CHEMICALTIGER.COM VEEBIPOE TINGIMUSED JA EESKIRJAD

§ 1. MÕISTED

Reeglites kasutatavatel mõistetel on järgmine tähendus:
1. Ettevõte/müüja – ettevõte nimega Bridge Solutions Hub S.A., mille registrijärgne asukoht on Varssavis, Zygmunta Vogla tänav 2A, 02-963 Varssavi, registreeritud Varssavi ringkonnakohtu XIII majandusosakonna riikliku kohturegistri ettevõtlusregistris KRS numbri all: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, algkapital 1596529.00 PLN.
2. Küpsised – väike tekstiline teave, mida veebileht saadab ja mis salvestatakse Kliendi poolt (tavaliselt arvuti kõvakettale) lepingute sõlmimise korral Ettevõtte poolt hallatava internetipoe www.chemicaltiger.com kaudu.
3. tööpäevad – tähendab nädalapäevi esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.
4. Kolmanda osapoole tarnija – ettevõte või ettevõtted, kes omavad või valdavad neid tooteid, mida ettevõte müüb ja mis ei ole hetkel ettevõtte laos.
5. Ostuvorm – veebilehe www.chemicaltiger.com kaudu lepingute sõlmimise korral veebilehe www.chemicaltiger.com kaudu täitmiseks kättesaadavaks tehtud elektrooniline vorm, milles Klient esitab lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud andmed, tingimusel, et:
a) kui klient on tarbija, tuleb ostuvormil esitada vähemalt järgmised andmed: e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, elukoha/tarneaadress (tänav ja maja- ja/või ruumide number, postiindeks ja linn, riik, kontakttelefoninumber);
b) kui klient ei ole tarbija, tuleb ostuvormil esitada vähemalt järgmised andmed: e-posti aadress, kliendi ees- ja perekonnanimi või ärinimi, asukoha/tarneaadress (tänav ja maja ja/või ruumide number, postiindeks ja linn, riik, kontakttelefoni number), käibemaksukohustuslase number;
6. Tsiviilseadustik – 23. aprilli 1964. aasta tsiviilseadustiku seadus (Riigi Teataja 2022, punkt 1360, muudetud kujul);
7. Tarbija – füüsiline isik, kes sõlmib lepingu ja tellib toote eesmärgil, mis ei ole otseselt seotud majandus- või kutsetegevusega tsiviilseadustiku artikli 221 tähenduses;
8. Konto – Kliendi individuaalne profiil, mis on tähistatud kasutajanime (sisselogimise) ja parooliga ja mis kujutab endast Kliendi ressursside ja andmete kogumit Ettevõtte IKT-süsteemis, sisaldades eelkõige Kliendi andmeid tehtud Tellimuste kohta.
9. Klient – füüsiline isik, kes on täie õigusvõimega või Ettevõtja, kes on huvitatud Toote ostmisest Ettevõtjalt Poe kaudu;
10. Toote kättetoimetamise üksus – kullerfirma, kellega Ettevõte on sõlminud lepingu paki Kliendile kättetoimetamiseks;
11. Toode – autode osad, tarvikud ja materjalid, sealhulgas Internetipoes saadaval olevad tarbekaubad;
12. Ettevõtja – füüsilised isikud, juriidilised isikud, ettevõtlusega tegelevad juriidilise isiku õigusteta organisatsioonilised üksused ja muud REGONi numbriga isikud, kes on huvitatud Ettevõtte Toote ostmisest Internetipoe kaudu;
13. Reeglid ja eeskirjad – käesolevad reeglid ja eeskirjad;
14. Veebipood – internetiteenus, mis võimaldab Klientidel esitada Toodete tellimusi, mis on kättesaadav aadressil www.chemicaltiger.com.
15. Vääramatu jõud – väline, ootamatu, ettenägematu, pooltest sõltumatute sündmuste (nt ilmastikukatastroofid, rahutused) toimumine;
16. Tellimus – Kliendi tahteavaldus, mille eesmärk on otseselt esitada tellimus Toote ostmiseks, täpsustades eelkõige Toodete liigi ja arvu.

§ 2. ÜLDSÄTTED

1. Reeglites on sätestatud põhimõtted, mille alusel Kliendid kasutavad aadressil www.chemicaltiger.com kättesaadavat veebipoodi www.chemicaltiger.com toodete tellimiseks, eelkõige:
a) tingimused ja reeglid, mille alusel Kliendid teevad Tellimusi internetipoe www.chemicaltiger.com kaudu.
b) Tellimuse esitamise tingimused;
c) kaebuste esitamise kord.
2. Reeglid ja eeskirjad on kättesaadavad aadressil www.chemicaltiger.com. Klient võib tutvuda selle sisuga nimetatud veebilehel ning samuti võib ta alla laadida reegleid sisaldava faili, et neid igal ajal salvestada ja paljundada.
3. Veebipoodi www.chemicaltiger.com nime all haldab ettevõte.
4. Poe aadress ja kontaktandmed:
a) E-post: info@chemicaltiger.com
b) Kirjavahetuse aadress: 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Varssavi.
5. Klient on kohustatud kasutama poodi ja selle funktsioone vastavalt seadusele, käesolevate eeskirjade sätetele ja headele kommetele. Keelatud on kasutada poodi viisil, mis võib rikkuda teiste isikuõigusi või postitada või levitada sisu, mis on vulgaarne, ebatõene või võib rikkuda isikuõigusi, seadust või muid ettevõtte või kolmandate isikute õigustatud huve. Kui te muudate oma isiku- või kontaktandmeid, olete kohustatud neid parandama või täiendama. Klient on kohustatud poe kasutamisel rakendama nõuetekohast hoolsust.
6. Klient võib kasutada Ettevõtete poolt pakutavaid elektroonilisi teenuseid Konto loomise näol. Konto registreerimine toimub registreerimisvormi täitmisega, nõustudes vähemalt käesolevate Tingimustega ja privaatsuspoliitikaga. Registreerimisvormil on vaja, et Klient annaks: e-posti aadressi ja individuaalse salasõna.
Konto haldamise teenuseid pakub ettevõte tasuta. Klient võib konto igal ajal kustutada, esitades ettevõttele taotluse:
a) kirjalikult aadressil: Bridge Solutions Hub S.A., asukohaga Varssavis, Zygmunta Vogla tänav 2A, 02-963 Varssavi või
b) elektrooniliselt aadressil: info@chemicaltiger.com.

§ 3. TELLIMUSE ESITAMINE

1. Toote ostu sooritamine eeldab, et Klient esitab vähemalt Tellimisvormis toodud andmed.
2. Tellimuse esitamine ja lepingu sõlmimine toimub järgmiste toimingute tegemisega:
a) tellimisvormi täitmine;
b) Toote tarneviisi märkimine;
c) käesolevate tingimuste aktsepteerimine kliendi poolt;
d) maksevormi valik ja tasumine Kliendi poolt;
Kui tellimus on esitatud ja selle eest tasutud, kinnitab ettevõte viivitamatult selle kättesaamist ja võtab samal ajal tellimuse töötlemiseks vastu. Tellimuse kättesaamise ja selle täitmiseks vastuvõtmise kinnitamine toimub sellega, et ettevõte saadab kliendile tellimuse vormil märgitud kliendi e-posti aadressile vastava e-kirja, mis sisaldab vähemalt ettevõtte avaldust tellimuse kättesaamise ja täitmiseks vastuvõtmise kohta ning kinnitust lepingu sõlmimise kohta. Niipea, kui Klient saab eespool nimetatud e-kirja, on müügileping Kliendi ja Ettevõtte vahel sõlmitud.
3. Pärast makse laekumist saadab Ettevõte tellitud Toote viivitamatult välja Kliendi poolt Tellimuse esitamisel valitud Toote kättetoimetamise üksuse kaudu Tellimuse vormil märgitud aadressile. Tellitud Toode saadetakse välja 7 tööpäeva jooksul pärast Toote eest tasumisele kuuluva summa laekumist Ettevõtte kontole. Ettevõte jätab endale õiguse erandjuhtudel pikendada tarneaega 10 tööpäevani. Kui kavandatud tarnekuupäeva muudetakse (pikendatakse), teavitab ettevõte klienti sellest asjaolust, võttes kliendiga ühendust kliendi poolt esitatud e-posti aadressil, telefoninumbril või postiaadressil.
4. Poe kaudu tehtud tellimuse puhul võib Klient esitada muid aadressiandmeid kui need, mis on esitatud registreerimise ja konto loomise ajal.
5. Tarned toimuvad Poola Vabariigi territooriumil vastavalt Toote tarnija suhtes kohaldatavatele teenusetingimustele. Tellimuste puhul, mis toimetatakse kohale kullerteenuse kaudu, kui Klient või tema poolt volitatud isik ei viibi Tellimuse kättetoimetamiseks esitatud aadressil, teeb kullerteenus uue katse Toote kättetoimetamiseks. Kui klient või tema volitatud isik ei viibi uuesti märgitud aadressil, saadetakse toode ettevõttele tagasi. Sellisel juhul võib tellimuse kliendile uuesti saata kokkuleppel ettevõttega. Toote uuesti saatmise kulud kannab klient. Kui klient ostab ühe tellimuse raames mitu toodet, võidakse tellitud tooted saata kliendile rohkem kui ühe saadetisena. Sellises olukorras ei kanna Klient täiendavaid tarnekulusid.
6. Kui tekib kahtlus Kliendi andmete, sealhulgas tarneaadressi täpsuses, mis on vajalik tarnimiseks, võib Ettevõte võtta Kliendiga ühendust e-posti või telefoni teel, et neid andmeid kontrollida.
7. Ettevõte ei töötle tellimusi, mis on täidetud valesti või mille puhul on põhjendatud kahtlus, et on esitatud vale- või fiktiivseid andmeid. Sellisel juhul teavitab Ettevõte Tellimuse tühistamisel sellest viivitamatult Klienti Tellimuse vormil märgitud e-posti aadressil või telefoninumbril.
8. Toote eest tasumine toimub pangaülekandega Ettevõtte pangakontole, mille andmed esitatakse pärast Tellimisvormi korrektset täitmist ja määruste vastuvõtmist või BLIKi rakenduse kaudu.
9. Sõlmitud müügilepingu sisu registreeritakse ja tehakse Kliendile kättesaadavaks:
a) käesolevate Tingimuste kättesaadavaks tegemine Ettevõtte poolt ja Kliendi poolt aktsepteeritud veebipoe veebilehel ja;
b) saates Kliendile tingimuste § 3 punktis 2 osutatud e-kirja. Müügilepingu sisu salvestatakse ja kindlustatakse täiendavalt Ettevõtte IT-süsteemis.

§ 4. TOOTE HIND

1. Kõik Poe veebilehel näidatud hinnad on väljendatud Poola zlottides ja sisaldavad käibemaksu. Poe veebilehel esitatud toodete hinnad ei sisalda toodete tarnimise kulusid Toote pakkuja poolt. Tellimuse koguväärtus sisaldab Toote hinda ja selle tarnekulusid.
2. Ostutõendiks on Kaupluse poolt väljastatud ja Kliendile saadetud Tellimusele lisatud käibemaksuga arve. Kõik finantstehingu kulud kannab Klient.
3. Toodete tarnekulud sõltuvad Tellimuse suurusest ja on Ettevõtte poolt Tellimuse ajal Veebipoe veebilehel kättesaadavas hinnakirjas täpsustatud.
4. Hinnakiri ja teave veebilehel www.chemicaltiger.com ei kujuta endast kaubanduslikku pakkumist tsiviilseadustiku tähenduses, vaid ainult Ettevõtte poolt müüdavate Toodete kajastamist, mistõttu me ei garanteeri toodete täielikku kättesaadavust. Tehes tellimuse, kasutades poe veebilehtedel kättesaadavaid mehhanisme, teeb klient pakkumise konkreetse kauba ostmiseks kauba kirjelduses toodud tingimustel. Müügilepingu sõlmimise hetkeks on see, kui Klient kinnitab kirjalikult, et kaup on kätte saadud.
5. Ettevõte on kohustatud tarnima Toote vastavalt sõlmitud lepingule. Seetõttu on Klient kohustatud kontrollima tarnitud Toote vastavust lepingule ja mis tahes eeskirjade eiramise korral võtma viivitamatult ühendust ettevõttega, et määrata kindlaks edasised sammud.
6. Kulleriga tarnimise korral tuleb enne Toote kättesaamist kontrollida, et see ei oleks transpordil kahjustatud. Kui toode on kahjustatud, ei tohiks pakki vastu võtta. Sellisel juhul on klient kohustatud võtma võimalikult kiiresti ühendust ettevõttega, et asja selgitada.
7. Kui pakk on kätte saadud ja Klient avastab paki puuduse või kahjustuse, mida ei olnud kättesaamisel väliselt näha, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmist:
a) saadetise sisu mehaaniline kahjustus,
b) saadetise ebatäielikkus,
c) saadetise sisu mittevastavus tellimuse esemele.
Klient on kohustatud võtma võimalikult kiiresti ühendust Müüjaga, et asja selgitada ja algatada kaebuse esitamise menetlus.

§ 5. KAEBUSE ESITAMISE MENETLUS

1. Kliendil on õigus esitada pretensioone Tellimuses sisalduva Toote kohta.
2. Ettevõtja vastutab Kliendi ees, kui müüdud Tootel on puudus tsiviilseadustiku artikli 5561 tähenduses. Ettevõtte vastutuse ulatus ja tingimused Toote puuduste eest määratakse kindlaks asjakohaste üldkohaldatavate õigusnormide, eelkõige tsiviilseadustiku (sh tsiviilseadustiku artiklid 556-576) alusel.
3. Vastavalt tsiviilseadustiku artikli 558 § 1 on Ettevõtja vastutus Toote garantii alusel välistatud Kliendi suhtes, kes ei ole Tarbija.
4. Klient esitab kaebuse, saates konkreetse Toote kohta kaebusteate. Kaebuse kiiremaks läbivaatamiseks on soovitav esitada kaebuses: Kliendi andmed (ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi), taotluse esitamise kuupäev, arve number, kaebuse esemeks oleva Toote nimetus ja kogus, puuduse kirjeldus ja liik, Kliendi soov, kontaktandmed (telefon või e-posti aadress).
5. Pretensioonid tuleb adresseerida:
a) kirjalikult aadressil: Bridge Solutions Hub S.A. asukohaga Varssavis, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Varssavi – märkega ümbrikul “Complaint” või
b) elektrooniliselt järgmisel aadressil: info@chemicaltiger.com.
6. Ettevõte vastab Kliendi kaebusele viivitamata, hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamisest Ettevõtte poolt. Kui klient, kes on tarbija, on oma garantiiõigusi kasutades nõudnud asja asendamist või puuduse kõrvaldamist või teinud hinnaalandusdeklaratsiooni, milles on märgitud summa, mille võrra hinda tuleb vähendada, ja kui ettevõte ei ole sellele taotlusele 14 kalendripäeva jooksul vastanud, loetakse, et ta on tunnistanud taotluse põhjendatuks. Ettevõte edastab kliendile kogu kaebuse esitamise korda puudutava teabe kliendi poolt kaebuses esitatud aadressil ja kontaktandmed.
7. Tarbijaks oleva Kliendi õigusi reguleerivad 30. mai 2014. aasta tarbijaõiguste seaduse (2020. aasta Teataja, punkt 287) sätted ja tsiviilseadustiku asjakohased sätted.
8. Kui Tootel on puudus, võib Klient, kes on Tarbija,:
a) esitada deklaratsiooni hinna alandamiseks või müügilepingust taganeda, välja arvatud juhul, kui ettevõte vahetab viivitamata ja ilma kliendile ülemääraseid ebamugavusi tekitamata defektiga Toote välja defektivaba vastu või kõrvaldab defekti. Seda piirangut ei kohaldata, kui ettevõte on toote juba välja vahetanud või parandanud või kui ettevõte ei ole täitnud oma kohustust asendada toode defektivaba tootega või kõrvaldada defekt. Klient võib ettevõtte poolt pakutud puuduse kõrvaldamise asemel nõuda toote asendamist puudusteta tootega või nõuda toote asendamise asemel puuduse kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui asja lepinguga vastavusse viimine kliendi valitud viisil on võimatu või nõuaks ülemääraseid kulusid võrreldes ettevõtte pakutud viisil. Kulude ülemäärasuse hindamisel võetakse arvesse defektivaba toote väärtust, leitud defekti liiki ja olulisust ning ebamugavusi, mida klient peaks kandma muul viisil rahuldamise korral.
b) nõue asendada defektne toode defektivaba tootega või kõrvaldada defekt. Ettevõtja on kohustatud asendama defektse Toote defektivaba tootega või kõrvaldama defekti mõistliku aja jooksul, ilma et see tekitaks kliendile põhjendamatuid ebamugavusi. Ettevõte võib keelduda kliendi taotluse rahuldamisest, kui defektse toote müügilepingule vastavusse viimine kliendi valitud viisil on võimatu või nõuaks ülemääraseid kulusid võrreldes muu võimaliku viisiga toote müügilepingule vastavusse viimiseks. Remondi- või asenduskulud kannab ettevõte.

§ 6. PRETENSIOONIDE KOHTUVÄLISE MENETLEMISE JA NÕUETE ESITAMISE PÕHIMÕTTED

1. Üksikasjalik teave kaebuste kohtuvälise menetlemise ja nõude esitamise korra kasutamise võimaluste kohta tarbijana tegutseva kliendi poolt ning nende menetluste kasutamise reeglid on kättesaadavad maakondlike (linna)tarbijaombudsmanide, ühiskondlike organisatsioonide, kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijakaitse, maakondlike kaubandusinspektsioonide büroodes ja veebilehtedel ning Konkurentsi- ja Tarbijakaitseameti järgmistel Interneti-aadressidel: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Tarbijaks oleval tarbijal on järgmised eeskujulikud võimalused kaebuste ja nõuete kohtuvälise lahendamise viiside kasutamiseks:
a) kliendil on õigus pöörduda sõlmitud müügilepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks 15. detsembri 2000. aasta kaubandusinspektsiooni seaduse (2020. aasta Teataja, punkt 1706, muudetud kujul) artiklis 37 osutatud alalise rahumeelse tarbijakohtu poole. Alaliste sõbralike tarbijakohtute korraldamise ja toimimise kord on sätestatud justiitsministri 6. juuli 2017. aasta määruses “Alaliste sõbralike kohtute korraldamise ja toimimise korra kindlaksmääramine maakondlikes kaubandusinspektsioonides”. (Riigi Teataja 2017, punkt 1356)
b) Kliendil on õigus taotleda 15. detsembri 2000. aasta kaubandusinspektsiooni käsitleva seaduse (2020. aasta seadus, punkt 1706, muudetud kujul) artikli 36 kohaselt maakondliku kaubandusinspektsiooni inspektorilt vahendusmenetluse algatamist kliendi ja ettevõtte vahelise vaidluse sõbralikuks lahendamiseks. Teave kaubandusinspektsiooni maakonnainspektsiooni poolt läbiviidava vahendusmenetluse põhimõtete ja menetluse kohta on kättesaadav kaubandusinspektsiooni vastavate maakonnainspektsioonide kontorites ja veebilehtedel.
c) Klient võib saada tasuta abi Kliendi ja Müüja vahelise vaidluse lahendamisel, kasutades ka tasuta abi ringkondliku (linna) tarbijaombudsmani või ühiskondliku organisatsiooni, kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijate kaitsmine (nt Tarbijate Föderatsioon, Poola Tarbijate Liit).  Tarbija ja Müüja vaheliste vaidluste lahendamine on võimalik tasuta.
3. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusele (EL) nr 524/2013, mis käsitleb tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist käsitlev määrus), pakub ettevõte kui liidus asutatud kaupleja, kes sõlmib veebipõhiseid müügi- või teenuslepinguid, elektroonilist linki veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile (ODR) vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ettevõtja e-posti aadress on: info@chemicaltiger.com.

§ 7. LEPINGUST TAGANEMINE

1. Klient, kes on tarbija ja kes on sõlminud lepingu kauglepinguna või väljaspool äriruume, võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata ja kulusid kandmata, välja arvatud allpool punktis 7 nimetatud kulud.
2. Müügilepingust taganemise tähtaeg algab müügilepingu puhul, mille täitmisel ettevõte väljastab toote – alates sellest, kui tarbija või tarbija poolt osutatud kolmas isik, kes ei ole toote tarnija, võtab toote enda valdusesse, ning juhul, kui müügileping hõlmab mitut toodet, mis tarnitakse eraldi, partiidena või osadena – alates viimase toote, partii või osa enda valdusesse võtmisest, muude lepingute puhul – nende sõlmimise kuupäevast;
3. Müügilepingust tõhusaks taganemiseks piisab müügilepingust taganemise avalduse saatmisest ettevõttele enne eespool nimetatud tähtaja möödumist. Tarbija võib, kuid ei pea kasutama taganemisavalduse näidisvormi, mis on esitatud 30. mai 2014. aasta tarbija õiguste seaduse lisas nr 2. Tarbija võib kasutada näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.
4. Lepingust taganemise avalduse koos kliendi allkirjaga võib saata posti teel ettevõtja aadressile: Bridge Solutions Hub S.A., mille registrijärgne asukoht on Varssavi, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Varssavi, või e-posti aadressil info@chemicaltiger.com või võib esitada isiklikult ettevõtte registrijärgses asukohas.
5. Müügilepingust taganemise korral loetakse leping sõlmituks taganemisavalduse sisuga hõlmatud ulatuses.
6. Kui müügilepingust taganemisavaldus saadetakse, kinnitab äriühing kliendile viivitamata korralduse täitmist.
7. Müügilepingust taganemise õiguse kasutamisel kannab Klient toote tagastamisega seotud otsesed kulud järgmistes olukordades:
a) Kui Tarbija on valinud Toote kohaletoimetamise viisi, mis ei ole veebipoes kättesaadav odavaim tavaline kohaletoimetamise viis, ei ole Ettevõte kohustatud Tarbijale hüvitama Tarbija poolt kantud lisakulusid.
b) Kui Toode on teenus, mille täitmine on – Tarbija selgesõnalisel taotlusel – alanud enne taganemistähtaja möödumist, on Tarbija, kes kasutab taganemisõigust pärast sellise taotluse esitamist, kohustatud tasuma kuni taganemise hetkeni osutatud teenuste eest. Tasu suurus arvutatakse proportsionaalselt teenuse osutamise mahuga, võttes arvesse lepingus kokkulepitud hinda või tasu. Kui hind või tasu on ülemäärane, võetakse selle summa arvutamise aluseks osutatud teenuse turuväärtus.
8. Ettevõtja tagastab tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kuupäevast, mil ostja avaldus müügilepingust taganemise kohta ettevõttele esitati, kõik tehtud maksed, sealhulgas toote tarnimise eest (kui lõikest 7 ei tulene teisiti). Äriühing võib tagasimakseid kinni pidada, kuni ta on toote tagasi saanud või kuni tarbija on esitanud tõendid selle tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb sündmus toimub esimesena.
9. Ettevõte tagastab tarbijale makse, kasutades samu maksevahendeid, mida tarbija kasutas, välja arvatud juhul, kui tarbija on nõustunud makse tagastamisega muul viisil, mis aga ei too tarbijale kaasa lisakulusid, nt tarbija poolt taganemisavalduses esitatud pangakonto numbrile.
10. Tarbija vastutab toote väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb toote kasutamisest, mis ületab toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalikku.
11. Ettevõte ei võta tagasi saadetud pakke “sularahas” vastu.
12. Ettevõte teavitab, et vastavalt 30. mai 2014. aasta seaduse (tarbija õiguste kohta) artiklile 38 ei ole tarbijal õigus taganeda sõlmitud lepingust eemalt, muu hulgas lepingute sõlmimise korral:
a) mille puhul täitmise ese on mittevalmistatud ese, mis on toodetud tarbija spetsifikatsioonide järgi või mis teenib tema individuaalsete vajaduste rahuldamist;
b) mille puhul täitmise esemeks on asjad, mis pärast tarnimist muutuvad oma olemuse tõttu lahutamatult seotud teiste asjadega.

§ 8. POOLTE MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Klient on kohustatud:
a) kasutama veebipoodi www.chemicaltiger.com vastavalt seadustele, määruste sätetele ja heale tavale;
b) esitama tellimuse vormil tõesed isikuandmed;
c) mitte kasutama internetipoodi võltsitud tellimuste tegemiseks või teiste isikute isikuandmete enda andmetena väljastamiseks või muuks heade kommetega vastuolus olevaks käitumiseks.
2. Klient kinnitab, et kõik tema poolt internetipoe kasutamise ja tellimuse käsitlemise ning kaebuste menetlemise käigus mis tahes vormis esitatud andmed on tema parima teadmise kohaselt tõesed ja õiged.
3. Ettevõttel on õigus peatada ajutiselt Tellimuse esitamine Veebipoes veebilehe tehniliste hooldus- ja moderniseerimistööde ajaks.
4. Ettevõttel on õigus tellimuse täitmisest igal ajal taganeda, eelkõige juhul, kui klient rikub eeskirju, esitab ebaõigeid isikuandmeid, ettevõtte andmeid või maksmisega seotud andmeid. Olenemata eeltoodust on ettevõttel õigus võtta asjakohaseid meetmeid, kui klient rikub üldiselt kohaldatavate seaduste sätteid.

§ 9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1. Lepingu täitmisega seoses tekkiva vaidluse korral püüavad pooled vaidluse lahendada rahumeelselt.
2. Muude vaidluste kohtuväline lahendamine on näidatud käesoleva eeskirja § 7 lõike 3 sisus.
3. Kliendi ja Ettevõtte vahel tekkivad vaidlused esitatakse pädevatele kohtutele vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetele.

§ 10. UUDISKIRI

1. Klient võib nõustuda saama Ettevõtte poolt kättesaadavaks tehtud uudiskirja. Uudiskiri saadetakse ainult Klientidele, kes on tellinud Uudiskirja, märgistades registreerimisvormil või tellimisvormil vastava kasti ja nõustunud saama esitatud e-posti aadressile (e-posti aadressile) kaubanduslikku teavet 18. juuli 2002. aasta elektrooniliste teenuste osutamise seaduse (Teataja 2020, punkt 344 muudetud kujul) tähenduses.
2. Uudiskirjateenuse raames saadetakse elektroonilise kirja (e-kirja) vormis teave e-posti teel Kliendi poolt esitatud elektroonilisele e-posti aadressile (e-posti aadressile). Uudiskiri sisaldab eelkõige teavet tootepakkumise, jooksvate kampaaniate ja muu teabe kohta, mis puudutab poe poolt pakutavaid tooteid. Uudiskirja saadetakse tasuta.
3. Klient võib igal ajal, ilma mingit põhjust esitamata ja kulusid kandmata, muuta märgitud e-posti aadressi (e-posti aadressi), millele uudiskiri saadetakse, või loobuda uudiskirjast, vajutades iga uudiskirja jaluses asuvale uudiskirja lingile, sisestades vastavasse lahtrisse oma e-posti aadressi (e-posti aadressi) ja valides seejärel nupu “Tühista tellimus” (Unsubscribe).

§ 11. TINGIMUSTE MUUTMINE

1. Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesolevaid Tingimusi, sealhulgas selleks, et võtta arvesse seadusemuudatusi, muudatusi Poe kaudu pakutavates funktsioonides, uute teenuste kasutuselevõttu Poes, klientide huvide paremat kaitset, kliente puudutavate küsimuste selgitamist, organisatsioonilisi muudatusi ettevõtte poolt, suutmatust jätkata teenuste osutamist ettevõtte poolt kehtivate tingimuste alusel.
2. Tingimuste sätete muutmine ei too kaasa Kliendi omandatud õiguste kaotamist, kui need on seaduslikult omandatud.
3. Kõik Tellimused, mille Ettevõte on vastu võtnud täitmiseks enne Tingimuste muutmise kuupäeva, täidetakse Tellimuse esitamise kuupäeval Kliendi poolt kehtinud Tingimuste alusel, välja arvatud juhul, kui Tingimuste uue versiooni sätted on Klientidele soodsamad.
4. Ettevõte teavitab Kliente Eeskirjade muudatustest, saates asjakohast teavet nende konto loomisel esitatud e-posti aadressidele vähemalt 14 päeva enne kavandatud muudatuste jõustumise kuupäeva. Samuti paigutab Ettevõte teabe Tingimuste muudatuste kohta vähemalt 14 päeva enne kavandatud muudatuste jõustumist Veebipoe veebilehele.
5. Kui Klient ei nõustu Tingimuste uue sisuga, peab ta sellest Ettevõtjale teatama 14 päeva jooksul alates Tingimuste muutmise kohta teabe saamisest. Kui Klient ei esita vastuväiteid 14 päeva jooksul alates teate saamisest, loetakse see reeglite uue versiooni aktsepteerimiseks.
6. Poe vormi ja olemuse muutmine, eelkõige poe graafilise kujunduse muutmine, uute funktsioonide, piltide lisamine, kui need muudatused ei ole vastuolus käesolevate eeskirjade sätetega, ei kujuta endast käesolevate eeskirjade muutmist.

§ 12. LÕPPSÄTTED

1. Esiteks Kauplus on Ettevõtte omand. Kõik kaubamärgid, teenusemärgid ja nimed, mis on Veebisaidil esitatud, on Ettevõtte omand või tuleneb nende kasutamise õigus Ettevõtte poolt volitatud isikutega sõlmitud eraldi lepingutest. Veebisaidil www.chemicaltiger.com sisalduvad tekstid, graafilised materjalid ja IT-lahendused on kaitstud seadusega, eelkõige 4. veebruari 1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seaduse sätetega.
2. Kauplust ja selle üksikuid elemente ei tohi muuta, kopeerida, levitada ega avaldada ärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui ettevõte annab selleks eelneva kirjaliku nõusoleku.
3. Veebisaidi kasutajatel ega klientidel ei ole õigust kasutada Veebisaidil avaldatud materjale ja teoseid ilma Ettevõtte eelneva selgesõnalise nõusolekuta täieliku kahjuliku vastutuse ähvardusel Müüja ja üksikute teoste autorite ees.
4. Veebisaidi kasutamise jätkamisega kannab kasutaja täielikku vastutust igasuguse rikkuva käitumise ja sellest tuleneva kahju eest, ka kolmandate isikute ees.
5. Minimaalsed riistvaranõuded e-poe kasutamiseks kliendi poolt on järgmised: Mozilla Firefoxi brauseri versioon 83 või uuem või Google Chrome’i brauseri versioon 87 või uuem, kui JavaScript on lubatud. Veebipoe kasutamisel paigaldatakse Kliendi arvutisüsteemi küpsised. Ettevõtte poolt elektrooniliselt pakutavate teenuste kasutamise tingimuseks on küpsiste paigaldamise lubamine.
6. Küsimustes, mida käesolevad tingimused ei reguleeri, kohaldatakse tsiviilseadustiku ja tarbijaõiguste seaduse sätteid.
7. Eeskirjad jõustuvad 12. detsembril 2023. aastal.