Information om ångerrätt vid distansavtal

Som konsument har du rätt att frånträda ett avtal som ingåtts på webbplatsen inom 30 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 30 dagar efter den dag då du har tagit varan i besittning eller då en tredje part som inte är transportören och som du har angett har tagit varan i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post). Du kan skicka din förklaring till exempel:

• skriftligen till följande adress: ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa

• i elektronisk form via e-post till

info@chemicaltiger.com

Ett exempel på ångerblankett finns i bilaga nr 2 till lagen om konsumenträttigheter och utgör dessutom en bilaga till webbplatsföreskrifterna. Du kan använda modellen för ångerblankett, men det är inte obligatoriskt.

För att hålla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar information om utövandet av din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive kostnaderna för leverans av varorna (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att utöva din ångerrätt från detta avtal. Vi kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ådra dig några kostnader i samband med denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills du har mottagit varan eller tills du ger oss bevis på att du har returnerat den, beroende på vilken händelse som inträffar först.

Om du har mottagit den köpta varan, vänligen skicka tillbaka den eller lämna den till oss på följande adress: Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, omedelbart och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då du informerade oss om att du frånträder avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan 14-dagarsfristen har löpt ut. Du måste bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för eventuell minskning av varans värde som beror på att du använt varan på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Bestämmelserna i detta meddelande om konsumenten ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 och för avtal som ingås från och med det datumet även på en köpare som är en fysisk person som ingår ett avtal som är direkt relaterat till hans/hennes affärsverksamhet, när det framgår av innehållet i detta avtal att det inte har en professionell karaktär för denna person, vilket särskilt beror på föremålet för hans/hennes affärsverksamhet, som görs tillgänglig på grundval av bestämmelserna i det centrala registret och information om affärsverksamhet.