Pravidla pro vracení zboží

Informace o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na webových stránkách do 30 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy jste převzali věc nebo kdy věc převzala vámi určená třetí strana, která není dopravcem. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Prohlášení můžete zaslat např:

• písemně na následující adresu: Taśmowa 1, 02-677 Varšava.

• v elektronické podobě e-mailem na adresu:

info@chemicaltiger.com

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a navíc tvoří přílohu Pravidel pro používání webových stránek. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy můžete použít, není však povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když zašlete informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného jiného typu dodání, než je nejlevnější námi nabízený typ standardního dodání), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vám vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme zadržet, dokud neobdržíte předmět nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

Pokud jste zakoupenou položku obdrželi, zašlete nám ji zpět nebo nám ji předejte na následující adrese: Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku toho, že jste věc používali jinak, než jak je to nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.

Ustanovení tohoto sdělení týkající se spotřebitele se od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data použijí i na kupujícího, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.