Informatie over het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand

Als consument hebt u het recht om een op de Website gesloten overeenkomst binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u het artikel in bezit hebt genomen of waarop een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het artikel in bezit heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt uw verklaring bijvoorbeeld

– schriftelijk naar het volgende adres: Magazyn BSH, Taśmowa 1, 02-677 Warszawa

– in elektronische vorm via e-mail naar: info@chemicaltiger.com

Een modelformulier voor herroeping is opgenomen in Bijlage nr. 2 bij de Wet inzake consumentenrechten en vormt tevens een bijlage bij de Websitevoorschriften. U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende als u informatie over de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In het geval van herroeping van dit contract, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de kosten voor levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen. Wij zullen de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat je het artikel hebt ontvangen of totdat je ons een bewijs van teruggave hebt verstrekt, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

Als je het gekochte artikel hebt ontvangen, stuur het dan terug of overhandig het aan ons op het volgende adres: Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warschau, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over uw terugtrekking uit het contract. De termijn is in acht genomen als u het artikel terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel die het gevolg is van uw gebruik van het artikel anders dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het artikel vast te stellen.

De bepalingen in deze mededeling met betrekking tot de consument zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021 en voor overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten, ook op een koper die een natuurlijke persoon is en die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze voor deze persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar beroepsactiviteit, die beschikbaar is gemaakt op basis van de bepalingen over het centraal register en informatie over bedrijfsactiviteiten.