REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHEMICALTIGER.COM

§ 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia i posiadają następujące znaczenie:
1. Spółka/Sprzedawca – spółka pod firmą Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, kapitał zakładowy w wysokości 1596529,00 zł.
2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera) w przypadku zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Spółkę pod adresem www.chemicaltiger.com
3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostawca zewnętrzny – firma lub firmy będące właścicielem albo posiadaczem tych Produktów, których sprzedaż prowadzi Spółka i które aktualnie nie znajdują się w magazynie Spółki.
5. Formularz Zakupu – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia na stronie www.chemicaltiger.com w przypadku zawierania umów za pośrednictwem strony www.chemicaltiger.com, w którym Klient przekazuje dane niezbędne do realizacji zawarcia oraz realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że:
a) w przypadku Klientów będących konsumentami, w Formularzu Zakupu należy podać co najmniej następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy (ulica i numer domu lub/i lokalu, kod pocztowy i miasto, kraj, numer telefonu kontaktowego);
b) w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w Formularzu Zakupu należy podać co najmniej następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko lub firmę Klienta, adres siedziby/dostawy (ulica i numer domu lub/i lokalu, kod pocztowy i miasto, kraj, numer telefonu kontaktowego), numer NIP;
6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
7. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę i zamawiająca produkt na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
8. Konto – indywidualny profil Klienta, oznaczony nazwą użytkownika (loginem) oraz hasłem, stanowiący zbiór zasobów i danych Klienta w systemie teleinformatycznym Spółki, zawierający w szczególności dane Klienta na temat złożonych Zamówień.
9. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorca, zainteresowany nabyciem Produktu pod Spółki za pośrednictwem Sklepu;
10. Podmiot Dostarczający Produkt – firma kurierska, której Spółka zleciła dostarczenie przesyłki do Klienta;
11. Produkt – części, akcesoria, i materiały przeznaczone do samochodów, w tym materiały eksploatacyjne dostępne w Sklepie Internetowym;
12. Przedsiębiorca – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON, zainteresowany nabyciem Produktu Spółki za pośrednictwem Sklepu;
13. Regulamin – niniejszy Regulamin;
14. Sklep Internetowy – serwis internetowy umożliwiający składanie przez Klientów Zamówień na Produkty, dostępny pod adresem www.chemicaltiger.com
15. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia, pozostające poza kontrolą stron (np. kataklizmy pogodowe, zamieszki);
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do złożenia zamówienia na zakup Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.chemicaltiger.com dostępnego pod adresem: www.chemicaltiger.com w celu zamówienia Produktów, a w szczególności:
a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień poprzez Sklep Internetowy www.chemicaltiger.com
b) warunki i zakres złożenia Zamówienia;
c) tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chemicaltiger.com. Klient może zapoznać się z jego treścią na wskazanej stronie internetowej jak również może pobrać plik zawierający Regulamin w celu jego utrwalenia i odtwarzania w dowolnym czasie.
3. Sklep Internetowy pod nazwą www.chemicaltiger.com prowadzony jest przez Spółkę.
4. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
a) Email: info@chemicaltiger.com
b) Adres korespondencyjny: ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa.
5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Spółki lub osób trzecich. W przypadku zmiany swoich danych osobowych lub kontaktowych, Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia. Klient jest zobowiązany przy korzystaniu ze Sklepu do zachowania należytej staranności.
6. Klient może korzystać z usług elektronicznych świadczonych przez Spółki w postaci założenia Konta. Rejestracja Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji, akceptacji co najmniej niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta: adres poczty elektronicznej oraz indywidualnego hasła.
7. Usług prowadzenia Konta świadczona jest przez Spółkę nieodpłatnie. Klient może w każdej chwili usunąć Konto poprzez przedłożenia żądania Spółce:
a) pisemnie na adres: Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa lub
b) w formie elektronicznej na adres: info@chemicaltiger.com.

§ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokonanie zakupu Produktu wymaga podania przez Klienta co najmniej danych określonych w Formularzu Zamówienia.
2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a) wypełnienie Formularza Zamówienia;
b) wskazanie formy dostawy Produktu;
c) akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta;
d) wybór formy płatności i dokonanie płatności przez Klienta;
Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Spółka niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Spółkę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Spółki o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Spółką.
3. Po otrzymaniu płatności Spółka niezwłocznie wysyła zamówiony Produkt poprzez Podmiot Dostarczający Produkt wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Zamówiony Produkt jest wysyłany w ciągu 7 Dni roboczych od zaksięgowania na koncie Spółki kwoty należnej za Produkt. Spółka zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 10 Dni roboczych. Jeśli planowany termin dostawy ulegnie dalszej zmianie (wydłużeniu), Spółka poinformuje o tej okoliczności Klienta, kontaktując się z nim na podany przez niego adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny.
4. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu, Klient może podać dane adresowe inne, niż podane podczas rejestracji i zakładania Konta.
5. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z warunkami świadczenia usług obowiązującymi Podmiot Dostarczający Produkt. W przypadku Zamówień dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej w razie nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem do dostawy zamówienia, firma kurierska podejmie ponowną próbę doręczenia Produktu. W razie ponownej nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem, Produkt zostanie odesłany do Spółki. W takiej sytuacji, zamówienie może zostać ponownie przesłane do Klienta po uzgodnieniu szczegółów ze Spółką. Koszt ponownej wysyłki Produktu ponosi Klient. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
6. W razie wątpliwości co do poprawności danych Klienta, w tym adresu dostawy, koniecznych do dokonania dostawy, Spółka może skontaktować się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną e-mail lub telefonicznie w celu weryfikacji tych danych.
7. Spółka nie realizuje Zamówień, które zostały wypełnione nieprawidłowo lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podano w nich dane nieprawdziwe lub fikcyjne. W takim przypadku Spółka, anulując Zamówienie, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail lub numer telefonu.
8. Płatność za Produkt dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Spółki, którego dane wskazane zostaną po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia i akceptacji Regulaminu lub za pomocą aplikacji BLIK.
9. Utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
a) udostępnienie przez Spółkę i akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz;
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Spółki.

§ 4. CENA PRODUKTU

1. Wszystkie ceny podawane na Stronie Internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów przez Podmiot Dostarczający Produkt. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
2. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiana przez Sklep i dołączana do Zamówienia wysyłanego do Klienta. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
3. Koszty dostawy Produktów zależą od wielkości zamówienia i są określone przez Spółkę w cenniku dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas Zamówienia.
4. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronie internetowej www.chemicaltiger.com nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie Produktów sprzedawanych przez Spółkę, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności Produktów. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie Towaru. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.
5. Spółka obowiązana jest dostarczyć Produkt zgodny z zawartą umową. W związku z tym, Klient powinien sprawdzić zgodność dostarczonego Produktu z umową, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, skontaktować się niezwłocznie ze Spółką, celem ustalenia dalszych kroków.
6. W przypadku przesyłek kurierskich, przed odebraniem Produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy Produkt jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki. Klient zobowiązany jest skontaktować się w takim wypadku jak najszybciej ze Spółką w celu wyjaśnienia sprawy.
7. W przypadku odbioru przesyłki i stwierdzenia przez Klienta ubytku lub uszkodzenia przesyłki, którego nie dało się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze, w tym m.in.:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
Klient zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy oraz wszczęcia procedury reklamacyjnej.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient ma prawo do reklamacji Produktu wchodzącego w skład Zamówienia.
2. Spółka ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę w rozumieniu art. 5561 Kodeksu Cywilnego. Zakres i warunki Spółki z tytułu wad Produktu określają właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
4. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Produktu. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: danych (imienia i nazwiska lub firmy) Klienta, daty zgłoszenia, numeru faktury nazwy i ilości reklamowanego Produktu, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, danych kontaktowych (telefon lub adres e-mail).
5. Reklamacje należy kierować:
a) pisemnie na adres: Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa – z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub
b) w formie elektronicznej na adres: info@chemicaltiger.com.
6. Spółka ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Spółkę. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Spółka będzie przekazywała Klientowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
7. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Spółkę albo Spółka nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Spółka jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Spółka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Spółka.

§6. ZASADY SKORZYSTANIA POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMCJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356)
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Spółką. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Spółka jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Spółki: info@chemicaltiger.com.

§ 7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której Spółka wydaje Produkt – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Podmiot Dostarczający Produkt, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia;
3. Aby skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać do Spółki przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument może, lecz nie musi skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z podpisem Klienta, może zostać wysłane pocztą na adres Spółki: Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres info@chemicaltiger.com albo też może zostać złożone osobiście w siedzibie Spółki.
5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą w zakresie, w jakim została objęta treścią oświadczenia o odstąpieniu.
6. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Spółka niezwłocznie potwierdza Klientowi wykonanie dyspozycji.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, w następujących sytuacjach:
a) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8. Spółka niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym zostało jej doręczone oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym za dostawę Produktu (z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej). Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Spółka dokonuje zwrotu płatności Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnymi dodatkowymi opłatami, np. na numer rachunku bankowego podany przez Konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Spółka nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
12. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zawarcia umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Klient zobowiązany jest:
a) do korzystania ze Sklepu Internetowego www.chemicaltiger.com zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
b) do podania w treści Formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych;
c) nie korzystać ze Sklepu Internetowego w celu dokonania nieprawdziwych zamówień lub podawania danych osobowych innych osób jako własnych danych ani jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami.
2. Klient oświadcza, że wszystkie informacje dostarczone przez niego w dowolnej formie w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego i w trakcie obsługi Zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
3. Spółka ma prawo do czasowego zawieszenia w Sklepie Internetowym składania Zamówienia na czas wykonywania prac w zakresie technicznego utrzymania i modernizacji serwisu.
4. Spółka prawo odstąpić od realizacji Zamówienia w każdym czasie a w szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, podania przez Klienta nieprawidłowych danych osobowych, danych dotyczących firmy bądź danych związanych z dokonywaniem płatności. Niezależnie od powyższego, Spółka uprawniona jest do podjęcia stosownych działań w razie stwierdzenia naruszenia przez Klienta przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 9. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem umowy Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu.
2. Inny pozasądowy sposób rozwiązywania sporów wskazany jest w treści § §7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Spółką zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10. NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Spółkę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub Formularzu Zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§ 11. ZMIANA REGULAMINU

1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów, zmian organizacyjnych po stronie Spółki, braku dalszej możliwości świadczenia usług przez Spółkę na obecnych warunkach.
2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Spółkę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.
4. O zmianie Regulaminu Spółka zawiadomi Klientów przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy e-mail podane przy zakładaniu Konta co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Spółka umieści również na Stronie internetowej Sklepu Internetowego informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności, zdjęć, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep jest własnością Spółki. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na Stronie internetowej są własnością Spółki lub prawo do posługiwania się nimi przez Spółkę wynikają z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na stronie internetowej www.chemicaltiger.com materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Sklep, jak też jego poszczególne elementy, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Spółka wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
3. Użytkownicy Strony internetowej ani Klienci nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów.
4. Przystępując do korzystania ze Strony internetowej użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
5. Minimalne wymagania sprzętowe, umożliwiające korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego przedstawiają się następująco: zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 83 lub kolejnej bądź przeglądarka Google Chrome w wersji 87 lub kolejnej o włączonym JavaScript. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki Cookies. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę jest umożliwienie instalacji plików Cookies.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2023 r.