waarbij een redelijk vermoeden bestaat dat er valse of fictieve gegevens zijn verstrekt. In een dergelijk geval zal het Bedrijf, wanneer het de Bestelling annuleert, de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via het e-mailadres of telefoonnummer dat in het Bestelformulier is vermeld.
8. De betaling van het Product gebeurt door overschrijving op de bankrekening van het Bedrijf, waarvan de gegevens worden meegedeeld na het correct invullen van het Bestelformulier en de aanvaarding van het Reglement of via een BLIK-toepassing.
9. De inhoud van de gesloten koopovereenkomst wordt vastgelegd en ter beschikking gesteld van de Klant door:
a) het door het Bedrijf beschikbaar stellen en door de Klant accepteren van deze Algemene Voorwaarden op de website van de Online Shop en;
b) het verzenden aan de Klant van het e-mailbericht waarnaar wordt verwezen in § 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De inhoud van de koopovereenkomst wordt aanvullend vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van het Bedrijf.

§ 4. PRODUCTPRIJS

1. Alle prijzen weergegeven op de website van de Winkel zijn uitgedrukt in Poolse zloty en inclusief BTW. De prijzen van de Producten op de website van de Winkel zijn exclusief de kosten voor levering van de Producten door de Aanbieder van het Product. De totale waarde van de bestelling omvat de prijs van het Product en de leveringskosten.
2. Het aankoopbewijs is een btw-factuur die door de Winkel wordt uitgegeven en bij de Bestelling wordt gevoegd die naar de Klant wordt gestuurd. Alle financiële transactiekosten zijn ten laste van de Klant.
3. De leveringskosten van de Producten zijn afhankelijk van de grootte van de Bestelling en worden door de Onderneming gespecificeerd in de prijslijst die tijdens de Bestelling beschikbaar is op de website van de Online Winkel.
4. De prijslijst en informatie op de website www.chemicaltiger.com vormen geen commercieel aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar slechts een weergave van de Producten die door de Onderneming worden verkocht, daarom garanderen wij geen volledige beschikbaarheid van de Producten. Door een bestelling te plaatsen met behulp van de mechanismen die beschikbaar zijn op de webpagina’s van de winkel, doet de Klant een aanbod om een specifiek goed te kopen onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de beschrijving van de Goederen. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk bevestigt dat hij de Goederen heeft ontvangen.
5. De Onderneming is verplicht om het Product te leveren in overeenstemming met het gesloten contract. Daarom is de Klant verplicht om de conformiteit van het geleverde Product met het contract te controleren en in het geval van onregelmatigheden onmiddellijk contact op te nemen met de Onderneming om de verdere stappen te bepalen.
6. In het geval van levering per koerier, dient u, voordat u het Product in ontvangst neemt, te controleren of het tijdens het transport niet beschadigd is. Als het Product beschadigd is, mag het pakket niet worden geaccepteerd. In een dergelijk geval is de Klant verplicht om zo snel mogelijk contact op te nemen met het Bedrijf om de zaak op te helderen.
7. Als het pakket wordt ontvangen en de Klant ontdekt een defect of schade aan het pakket die niet uiterlijk zichtbaar was bij ontvangst, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:
a) mechanische schade aan de inhoud van de zending,
b) onvolledigheid van het pakket,
c) niet-overeenstemming van de inhoud van het pakket met het onderwerp van de Bestelling.
De Klant is verplicht om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Verkoper om de zaak op te helderen en de klachtenprocedure te starten.

§5. KLACHTENPROCEDURE

1. De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen over het Product dat deel uitmaakt van de Bestelling.
2. De Onderneming is aansprakelijk jegens de Klant indien het verkochte Product een gebrek vertoont in de zin van artikel 5561 van het Burgerlijk Wetboek. De reikwijdte en voorwaarden van de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor gebreken in het Product worden bepaald door de relevante algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek (inclusief de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek).
3. Op grond van artikel 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van het bedrijf op grond van de productgarantie jegens de klant die geen consument is, uitgesloten.
4. De Klant dient een klacht in door een klacht over een bepaald Product in te dienen. Om de behandeling van de klacht te bespoedigen, is het raadzaam om in de klacht te vermelden: de gegevens van de Klant (naam en achternaam of bedrijfsnaam), datum van aanvraag, factuurnummer, naam en hoeveelheid van het Product waarover wordt geklaagd, beschrijving en soort defect, verzoek van de Klant, contactgegevens (telefoon of e-mailadres).
5. Klachten moeten worden gericht
a) schriftelijk aan: Bridge Solutions Hub S.A. gevestigd in Warschau, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau – met een aantekening op de envelop “Klacht” of
b) in elektronische vorm naar het volgende adres: info@chemicaltiger.com.
Het Bedrijf zal onmiddellijk reageren op de klacht van de Klant, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst door het Bedrijf. Als de Klant, die een consument is, bij het uitoefenen van zijn garantierechten heeft verzocht om de vervanging van het artikel of de verwijdering van het defect of een verklaring van prijsvermindering heeft afgegeven, met vermelding van het bedrag waarmee de prijs moet worden verminderd, en het Bedrijf niet binnen 14 kalenderdagen op dat verzoek heeft gereageerd, wordt hij geacht te hebben erkend dat het verzoek gerechtvaardigd is. Het Bedrijf zal alle informatie met betrekking tot de klachtenprocedure aan de Klant verstrekken op het adres en de contactgegevens die door de Klant in de klacht zijn opgegeven.
7. De rechten van de Klant die een Consument is, worden beheerst door de bepalingen van de Wet op de Rechten van de Consument van 30 mei 2014 (Staatsblad van 2020, punt 287) en de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
8. Als het Product een gebrek vertoont, kan de Klant die Consument is
a) een verklaring indienen om de prijs te verlagen of de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij het Bedrijf onmiddellijk en zonder buitensporige overlast voor de Klant het gebrekkige Product vervangt door een gebrekvrij Product of het gebrek opheft. Deze beperking is niet van toepassing als het product al door het bedrijf is vervangen of gerepareerd of als het bedrijf niet heeft voldaan aan zijn verplichting om het product te vervangen door een product dat vrij is van gebreken of om het gebrek te verhelpen. De Klant kan, in plaats van het gebrek te verhelpen zoals voorgesteld door het Bedrijf, eisen dat het Product wordt vervangen door een product dat vrij is van gebreken of, in plaats van het Product te vervangen, eisen dat het gebrek wordt verholpen, tenzij het onmogelijk is om het product op de door de Klant gekozen manier in overeenstemming te brengen met het contract of dit buitensporige kosten met zich mee zou brengen in vergelijking met de door het Bedrijf voorgestelde manier. Bij het beoordelen van de buitensporigheid van de kosten wordt rekening gehouden met de waarde van het product zonder gebreken, de aard en de ernst van het geconstateerde gebrek en het ongemak dat de Klant zou ondervinden als hij op een andere manier tevreden zou worden gesteld.
b) Eis om het gebrekkige Product te vervangen door een exemplaar zonder gebreken of om het gebrek te verwijderen. Het Bedrijf is verplicht om binnen een redelijke termijn het gebrekkige Product te vervangen door een exemplaar zonder gebreken of het gebrek te verwijderen zonder onnodige overlast voor de Klant. Het bedrijf kan weigeren om aan het verzoek van de klant te voldoen als het op de door de klant gekozen manier in overeenstemming brengen van het defecte product met de verkoopovereenkomst onmogelijk is of buitensporige kosten met zich mee zou brengen in vergelijking met de andere mogelijke manier om het product in overeenstemming met de verkoopovereenkomst te brengen. De kosten van reparatie of vervanging zijn voor rekening van het Bedrijf.

§6. PRINCIPES VOOR HET GEBRUIK VAN BUITENGERECHTELIJKE METHODEN VOOR HET AFHANDELEN VAN KLACHTEN EN HET INDIENEN VAN CLAIMS.

1. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid om gebruik te maken van buitengerechtelijke klachtenbehandelings- en claimprocedures door de Klant die een consument is en de regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar in de kantoren en op de websites van de districtsombudsmannen (stadsombudsmannen), maatschappelijke organisaties die zich statutair bezighouden met consumentenbescherming, provinciale inspecties van handelsinspecties en op de volgende internetadressen van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Een klant die consument is, heeft de volgende exemplarische mogelijkheden om gebruik te maken van buitengerechtelijke manieren om klachten en vorderingen af te handelen:
a) de klant heeft het recht om zich te wenden tot de permanente minnelijke consumentenrechtbank bedoeld in artikel 37 van de wet van 15 december 2000 betreffende de handelsinspectie (Staatsblad van 2020, punt 1706, zoals gewijzigd) om een geschil te beslechten dat voortvloeit uit de gesloten koopovereenkomst. Het procedurereglement voor de organisatie en de werking van de permanente minnelijke consumentenrechtbanken is opgenomen in het besluit van de minister van Justitie tot vaststelling van het procedurereglement voor de organisatie en de werking van de permanente minnelijke rechtbanken bij de provinciale handelsinspecties van 6 juli 2017. (Staatsblad van 2017, punt 1356)
b) De Klant heeft het recht om overeenkomstig artikel 36 van de wet van 15 december 2000 betreffende de handelsinspectie (van 2020, punt 1706, zoals gewijzigd) de provinciale inspecteur van de handelsinspectie te verzoeken een bemiddelingsprocedure te starten voor de minnelijke schikking van een geschil tussen de Klant en de Onderneming. Informatie over de beginselen en de procedure van bemiddeling door de provinciale inspecteur van de Handelsinspectie is beschikbaar in de kantoren en op de websites van de respectieve provinciale inspecties van de Handelsinspectie.
c) De Klant kan gratis hulp krijgen bij het oplossen van een geschil tussen de Klant en de Verkoper, ook door gebruik te maken van de gratis hulp van een consumentenombudsman van het district (stad) of een maatschappelijke organisatie die zich statutair bezighoudt met de bescherming van consumenten (bijv. de Federatie van Consumenten, de Poolse Consumentenbond).
3. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende ODR bij consumentengeschillen), stelt de Onderneming, als in de Unie gevestigde ondernemer die online verkoop- of dienstenovereenkomsten sluit, een elektronische link ter beschikking naar het ODR-platform (Online Dispute Resolution) voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Het e-mailadres van de Onderneming is: info@chemicaltiger.com.

§ 7. TERUGTREKKING UIT HET CONTRACT

1. Een klant die een consument is en die een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten heeft gesloten, kan de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen en zonder kosten herroepen, met uitzondering van de kosten vermeld in lid 7 hieronder.
2. De termijn voor herroeping van de koopovereenkomst gaat in voor de koopovereenkomst waarbij het bedrijf het product levert – vanaf het moment dat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de productaanbieder is, het product in ontvangst heeft genomen, en in het geval dat de koopovereenkomst meerdere producten omvat die afzonderlijk, in gedeelten of partijen worden geleverd – vanaf het moment dat het laatste product, de laatste partij of het laatste onderdeel in bezit is genomen, voor andere overeenkomsten – vanaf de datum waarop deze zijn gesloten;
3. Om de koopovereenkomst effectief te herroepen, is het voldoende om een verklaring van herroeping van de koopovereenkomst naar de Onderneming te sturen vóór het verstrijken van de bovengenoemde termijn. De consument kan, maar hoeft niet, gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, dat is opgenomen in bijlage nr. 2 bij de Wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten. De consument kan het modelformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.
4. De verklaring van herroeping van het contract, voorzien van de handtekening van de Klant, kan per post naar het adres van het Bedrijf worden gestuurd: Bridge Solutions Hub S.A. met maatschappelijke zetel in Warschau, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau of per e-mail naar info@chemicaltiger.com of kan persoonlijk worden ingediend op de maatschappelijke zetel van het Bedrijf.
5. In het geval van herroeping van de Verkoopovereenkomst, wordt de overeenkomst als niet gesloten beschouwd voor zover dit valt onder de inhoud van de verklaring van herroeping.
6. Als de verklaring van herroeping van de koopovereenkomst wordt verzonden, bevestigt het Bedrijf onmiddellijk aan de Klant de uitvoering van de instructie.
7. De Klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het Product wanneer hij gebruik maakt van het herroepingsrecht van de verkoopovereenkomst, in de volgende situaties:
a) Indien de Consument een andere wijze van levering van het Product heeft gekozen dan de goedkoopste gewone leveringswijze die beschikbaar is op de Online Winkel, is het Bedrijf niet verplicht om de Consument de extra kosten te vergoeden die de Consument heeft gemaakt.
b) In het geval van een Product dat een dienst is, waarvan de uitvoering – op uitdrukkelijk verzoek van de Consument – is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, is de Consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht nadat hij een dergelijk verzoek heeft gedaan, verplicht om te betalen voor de diensten die tot het moment van herroeping zijn uitgevoerd. Het bedrag van de betaling wordt berekend in verhouding tot de omvang van de prestatie, rekening houdend met de prijs of vergoeding die in de overeenkomst is overeengekomen. Indien de prijs of vergoeding buitensporig is, wordt dit bedrag berekend op basis van de marktwaarde van de geleverde prestatie.
8. Het bedrijf retourneert de consument onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de verklaring van de koper dat hij de koopovereenkomst herroept aan het bedrijf is overhandigd, alle gedane betalingen, met inbegrip van de betalingen voor de levering van het product (onder voorbehoud van bovenstaand lid 7). Het bedrijf kan de terugbetaling inhouden totdat het het product heeft teruggekregen of de consument bewijs heeft geleverd van de terugzending, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
9. Het bedrijf zal de betaling aan de consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument heeft ingestemd met een andere manier van terugbetaling die echter geen extra kosten voor de consument met zich meebrengt, bijvoorbeeld naar het bankrekeningnummer dat de consument op het herroepingsformulier heeft opgegeven.
10. De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product als gevolg van het gebruik van het product die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het product vast te stellen.
11. Het bedrijf accepteert geen pakketten die onder rembours worden teruggestuurd.
12. De Onderneming deelt mee dat, in overeenstemming met artikel 38 van de Wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten, het herroepingsrecht van een op afstand gesloten overeenkomst niet wordt toegekend aan de Consument, onder andere in het geval van het sluiten van overeenkomsten
a) waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-gefabriceerd goed is, dat is vervaardigd volgens specificaties van de consument of dat dient om te voldoen aan zijn geïndividualiseerde behoeften;
b) waarin de prestatie zaken betreft die na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn verbonden.

§ 8. OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

1. De Klant is verplicht
a) de Online Shop www.chemicaltiger.com te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de bepalingen van de Verordeningen en goede praktijken;
b) waarheidsgetrouwe persoonsgegevens te verstrekken in het Bestelformulier;
c) de Online Shop niet te gebruiken voor valse bestellingen of om persoonlijke gegevens van anderen door te geven als hun eigen gegevens, of ander gedrag dat in strijd is met de goede zeden.
2. De Klant verklaart dat alle door hem in welke vorm dan ook verstrekte informatie tijdens het gebruik van de Online Winkel en tijdens de afhandeling van de Bestelling en eventuele klachtenprocedure naar beste weten waarheidsgetrouw en juist is.
3. Het Bedrijf heeft het recht om het plaatsen van een Bestelling in de Online Winkel tijdelijk op te schorten voor de duur van de technische onderhouds- en moderniseringswerkzaamheden aan de website.
4. Het Bedrijf heeft het recht om zich te allen tijde terug te trekken uit de uitvoering van de Bestelling en in het bijzonder in geval van schending van de Regels door de Klant, verstrekking door de Klant van onjuiste persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of gegevens met betrekking tot de betaling. Onverminderd het voorgaande is het Bedrijf gerechtigd om passende maatregelen te nemen indien de Klant de bepalingen van algemeen toepasselijke wetgeving overtreedt.

§ 9. GESCHILLENBESLECHTING

1. In geval van een geschil dat ontstaat in verband met de uitvoering van het contract, streven de partijen naar een minnelijke schikking van het geschil.
2. Andere buitengerechtelijke geschillenbeslechting is aangegeven in de inhoud van §7 lid 3 van deze Regels.
3. Alle geschillen die ontstaan tussen de Klant en het Bedrijf worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

§ 10. NIEUWSBRIEF

1. De Klant kan instemmen met het ontvangen van de Nieuwsbrief die door het Bedrijf beschikbaar wordt gesteld. De nieuwsbrief wordt alleen verzonden aan klanten die de nieuwsbrief hebben besteld door het betreffende vakje in het registratieformulier of bestelformulier aan te vinken en ermee hebben ingestemd om op het opgegeven e-mailadres (e-mailadres) commerciële informatie te ontvangen in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverlening (Staatsblad van 2020, punt 344, zoals gewijzigd).
2. Binnen de dienst Nieuwsbrief wordt informatie in de vorm van een elektronische brief (e-mail) via e-mail verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres (e-mailadres). De Nieuwsbrief bevat met name informatie over het productaanbod, lopende promoties en andere informatie over producten die door de Winkel worden aangeboden. De nieuwsbrief wordt gratis verstuurd.
3. De Klant kan op elk moment, zonder opgave van reden en zonder kosten, het opgegeven e-mailadres (e-mailadres) waarnaar de Nieuwsbrief wordt verstuurd wijzigen of zich uit de Nieuwsbrief uitschrijven door op de link “Nieuwsbrief” in de voettekst van elke Nieuwsbrief te klikken, in het daarvoor bestemde veld zijn e-mailadres (e-mailadres) in te voeren en vervolgens de knop “Uitschrijven” te selecteren.

§ 11. WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om rekening te houden met wetswijzigingen, wijzigingen in de functies die via de Winkel worden aangeboden, de introductie van nieuwe diensten in de Winkel, een betere bescherming van de belangen van Klanten, verduidelijking van kwesties die van belang zijn voor Klanten, organisatorische wijzigingen aan de kant van de Onderneming, het niet kunnen voortzetten van de dienstverlening door de Onderneming onder de huidige voorwaarden.
2. Een wijziging van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden zal niet leiden tot het verlies van verworven rechten van de Klant, indien wettelijk verworven.
3. Alle Bestellingen die door het Bedrijf voor uitvoering worden aanvaard vóór de datum van wijziging van de Voorwaarden, worden uitgevoerd op basis van de Voorwaarden die van kracht waren op de datum waarop de Klant de Bestelling heeft geplaatst, tenzij de bepalingen van de nieuwe versie van de Voorwaarden gunstiger zijn voor de Klant.
4. Het Bedrijf stelt de Klanten op de hoogte van wijzigingen in het Reglement door relevante informatie te sturen naar de e-mailadressen die zij hebben opgegeven bij het aanmaken van een Account, ten minste 14 dagen voor de ingangsdatum van de geplande wijzigingen. Het Bedrijf zal tevens ten minste 14 dagen voordat de geplande wijzigingen van kracht worden informatie over wijzigingen in de Voorwaarden op de Website van de Online Winkel plaatsen.
5. Indien de Klant de nieuwe inhoud van de Algemene Voorwaarden niet accepteert, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de informatie over de wijziging van de Algemene Voorwaarden aan het Bedrijf te melden. Als de Klant niet binnen 14 dagen na de datum van de kennisgeving bezwaar maakt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden.
6. Wijzigingen in de vorm en de aard van de Winkel, in het bijzonder wijzigingen in het grafische ontwerp van de Winkel, de toevoeging van nieuwe functies, afbeeldingen, tenzij dergelijke wijzigingen in strijd zijn met de bepalingen van dit Reglement, vormen geen wijziging van dit Reglement.

§ 12. SLOTBEPALINGEN

1. First The Shop is eigendom van de Vennootschap. Alle handelsmerken, dienstmerken en namen die worden weergegeven op de Website zijn eigendom van de Onderneming of het recht om ze te gebruiken door de Onderneming vloeit voort uit afzonderlijke overeenkomsten met bevoegde entiteiten. Tekst, grafisch materiaal en IT-oplossingen op de website www.chemicaltiger.com zijn beschermd door de wet, in het bijzonder door de bepalingen van de wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
2. De winkel, evenals de afzonderlijke elementen ervan, mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd of gepubliceerd voor commerciële doeleinden, tenzij het Bedrijf hier vooraf schriftelijke toestemming voor geeft.
3. Noch de gebruikers van de Website, noch de Klanten hebben het recht om de materialen en werken die op de Website zijn geplaatst te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf op straffe van volledige aansprakelijkheid voor schade aan de Verkoper en aan de auteurs van de afzonderlijke werken.
4. Door over te gaan tot het gebruik van de Website, wordt de gebruiker volledig verantwoordelijk gehouden voor elk inbreukmakend gedrag en voor elke schade die voortvloeit uit dergelijk gedrag, ook tegenover derden.
5. De minimale hardwarevereisten voor het gebruik van de Online Shop door de Klant zijn als volgt: Mozilla Firefox browser versie 83 of later of Google Chrome browser versie 87 of later met JavaScript ingeschakeld. Bij het gebruik van de Online Shop worden cookies geïnstalleerd op het computersysteem van de Klant. De voorwaarde voor het gebruik van de door de Onderneming langs elektronische weg aangeboden diensten is het toestaan van de installatie van cookies.
6. Voor zaken die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld zijn, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake consumentenrechten.
7. Het Reglement treedt in werking op 12 december 2023.