Právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na webovej stránke do 30 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď ste prevzali tovar alebo keď tovar prevzala tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Vyhlásenie môžete zaslať napr:

• písomne na túto adresu: Taśmowa 1, 02-677 Warszawa

• v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu:

<značka class=“has-inline-color has-black-color“ style=“background-color: rgba(0, 0, 0, 0);“>info@chemicaltiger.com

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 zákona o právach spotrebiteľov a je dodatočne pripojený k obchodným podmienkam webovej stránky. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy môžete použiť, nie je to však povinné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vám vrátime rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v každom prípade vám v súvislosti s týmto vrátením nevzniknú žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme zadržať, kým nedostanete položku alebo kým nám neposkytnete dôkaz o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Ak ste zakúpený tovar dostali, pošlite nám ho späť alebo nám ho odovzdajte na nasledujúcej adrese: Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy. Lehota je zachovaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy. Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku používania tovaru iným spôsobom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ustanovenia tohto oznámenia týkajúce sa spotrebiteľa sa od 1. januára 2021 a pre zmluvy uzatvorené od tohto dátumu uplatňujú aj na kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ak je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.