VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN CHEMICALTIGER.COM

§ 1. DEFINITIONER

De termer som används i bestämmelserna har följande innebörd:
1. Företag/Säljare – företag under namnet Bridge Solutions Hub S.A. med säte i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa, registrerat i registret över företagare som förs av distriktsdomstolen i Warszawa, XIII Economic Department of the National Court Register, under KRS-nummer: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, startkapital på 1596529.00 PLN.
2. cookies – liten textinformation som skickas av en webbplats och lagras på kundens sida (vanligtvis på datorns hårddisk) i händelse av att avtal ingås via Internetbutiken som drivs av företaget på www.chemicaltiger.com.
3. arbetsdagar – veckodagarna från måndag till fredag exklusive helgdagar.
4. Tredjepartsleverantör – det eller de företag som äger eller innehar de Produkter som säljs av Bolaget och som för närvarande inte finns i Bolagets lager.
5. Köpformulär – ett elektroniskt formulär som görs tillgängligt för ifyllande på webbplatsen www.chemicaltiger.com vid ingående av avtal via webbplatsen www.chemicaltiger.com, i vilket Kunden tillhandahåller uppgifter som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtalet, förutsatt att:
a) för Kunder som är konsumenter ska minst följande uppgifter lämnas i Köpformuläret: e-postadress, för- och efternamn, bostads-/leveransadress (gatu- och hus- och/eller lokalnummer, postnummer och ort, land, telefonnummer till kontaktperson);
b) om Kunden inte är en konsument ska åtminstone följande uppgifter anges i Köpformuläret: e-postadress, Kundens för- och efternamn eller företagsnamn, registrerings-/leveransadress (gatu- och hus- och/eller lokalnummer, postnummer och ort, land, kontakttelefonnummer), momsregistreringsnummer;
6. civillagen – lagen av den 23 april 1964 om civillagen (lagboken för 2022, punkt 1360, i dess ändrade lydelse);
7. konsument – en fysisk person som ingår ett avtal och beställer en produkt för ändamål som inte är direkt relaterade till ekonomisk eller yrkesmässig verksamhet i den mening som avses i artikel 221 i civillagen
8. konto – kundens individuella profil, markerad med ett användarnamn (inloggning) och lösenord, som utgör en samling av kundens resurser och data i företagets IKT-system, som i synnerhet innehåller kundens uppgifter om beställningar som gjorts.
9. Kund – fysisk person med full rättskapacitet eller entreprenör som är intresserad av att köpa en produkt från företaget via butiken;
10. Produktleveransenhet – det kurirföretag som företaget har avtalat för att leverera paketet till kunden;
11. Produkt – delar, tillbehör och material för bilar, inklusive förbrukningsvaror som finns tillgängliga i Internetbutiken;
12. entreprenör – fysiska personer, juridiska personer, icke-bolagiserade organisatoriska enheter som bedriver affärsverksamhet och andra enheter med REGON-nummer, som är intresserade av att köpa en av företagets produkter via Internetbutiken;
13. Regler och förordningar – dessa regler och förordningar;
14. Onlinebutik – Internettjänst som gör det möjligt för kunder att beställa produkter och som finns tillgänglig på www.chemicaltiger.com.
15. Force Majeure – en extern, oväntad, oförutsebar händelse som ligger utanför parternas kontroll (t.ex. väderkatastrofer, upplopp);
16. order – Kundens avsiktsförklaring som direkt syftar till att lägga en order för köp av en produkt, med särskild uppgift om typ och antal produkter.

§ 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Reglerna och föreskrifterna anger principerna för kundernas användning av onlinebutiken www.chemicaltiger.com som finns tillgänglig på: www.chemicaltiger.com för att beställa produkter, och i synnerhet:
a) villkor och regler för att göra Beställningar av Kunderna via Internetbutiken www.chemicaltiger.com.
b) villkor för att lägga en Order;
c) klagomålsförfarande.
2. Reglerna och föreskrifterna finns tillgängliga på www.chemicaltiger.com. Kunden kan bekanta sig med dess innehåll på den angivna webbplatsen och kan också ladda ner en fil som innehåller föreskrifterna för att spela in och reproducera dem när som helst.
3. Onlinebutiken under namnet www.chemicaltiger.com drivs av Bolaget.
4. Adressen till butiken och kontaktuppgifter:
a) E-post: info@chemicaltiger.com
b) Korrespondensadress: 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa.
5. Kunden är skyldig att använda butiken och dess funktioner i enlighet med lagen, bestämmelserna i dessa föreskrifter och god sed. Det är förbjudet att använda butiken på ett sätt som kan kränka andras personliga rättigheter eller att publicera eller distribuera innehåll som är vulgärt, osant eller kan kränka personliga rättigheter, lagen eller andra legitima intressen hos företaget eller tredje part. Om du ändrar dina person- eller kontaktuppgifter är du skyldig att korrigera eller komplettera dem. Kunden är skyldig att iaktta tillbörlig aktsamhet vid användning av Butiken.
6. Kunden kan använda de elektroniska tjänster som tillhandahålls av bolagen i form av att skapa ett konto. Registrering av ett Konto sker genom att fylla i ett registreringsformulär och godkänna åtminstone dessa Allmänna villkor och Integritetspolicyn. I registreringsformuläret är det nödvändigt för kunden att ange: e-postadress och individuellt lösenord.
Tjänsterna för att upprätthålla ett konto tillhandahålls av företaget utan kostnad. Kunden kan ta bort kontot när som helst genom att skicka en begäran till företaget:
a) skriftligen till adressen: Bridge Solutions Hub S.A. med registrerat säte i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa eller
b) i elektronisk form till adressen: info@chemicaltiger.com.

§ 3. ATT GÖRA EN BESTÄLLNING

1. För att göra ett köp av en Produkt krävs att Kunden tillhandahåller åtminstone de uppgifter som anges i Orderformuläret.
2. Beställning och ingående av avtal sker genom att utföra följande åtgärder:
a) fylla i Beställningsformuläret;
b) angivande av leveransform för Produkten;
c) Kundens godkännande av dessa Allmänna Villkor;
d) val av betalningsform och betalning av Kunden;
När beställningen har skickats och betalats ska företaget omedelbart bekräfta mottagandet och samtidigt acceptera beställningen för behandling. Bekräftelse av mottagande av beställningen och dess godkännande för utförande ska ske genom att företaget skickar kunden det relevanta e-postmeddelandet till kundens e-postadress som anges i beställningsformuläret, som åtminstone innehåller företagets uttalande om mottagande av beställningen och dess godkännande för utförande och bekräftelse på ingående av avtalet. Så snart kunden tar emot ovanstående e-postmeddelande ingås försäljningsavtalet mellan kunden och företaget.
3. Efter mottagande av betalning ska Bolaget omedelbart skicka den beställda Produkten via den Produktleveransenhet som Kunden valt när Beställningen gjordes till den adress som anges i Beställningsformuläret. Den beställda produkten ska skickas inom 7 arbetsdagar efter att det belopp som ska betalas för produkten har krediterats företagets konto. Företaget förbehåller sig rätten att förlänga leveranstiden till 10 arbetsdagar i undantagsfall. Om det planerade leveransdatumet ändras ytterligare (förlängs) kommer Bolaget att meddela Kunden om detta genom att kontakta Kunden på den e-postadress, det telefonnummer eller den postadress som Kunden har angett.
4. Vid en Beställning som görs via Butiken kan Kunden lämna andra adressuppgifter än de som lämnats vid registrering och skapande av Konto.
5. Leveranser sker inom Republiken Polens territorium i enlighet med de villkor som gäller för Produktleverantören. Vid Beställningar som levereras via budtjänst ska budtjänsten göra ett nytt försök att leverera Produkten om Kunden eller en person som bemyndigats av Kunden inte är närvarande på den adress som angetts för leverans av Beställningen. Om kunden eller den person som kunden har bemyndigat återigen är frånvarande från den angivna adressen kommer produkten att returneras till företaget. Under sådana omständigheter kan beställningen skickas om till kunden efter överenskommelse med företaget. Kostnaden för att skicka produkten på nytt ska bäras av kunden. Om Kunden köper flera Produkter som en del av en Order, kan de beställda Produkterna skickas till Kunden i mer än en försändelse. I en sådan situation ska Kunden inte bära ytterligare leveranskostnader.
6. Om det råder något tvivel om riktigheten i Kundens uppgifter, inklusive leveransadressen, som är nödvändiga för leveransen, kan Bolaget kontakta Kunden via e-post eller telefon för att verifiera dessa uppgifter.
7. Bolaget ska inte behandla Beställningar som har fyllts i felaktigt eller för vilka det finns en rimlig misstanke om att falska eller fiktiva uppgifter har lämnats. I ett sådant fall ska Bolaget, när det annullerar Ordern, omedelbart meddela Kunden om detta på den e-postadress eller det telefonnummer som anges i Orderformuläret.
8. Betalning för produkten ska ske genom banköverföring till företagets bankkonto, vars uppgifter ska anges efter korrekt ifyllande av beställningsformuläret och godkännande av föreskrifterna eller genom BLIK-ansökan.
9. Innehållet i det ingångna försäljningsavtalet ska registreras och göras tillgängligt för kunden genom att:
a) göra dessa villkor tillgängliga av företaget och accepteras av kunden på webbplatsen för onlinebutiken och;
b) skicka det e-postmeddelande till Kunden som avses i § 3 punkt 2 i Villkoren. Innehållet i försäljningsavtalet registreras och säkras dessutom i företagets IT-system.

§ 4. PRODUKTPRIS

1. Alla priser som visas på butikens webbplats uttrycks i polska zloty och inkluderar moms. Priserna på de produkter som presenteras på butikens webbplats inkluderar inte kostnaderna för leverans av produkterna från produktleverantören. Det totala ordervärdet inkluderar priset på produkten och kostnaderna för dess leverans.
2. Inköpsbeviset är en momsfaktura som utfärdas av butiken och bifogas beställningen som skickas till kunden. Alla finansiella transaktionskostnader bärs av kunden.
3. Kostnaderna för leverans av produkterna beror på storleken på beställningen och anges av företaget i prislistan som finns tillgänglig på webbplatsen för onlinebutiken under beställningen.
4. Prislistan och informationen på webbplatsen www.chemicaltiger.com utgör inte ett kommersiellt erbjudande i den mening som avses i civillagen, utan endast en återspegling av de produkter som säljs av företaget, därför garanterar vi inte full tillgänglighet av produkterna. Genom att göra en beställning med hjälp av de mekanismer som finns tillgängliga på butikens webbsidor gör kunden ett erbjudande om att köpa en specifik vara under de villkor som anges i beskrivningen av varorna. Försäljningsavtalet ingås när Kunden skriftligen bekräftar att Varorna har mottagits.
5. Företaget är skyldigt att leverera produkten i enlighet med det ingångna avtalet. Därför är kunden skyldig att kontrollera att den levererade produkten överensstämmer med avtalet och i händelse av oegentligheter, kontakta företaget omedelbart för att bestämma ytterligare steg.
6. Vid budleveranser ska du, innan du tar emot produkten, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Om produkten är skadad ska paketet inte accepteras. I ett sådant fall är Kunden skyldig att kontakta Bolaget så snart som möjligt för att klargöra saken.
7. Om paketet tas emot och kunden upptäcker en defekt eller skada på paketet som inte kunde ses externt vid mottagandet, inklusive men inte begränsat till följande:
a) mekanisk skada på innehållet i försändelsen,
b) paketet är ofullständigt,
c) bristande överensstämmelse mellan innehållet i paketet och föremålet för beställningen.
Kunden är skyldig att kontakta säljaren så snart som möjligt för att klargöra ärendet och inleda klagomålsförfarandet.

§ 5. KLAGOMÅLSFÖRFARANDE

1. Kunden har rätt att klaga på den Produkt som ingår i Beställningen.
2. Företaget är ansvarigt gentemot kunden om den sålda produkten har en defekt i den mening som avses i artikel 5561 i civillagen. Omfattningen och villkoren för företagets ansvar för defekter i produkten ska bestämmas av relevanta allmänt tillämpliga lagbestämmelser, särskilt civillagen (inklusive artiklarna 556-576 i civillagen).
3. I enlighet med artikel 558 § 1 i civillagen är företagets ansvar enligt produktgarantin gentemot kunden som inte är en konsument uteslutet.
4. Kunden ska lämna ett klagomål genom att skicka ett meddelande om klagomål avseende en viss produkt. För att påskynda behandlingen av klagomålet är det lämpligt att i klagomålet ange: Kundens uppgifter (för- och efternamn eller företagsnamn), ansökningsdatum, fakturanummer, namn och kvantitet för den produkt som klagomålet gäller, beskrivning och typ av fel, Kundens begäran, kontaktuppgifter (telefon eller e-postadress).
5. Klagomål ska adresseras:
a) skriftligen till: Bridge Solutions Hub S.A. med säte i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa – med en anteckning på kuvertet ”Klagomål” eller
b) i elektronisk form till följande adress: info@chemicaltiger.com.
Företaget kommer att svara på kundens klagomål omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från det datum då det mottogs av företaget. Om kunden, som är en konsument, vid utövandet av sina garantirättigheter har begärt utbyte av varan eller avlägsnande av defekten eller har gjort en förklaring om prisreduktion, med angivande av det belopp med vilket priset ska minskas, och företaget inte har svarat på denna begäran inom 14 kalenderdagar, ska han / hon anses ha erkänt att begäran är berättigad. Företaget kommer att tillhandahålla all information om klagomålsförfarandet till kunden på den adress och kontaktuppgifter som kunden tillhandahåller i klagomålet.
7. Rättigheterna för den kund som är konsument ska regleras av bestämmelserna i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Journal of Laws of 2020, punkt 287) och de relevanta bestämmelserna i civillagen.
8. Om produkten har ett fel kan kunden som är konsument
a) göra en förklaring om att sänka priset eller frånträda försäljningsavtalet, såvida inte företaget omedelbart och utan överdriven olägenhet för kunden ersätter den defekta produkten med en felfri produkt eller avlägsnar felet. Denna begränsning ska inte gälla om produkten redan har ersatts eller reparerats av företaget eller om företaget inte har uppfyllt sin skyldighet att ersätta produkten med en felfri produkt eller att ta bort felet. Kunden kan i stället för att avhjälpa felet på det sätt som bolaget föreslår kräva att produkten byts ut mot en felfri produkt eller i stället för att byta ut produkten kräva att felet avhjälps, om det inte är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att få varan avtalsenlig på det sätt som kunden väljer jämfört med det sätt som bolaget föreslår. Vid bedömningen av om kostnaderna är oskäliga ska hänsyn tas till värdet av den felfria produkten, det konstaterade felets art och betydelse samt den olägenhet som kunden skulle utsättas för om felet avhjälptes på annat sätt.
b) Krav på att ersätta den defekta produkten med en felfri produkt eller att avlägsna felet. Företaget ska vara skyldigt att ersätta den defekta produkten med en felfri produkt eller ta bort felet inom rimlig tid utan onödig olägenhet för kunden. Bolaget får vägra att tillmötesgå Kundens begäran om det är omöjligt att få den felaktiga produkten att överensstämma med försäljningsavtalet på det sätt som Kunden valt eller om det skulle kräva orimliga kostnader jämfört med det andra möjliga sättet att få produkten att överensstämma med försäljningsavtalet. Kostnaderna för reparation eller utbyte ska bäras av företaget.

§ 6. PRINCIPER FÖR ANVÄNDNING AV METODER UTANFÖR DOMSTOL FÖR ATT HANTERA KLAGOMÅL OCH DRIVA ANSPRÅK

1. Detaljerad information om möjligheten att använda förfaranden för klagomålshantering och anspråk utanför domstol av kunden som är konsument och reglerna för tillgång till dessa förfaranden finns tillgängliga på kontor och webbplatser för distrikts (stads) konsumentombudsmän, sociala organisationer vars lagstadgade uppgifter inkluderar konsumentskydd, provinsiella inspektioner av kommersiell inspektion och på följande Internetadresser för kontoret för konkurrens och konsumentskydd: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. En kund som är konsument har följande exemplifierande möjligheter att använda sig av utomrättsliga sätt att hantera klagomål och anspråk:
a) Kunden ska ha rätt att vända sig till den permanenta konsumentdomstol för förlikning som avses i artikel 37 i lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektion (Journal of Laws of 2020, punkt 1706, i dess ändrade lydelse) för att lösa en tvist som uppstår i samband med det ingångna försäljningsavtalet. Rättegångsreglerna för att organisera och driva permanenta konsumentdomstolar i godo fastställs i justitieministerns förordning om fastställande av rättegångsreglerna för att organisera och driva permanenta domstolar i godo vid provinsiella handelsinspektionsinspektörer av den 6 juli 2017. (Lagtidende 2017, punkt 1356)
b) Kunden ska ha rätt att ansöka till provinsialinspektören för handelsinspektionen, i enlighet med artikel 36 i lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektionen (av 2020, punkt 1706 med ändringar), om att inleda medlingsförfaranden för att lösa en tvist mellan kunden och företaget i godo. Information om principerna och förfarandet för medling som utförs av provinsinspektören för handelsinspektionen finns tillgänglig på kontoren och på webbplatserna för respektive provinsinspektion för handelsinspektionen.
c) Kunden kan få kostnadsfri hjälp med att lösa en tvist mellan kunden och säljaren, även genom att använda kostnadsfri hjälp från en konsumentombudsman i ett distrikt (stad) eller en social organisation vars lagstadgade uppgifter omfattar konsumentskydd (t.ex. Federation of Consumers, Polish Consumers Association). 3.
3. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister) tillhandahåller företaget, som en näringsidkare som är etablerad i unionen och som ingår försäljnings- eller tjänsteavtal online, en elektronisk länk till ODR-plattformen (Online Dispute Resolution) för tvistlösning utanför domstol: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Företagets e-postadress är: info@chemicaltiger.com.

§ 7. FRÅNTRÄDE FRÅN AVTALET

1. En kund som är en konsument som har ingått ett avtal på distans eller utanför fasta affärslokaler kan frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl och utan att ådra sig kostnader, med undantag för de kostnader som anges i punkt 7 nedan.
2. Tidsfristen för att frånträda köpeavtalet börjar löpa för det köpeavtal där företaget tillhandahåller produkten – från det att konsumenten eller en av konsumenten angiven tredje part som inte är produktleverantören har tagit produkten i besittning, och om köpeavtalet omfattar flera produkter som levereras separat, i partier eller delar – från det att den sista produkten, partiet eller delen har tagits i besittning, och för andra avtal – från det datum då de ingicks;
3. För att effektivt återkalla försäljningsavtalet är det tillräckligt att skicka ett uttalande om återkallande av försäljningsavtalet till företaget före utgången av ovannämnda tidsfrist. Konsumenten kan, men behöver inte, använda den modell för ångerblankett som ingår i bilaga nr 2 till lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter. Konsumenten får använda standardformuläret, men det är inte obligatoriskt.
4. Förklaringen om återkallande av avtalet, med kundens underskrift, kan skickas per post till företagets adress: Bridge Solutions Hub S.A. med säte i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa eller via e-post till info@chemicaltiger.com eller kan lämnas in personligen på företagets säte.
5. Vid återkallelse av försäljningsavtalet ska avtalet anses inte ha ingåtts i den utsträckning som omfattas av innehållet i återkallelseförklaringen.
6. Om förklaringen om återkallande av försäljningsavtalet skickas, ska företaget omedelbart bekräfta för kunden att instruktionen har genomförts.
7. Kunden ska bära de direkta kostnaderna för att returnera produkten när han utövar ångerrätten från försäljningsavtalet, i följande situationer:
a) Om konsumenten har valt en annan leveransmetod för produkten än den billigaste vanliga leveransmetoden som finns tillgänglig i onlinebutiken, är företaget inte skyldigt att ersätta konsumenten för de extra kostnader som konsumenten har ådragit sig.
b) När det gäller en produkt som är en tjänst, vars utförande – på konsumentens uttryckliga begäran – har börjat före utgången av tidsfristen för ångerrätt, ska konsumenten som utövar ångerrätten efter att ha gjort en sådan begäran vara skyldig att betala för de tjänster som utförts fram till tidpunkten för ångerrätten. Betalningsbeloppet ska beräknas i proportion till prestationens omfattning med beaktande av det pris eller den ersättning som överenskommits i avtalet. Om priset eller ersättningen är för hög, ska grunden för beräkningen av detta belopp vara marknadsvärdet för den utförda prestationen.
8. Företaget ska omedelbart, men inte senare än inom fjorton (14) dagar från det datum då köparens uttalande om återkallande av försäljningsavtalet levererades till företaget, returnera till konsumenten alla betalningar som gjorts, inklusive för leverans av produkten (med förbehåll för punkt 7 ovan). Företaget kan hålla tillbaka återbetalningen tills det har fått tillbaka produkten eller konsumenten har lämnat bevis på att den har returnerats, beroende på vilken händelse som inträffar först.
9. Företaget ska återbetala betalningen till konsumenten med samma betalningsmedel som konsumenten använde, såvida inte konsumenten har kommit överens om ett annat sätt att återbetala betalningen som dock inte medför några extra kostnader för konsumenten, t.ex. till det bankkontonummer som konsumenten angav i uttagsformuläret.
10. Konsumenten är ansvarig för eventuell minskning av produktens värde till följd av användning av produkten utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.
11. Företaget accepterar inte paket som skickas tillbaka ”kontant vid leverans”.
12. Företaget informerar om att i enlighet med artikel 38 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter beviljas inte konsumenten ångerrätt från ett avtal som ingåtts på distans, bland annat vid ingående av avtal:
a) där föremålet för prestationen är en icke-refabricerad vara som har tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller för att tillgodose konsumentens individuella behov
b) där föremålet för prestationen är saker som efter leverans, på grund av sin natur, blir oskiljaktigt förbundna med andra saker.

§ 8. PARTERNAS ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

1. Kunden är skyldig att:
a) att använda onlinebutiken www.chemicaltiger.com i enlighet med bestämmelserna i lagen, bestämmelserna i förordningarna och god praxis;
b) tillhandahålla korrekta personuppgifter i beställningsformuläret;
c) inte använda Internetbutiken för att göra falska beställningar eller för att utge andras personuppgifter för att vara sina egna, eller för något annat beteende som strider mot god moral.
2. Kunden förklarar att all information som tillhandahålls av honom i någon form under användningen av onlinebutiken och under hanteringen av beställningen och eventuell klagomålsprocess är sann och korrekt enligt hans bästa kunskap.
3. Företaget ska ha rätt att tillfälligt avbryta placeringen av en beställning i onlinebutiken under hela det tekniska underhålls- och moderniseringsarbetet på webbplatsen.
4. Företaget har rätt att när som helst dra sig ur genomförandet av beställningen och i synnerhet om kunden bryter mot villkoren, om kunden tillhandahåller felaktiga personuppgifter, företagsuppgifter eller uppgifter relaterade till betalning. Utan hinder av det föregående har Bolaget rätt att vidta lämpliga åtgärder om Kunden bryter mot bestämmelserna i allmänt tillämpliga lagar.

§ 9. TVISTLÖSNING

1. Om en tvist uppstår i samband med fullgörandet av avtalet ska parterna försöka lösa tvisten i godo.
2. Annan tvistlösning utanför domstol anges i § 7 stycke 3 i dessa regler.
3. Eventuella tvister som uppstår mellan kunden och företaget ska överlämnas till behöriga domstolar i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen.

§ 10. NYHETSBREV

1. Kunden kan samtycka till att ta emot det nyhetsbrev som görs tillgängligt av företaget. Nyhetsbrevet ska endast skickas till kunder som beställt nyhetsbrevet genom att kryssa i lämplig ruta i registreringsformuläret eller beställningsformuläret och samtyckt till att ta emot på den angivna e-postadressen (e-postadress) kommersiell information i den mening som avses i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Laws of 2020, punkt 344 i dess ändrade lydelse).
2. Inom ramen för tjänsten Nyhetsbrev skickas information i form av ett elektroniskt brev (e-post) via e-post till den elektroniska postadress (e-postadress) som kunden har angett. Nyhetsbrevet innehåller i synnerhet information om produkterbjudandet, aktuella kampanjer och annan information om produkter som erbjuds av butiken. Nyhetsbrevet skickas kostnadsfritt.
3. Kunden kan när som helst, utan att ange några skäl och utan att ådra sig några kostnader, ändra den angivna elektroniska postadressen (e-postadressen) som nyhetsbrevet skickas till eller avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att trycka på länken Nyhetsbrev som finns i sidfoten i varje nyhetsbrev, skriva in sin elektroniska postadress (e-postadress) i lämpligt fält och sedan välja knappen ”Avregistrera”.

§ 11. ÄNDRING AV VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

1. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, inklusive för att ta hänsyn till lagändringar, förändringar i de funktioner som erbjuds via butiken, införande av nya tjänster i butiken, bättre skydd av kundernas intressen, förtydligande av frågor som berör kunderna, organisatoriska förändringar från företagets sida, oförmågan att fortsätta att tillhandahålla tjänster från företaget enligt gällande villkor.
2. En ändring av bestämmelserna i villkoren ska inte leda till förlust av kundens förvärvade rättigheter, om de lagligen förvärvats.
3. Alla beställningar som accepteras av företaget för utförande före dagen för ändring av förordningarna ska utföras på grundval av de förordningar som var i kraft den dag då kunden gjorde beställningen, såvida inte bestämmelserna i den nya versionen av förordningarna är mer gynnsamma för kunderna.
4. Företaget ska meddela kunderna om ändringar i förordningarna genom att skicka relevant information till deras e-postadresser som anges när de skapar ett konto minst 14 dagar före ikraftträdandedatumet för de planerade ändringarna. Företaget ska också placera information om ändringar av villkoren på webbplatsen för onlinebutiken minst 14 dagar innan de planerade ändringarna träder i kraft.
5. Om kunden inte accepterar det nya innehållet i villkoren bör han / hon meddela företaget inom 14 dagar från det datum då han / hon fick informationen om ändringen av villkoren. Om kunden inte invänder inom 14 dagar från dagen för meddelandet, ska detta anses vara ett godkännande av den nya versionen av reglerna och föreskrifterna.
6. Ändringar av butikens form och karaktär, i synnerhet ändringar av butikens grafiska design, tillägg av nya funktioner, bilder, såvida inte sådana ändringar strider mot bestämmelserna i dessa föreskrifter, ska inte utgöra en ändring av dessa föreskrifter.

§ 12. SLUTLIGA BESTÄMMELSER

1. First The Shop är företagets egendom. Alla varumärken, servicemärken och namn som visas på webbplatsen är företagets egendom eller rätten att använda dem av företaget följer av separata avtal med auktoriserade enheter. Text, grafiskt material och IT-lösningar som finns på webbplatsen www.chemicaltiger.com är skyddade enligt lag, särskilt genom bestämmelserna i lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter.
2. Butiken, liksom dess enskilda element, får inte ändras, kopieras, distribueras eller publiceras för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt medgivande från företaget.
3. Varken webbplatsanvändarna eller kunderna har rätt att använda material och verk som publiceras på webbplatsen utan föregående uttryckligt samtycke från företaget under smärta av fullt skadeståndsansvar till säljaren och till författarna till enskilda verk.
4. Genom att fortsätta att använda webbplatsen ska användaren hållas fullt ansvarig för allt intrångsbeteende och för alla skador som uppstår till följd av sådant beteende, även gentemot tredje part.
5. Minimikraven för hårdvara för kundens användning av onlinebutiken är följande: Mozilla Firefox webbläsare version 83 eller senare eller Google Chrome webbläsare version 87 eller senare med JavaScript aktiverat. Vid användning av Internetbutiken installeras cookies på Kundens datorsystem. Villkoret för att använda de tjänster som tillhandahålls elektroniskt av företaget är att tillåta installation av cookies.
6. I frågor som inte regleras av dessa villkor ska bestämmelserna i civillagen och lagen om konsumenträttigheter tillämpas.
7. Föreskrifterna träder i kraft den 12 december 2023.