Regler för CHEMICALTIGER.COM INTERNET STORE

§ 1. DEFINITIONER

Termer som används i dessa villkor har följande betydelse:
1. Företag/Säljare – företag under namnet Bridge Solutions Hub S.A. med säte i Warszawa, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, registrerat i registret över entreprenörer som förs av distriktsdomstolen i Warszawa, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS nr: 0000887045, REGON nr: 142524552, NIP nr: 522 2967030, aktiekapital på 1596529,00 PLN.
2. Cookies – liten textinformation som skickas av en webbplats och sparas hos Kunden (vanligtvis på datorns hårddisk) vid ingående av avtal via den Internetbutik som drivs av Bolaget på www.chemicaltiger.com
3. Bankdagar – vardagar från måndag till fredag exklusive helgdagar.
4. Tredjepartsleverantör – ett eller flera företag som äger eller innehar de Produkter som säljs av Bolaget och som för närvarande inte finns i Bolagets lager.
5. Köpformulär – det elektroniska formulär som finns tillgängligt för ifyllande på www.chemicaltiger.com vid avtal via www.chemicaltiger. com, i vilket Kunden lämnar de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av avtalets ingående och fullgörande, under förutsättning att:
a) för Kunder som är konsumenter ska minst följande uppgifter lämnas i Köpformuläret: e-postadress, för- och efternamn, bostads-/leveransadress (gatu- och hus- och/eller lokalnummer, postnummer och ort, land, kontakttelefonnummer);
b) om Kunden inte är konsument ska minst följande uppgifter anges i Köpformuläret: e-postadress, för- och efternamn eller Kundens företagsnamn, bostads-/leveransadress (gatu- och hus- och/eller lokalnummer, postnummer och ort, land, kontakttelefonnummer), momsregistreringsnummer;
6. Civillagen – lagen av den 23 april 1964 om civillagen (Journal of Laws of 2022, punkt 1360, i dess ändrade lydelse);
7. Konsument – en fysisk person som ingår ett avtal och beställer en produkt för ändamål som inte är direkt relaterade till affärs- eller yrkesverksamhet i den mening som avses i artikel 221 i civillagen;
8. Konto – en individuell profil för kunden, markerad med ett användarnamn (inloggning) och lösenord, som utgör en samling av kundens resurser och data i företagets IKT-system, som i synnerhet innehåller kundens uppgifter om beställningar som gjorts;
9. Kund – en fysisk person med full rättskapacitet eller en entreprenör, intresserad av att köpa en produkt under företaget via butiken;
10. Produktleveransenhet – det budföretag som anlitas av företaget för att leverera paketet till kunden;
11. Produkt – bildelar, tillbehör och material avsedda för bilar, inklusive förbrukningsvaror som finns i webbutiken;
12. Företagare – fysiska personer, juridiska personer, icke inkorporerade organisatoriska enheter som bedriver affärsverksamhet och andra enheter som innehar ett REGON-nummer, som är intresserade av att köpa en produkt från företaget via webbutiken;
13. Villkor – dessa villkor;
14. webbutik – en onlinetjänst som gör det möjligt för kunder att beställa produkter, tillgänglig på www.chemicaltiger.com
15. force majeure – en extern, oväntad, oförutsägbar händelse utanför parternas kontroll (t.ex. väderkatastrofer, upplopp);
16. beställning – kundens avsiktsförklaring som syftar direkt till att göra en beställning för köp av en produkt, med särskild specifikation av typ och antal produkter.

§ 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Reglerna och föreskrifterna definierar reglerna för användningen av onlinebutiken www.chemicaltiger.com som finns tillgänglig på: www.chemicaltiger.com för att beställa produkter av kunderna, och i synnerhet:
a) villkor och regler för att göra beställningar av kunderna via onlinebutiken www.chemicaltiger.com
b) villkor och omfattning av att göra en beställning;
c) klagomålsförfarande.
2. Reglerna och föreskrifterna finns tillgängliga på webbplatsen www.chemicaltiger.com. Kunden kan bekanta sig med dess innehåll på den angivna webbplatsen samt ladda ner en fil som innehåller föreskrifterna i syfte att spela in och reproducera dem när som helst.
3. Onlinebutiken under namnet www.chemicaltiger.com drivs av företaget.
4. Butiksadress och kontaktuppgifter:
a) E-post: info@chemicaltiger.com
b) Postadress: 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa.
5. Kunden är skyldig att använda butiken och dess funktioner i enlighet med bestämmelserna i lagen, bestämmelserna i dessa föreskrifter och god praxis. Det är förbjudet att använda butiken på ett sätt som kan kränka andras personliga rättigheter eller att placera eller distribuera via butiken innehåll som är vulgärt, osant eller kan kränka personliga rättigheter, lagen eller andra legitima intressen hos företaget eller tredje part. Om du ändrar dina person- eller kontaktuppgifter är du skyldig att korrigera eller komplettera dem. Kunden är skyldig att iaktta tillbörlig aktsamhet vid användning av Butiken.
6. Kunden kan använda de elektroniska tjänster som tillhandahålls av Bolagen i form av att skapa ett Konto. Registrering av kontot görs genom att fylla i registreringsformuläret och acceptera åtminstone dessa föreskrifter och sekretesspolicyn. I registreringsformuläret är det nödvändigt för kunden att tillhandahålla: en e-postadress och ett individuellt lösenord.
7. Tjänsterna för att upprätthålla ett konto tillhandahålls av företaget utan kostnad. Kunden kan ta bort kontot när som helst genom att skicka en begäran till företaget:
a) skriftligen till adressen: Bridge Solutions Hub S.A. med säte i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa eller
b) i elektronisk form till följande adress: info@chemicaltiger.com.

§ 3. GENOMFÖRANDE AV ORDER

1. För att göra ett köp av en produkt krävs att kunden tillhandahåller minst de uppgifter som anges i beställningsformuläret.
2. Beställning och ingående av avtal sker genom följande åtgärder:
a) ifyllande av Beställningsformuläret;
b) angivande av leveransform för Produkten;
c) Kundens godkännande av dessa Allmänna Villkor;
d) Kundens val av betalningsform och betalning;
Efter beställning och betalning av Beställningen ska Bolaget omedelbart bekräfta mottagandet och samtidigt acceptera Beställningen för utförande. Bekräftelse av mottagande av ordern och dess godkännande för utförande ska göras genom att företaget skickar kunden det relevanta e-postmeddelandet till kundens e-postadress som anges i orderformuläret, vilket åtminstone ska innehålla företagets uttalande om mottagande av ordern och dess godkännande för utförande och bekräftelse på ingående av kontraktet. När kunden har mottagit ovanstående e-postmeddelande ingås försäljningsavtalet mellan kunden och företaget.
3. Efter mottagande av betalning ska företaget omedelbart skicka den beställda produkten via den produktleveransenhet som kunden valt när han beställde till den adress som anges i beställningsformuläret. Den beställda produkten ska skickas inom 7 arbetsdagar efter att det belopp som ska betalas för produkten har krediterats företagets konto. Bolaget förbehåller sig rätten att i undantagsfall förlänga leveranstiden till 10 arbetsdagar. Om det planerade leveransdatumet ändras ytterligare (förlängs) ska Bolaget informera Kunden om detta genom att kontakta Kunden på den e-postadress, det telefonnummer eller den postadress som Kunden har uppgett.
4. Vid en Beställning som görs via Butiken kan Kunden ange andra adressuppgifter än de som anges vid registrering och skapande av ett Konto.
5. Leveranser ska ske inom Republiken Polens territorium, i enlighet med de villkor som gäller för Produktleverantören. Vid Beställningar som levereras via ett budföretag ska budföretaget göra ett nytt försök att leverera Produkten om Kunden eller en person som bemyndigats av Kunden inte är närvarande på den adress som anges för leverans av Beställningen. Om Kunden eller den person som bemyndigats av Kunden återigen är frånvarande från den angivna adressen, kommer Produkten att returneras till Bolaget. Under sådana omständigheter kan beställningen skickas om till kunden efter överenskommelse med företaget. Kostnaden för att skicka produkten på nytt ska bäras av kunden. Om Kunden köper flera Produkter som en del av en Order, kan de beställda Produkterna skickas till Kunden i mer än en försändelse. I en sådan situation ska Kunden inte bära de extra kostnaderna för leverans.
6. I händelse av tvivel om riktigheten av Kundens uppgifter, inklusive leveransadressen, som är nödvändiga för leverans, kan Bolaget kontakta Kunden via e-post eller telefon för att verifiera sådana uppgifter.
7. Bolaget ska inte behandla Order som har fyllts i felaktigt eller för vilka det finns en rimlig misstanke om att falska eller fiktiva uppgifter har lämnats. I sådant fall ska Bolaget, samtidigt som det annullerar Ordern, omedelbart meddela Kunden om detta på den e-postadress eller det telefonnummer som anges i Orderformuläret.
8. Betalning för Produkten ska ske genom banköverföring till Bolagets bankkonto, vars uppgifter ska anges efter korrekt ifyllande av Orderformuläret och godkännande av Villkoren eller genom BLIK-ansökan.
9. Innehållet i det ingångna försäljningsavtalet ska registreras och göras tillgängligt för kunden genom att:
a) göra dessa villkor tillgängliga av företaget och accepteras av kunden på webbplatsen för onlinebutiken och;
b) skicka kunden det e-postmeddelande som avses i § 3.2 i villkoren. Innehållet i försäljningsavtalet registreras och säkras dessutom i företagets IT-system.

§ 4. PRODUKTPRIS

1. Alla priser som visas på butikens webbplats uttrycks i polska zloty och inkluderar moms. Priserna på de produkter som presenteras på butikens webbplats inkluderar inte kostnaderna för leverans av produkterna av produktleverantören. Det totala ordervärdet inkluderar priset på produkten och dess leveranskostnader.
2. Inköpsbeviset är en momsfaktura som utfärdats av butiken och bifogas beställningen som skickas till kunden. Alla finansiella transaktionskostnader ska bäras av kunden.
3. Leveranskostnaderna för produkterna beror på storleken på beställningen och anges av företaget i prislistan som finns tillgänglig på webbplatsen för onlinebutiken under beställningen.
4. Prislistan och informationen på webbplatsen www.chemicaltiger.com utgör inte ett kommersiellt erbjudande i den mening som avses i civillagen utan endast en återspegling av de produkter som säljs av företaget, därför garanteras inte full tillgänglighet av produkterna. Genom att göra en beställning med hjälp av de mekanismer som finns tillgängliga på butikens webbsidor gör kunden ett erbjudande om att köpa en specifik vara under de villkor som anges i beskrivningen av varorna. Försäljningsavtalet ingås när kunden skriftligen bekräftar mottagandet av varorna.
5. Företaget är skyldigt att leverera produkten i enlighet med det ingångna avtalet. Därför bör kunden kontrollera att den levererade produkten överensstämmer med kontraktet och i händelse av oegentligheter kontakta företaget omedelbart för att bestämma ytterligare steg.
6. Vid kurirförsändelser bör det innan produkten tas emot kontrolleras om den inte har skadats under transporten. Om produkten är skadad ska försändelsen inte accepteras. I sådant fall är Kunden skyldig att kontakta Bolaget så snart som möjligt för att klargöra saken.
7. Om försändelsen tas emot och Kunden upptäcker en defekt eller skada på försändelsen som inte kunde ses externt vid mottagandet, inklusive men inte begränsat till:
a) mekanisk skada på innehållet i försändelsen,
b) ofullständighet i försändelsen,
c) inkonsekvens av innehållet i försändelsen med föremålet för Beställningen.
Kunden ska kontakta säljaren så snart som möjligt för att klargöra ärendet och inleda klagomålsförfarandet.

§5. KLAGOMÅLSFÖRFARANDE

1. Kunden har rätt att klaga på den produkt som ingår i beställningen.
2. Företaget ska vara ansvarigt gentemot kunden om den sålda produkten har en defekt i den mening som avses i artikel 5561 i civillagen. Omfattningen och villkoren för företagets ansvar för defekter i produkten anges i relevanta, allmänt tillämpliga lagbestämmelser, särskilt i civillagen (inklusive artiklarna 556-576 i civillagen).
3. I enlighet med artikel 558 § 1 i civillagen är företagets ansvar enligt garantin för produkten gentemot kunden som inte är konsument uteslutet.
4. Kunden gör ett klagomål genom att skicka ett klagomålsmeddelande angående produkten i fråga. För att påskynda behandlingen av klagomålet är det lämpligt att i klagomålet ange: kundens uppgifter (för- och efternamn eller företagsnamn), ansökningsdatum, fakturanummer, namn och kvantitet på den produkt som klagomålet gäller, beskrivning och typ av fel, kundens begäran, kontaktuppgifter (telefon eller e-postadress).
5. Klagomål ska adresseras:
a) skriftligen till adressen: Bridge Solutions Hub S.A. med säte i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa – med en anteckning på kuvertet ”Klagomål” eller
b) i elektronisk form till följande adress: info@chemicaltiger.com.
6. Företaget kommer att svara på kundens klagomål omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från det datum då det mottogs av företaget. Om kunden, som är en konsument, vid utövandet av sina garantirättigheter har begärt utbyte av varan eller avlägsnande av felet eller har gjort en förklaring om prisreduktion, med angivande av det belopp med vilket priset ska sänkas, och företaget inte har svarat på denna begäran inom 14 kalenderdagar, ska han / hon anses ha bekräftat begäran. Företaget ska tillhandahålla all information om klagomålsförfarandet till kunden på den adress och kontaktuppgifter som kunden tillhandahåller i klagomålsansökan.
7. Rättigheterna för kunden som är konsument ska regleras av bestämmelserna i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Journal of Laws of 2020, item. 287) och relevanta bestämmelser i civillagen.
8. Om produkten har en defekt kan kunden som är konsument:
a) göra en förklaring om att sänka priset eller dra sig ur försäljningsavtalet, såvida inte företaget omedelbart och utan överdriven olägenhet för kunden ersätter den defekta produkten med en felfri eller tar bort defekten. Denna begränsning ska inte gälla om produkten redan har ersatts eller reparerats av företaget eller om företaget inte har uppfyllt sin skyldighet att ersätta produkten med en felfri produkt eller att ta bort felet. Kunden kan i stället för att avhjälpa felet på det sätt som bolaget föreslår kräva att produkten byts ut mot en felfri produkt eller i stället för att byta ut produkten kräva att felet avhjälps, om det inte är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att få varan avtalsenlig på det sätt som kunden väljer jämfört med det sätt som bolaget föreslår. Vid bedömningen av om kostnaderna är orimliga ska värdet av den felfria produkten, typen och betydelsen av det upptäckta felet beaktas, liksom den olägenhet som kunden skulle utsättas för genom något annat sätt att tillfredsställa.
b) kräva ersättning av den defekta produkten med en felfri produkt eller avlägsnande av felet. Företaget ska vara skyldigt att ersätta den defekta produkten med en felfri produkt eller ta bort felet inom rimlig tid utan onödig olägenhet för kunden. Bolaget kan vägra att uppfylla Kundens begäran om det är omöjligt att få den felaktiga Produkten att överensstämma med försäljningsavtalet på det sätt som Kunden valt eller om det skulle kräva orimliga kostnader jämfört med det andra möjliga sättet att få Produkten att överensstämma med försäljningsavtalet. Kostnaderna för reparation eller utbyte ska bäras av företaget.

§6. REGLER OM ANVÄNDNING AV UTANRÄTTSLIGA KRAV OCH ÅTERKÄV AV KRAV

1. Detaljerad information om möjligheten att använda förfaranden utanför domstol för att hantera klagomål och driva fordringar från en kund som är konsument, liksom regler för tillgång till dessa förfaranden finns tillgängliga på kontoren och på webbplatserna för distriktets (stads) konsumentombudsmän, sociala organisationer vars lagstadgade uppgifter inkluderar konsumentskydd, provinsiella inspektioner av kommersiell inspektion och på följande Internetadresser för kontoret för konkurrens och konsumentskydd: http://www. uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. En kund som är konsument har följande exemplifierande möjligheter att använda utomrättsliga metoder för att hantera klagomål och driva krav:
a) Kunden har rätt att ansöka till en permanent skiljedomstol för konsumenter som avses i art. 37 i lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektion (Journal of Laws of 2020, punkt 1706, i dess ändrade lydelse), med en begäran om att lösa en tvist som härrör från ett ingånget försäljningsavtal. Rättegångsreglerna för att organisera och driva permanenta konsumentdomstolar i godo fastställs i justitieministeriets förordning om fastställande av rättegångsreglerna för att organisera och driva permanenta domstolar i godo vid provinsiella handelsinspektioner av den 6 juli 2017. (Journal of Laws of 2017, item 1356)
b) Kunden ska ha rätt att ansöka till provinsinspektören för handelsinspektionen, i enlighet med artikel 36 i lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektionen (av 2020, item 1706 med ändringar), att inleda medlingsförfaranden för att lösa en tvist mellan kunden och företaget i godo. Information om principerna och förfarandena för medlingsförfarandet som genomförs av provinsinspektören för handelsinspektionen finns tillgänglig på kontoren och på webbplatserna för enskilda provinsinspektioner för handelsinspektionen.
c) Kunden kan få gratis hjälp med att lösa en tvist mellan kunden och säljaren, med hjälp av gratis hjälp från en läns (kommunal) konsumentombudsman eller en social organisation vars lagstadgade uppgifter inkluderar konsumentskydd (som bland annat Federation of Consumers, Polish Consumers Association).
3. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister) tillhandahåller företaget, som en näringsidkare som är etablerad i unionen och som ingår försäljnings- eller serviceavtal online, en elektronisk länk till ODR-plattformen (Online Dispute Resolution) för tvistlösning utanför domstol: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Företagets e-postadress: info@chemicaltiger.com.

§ 7.FRÅNTRÄDANDE AV AVTAL

1. En kund som är konsument och som har ingått ett avtal på distans eller utanför fasta affärslokaler får frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl och utan att behöva betala några kostnader, med undantag för de kostnader som anges i punkt 7 nedan.
2. Perioden för återkallande av försäljningsavtalet börjar för det försäljningsavtal i vars utförande företaget utfärdar produkten – från det att konsumenten eller en tredje part som anges av konsumenten, annan än produktleverantören, tar produkten i besittning, och i händelse av att försäljningsavtalet omfattar flera produkter som levereras separat, i partier eller i delar – från det att den sista produkten, partiet eller delen tas i besittning, för andra avtal – från dagen för deras ingående;
3. För att effektivt återkalla försäljningsavtalet är det tillräckligt att skicka ett meddelande om återkallande av försäljningsavtalet till företaget före utgången av ovannämnda period. Konsumenten kan, men är inte skyldig att, använda modellformuläret för återkallande, som ingår i bilaga nr 2 till lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014. Konsumenten kan använda modellformuläret, men det är inte obligatoriskt.
4. Förklaringen om återkallande av avtalet, med kundens underskrift, kan skickas per post till företagets adress: Bridge Solutions Hub S.A. med säte i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa, eller elektroniskt på info@chemicaltiger.com eller så kan den lämnas in personligen på företagets säte.
5. Vid återkallelse av försäljningsavtalet ska avtalet anses inte ha ingåtts i den utsträckning som omfattas av innehållet i återkallelseförklaringen.
6. Vid sändning av återkallelseförklaringen från försäljningsavtalet ska företaget omedelbart bekräfta för kunden att instruktionen har utförts.
7. Kunden ska bära de direkta kostnaderna för att returnera produkten i händelse av utövande av ångerrätten från försäljningsavtalet, i följande situationer:
a) Om konsumenten har valt ett annat leveranssätt för produkten än det billigaste vanliga leveranssättet som finns tillgängligt i onlinebutiken, är företaget inte skyldigt att ersätta konsumenten de extra kostnader som konsumenten har ådragit sig.
b) När det gäller en produkt som är en tjänst, vars utförande – på konsumentens uttryckliga begäran – har börjat före utgången av tidsfristen för återkallelse, är konsumenten som utövar ångerrätten efter att ha gjort en sådan begäran skyldig att betala för de tjänster som utförts fram till tidpunkten för återkallelsen. Betalningsbeloppet ska beräknas i proportion till prestationens omfattning med beaktande av det pris eller den ersättning som överenskommits i avtalet. Om priset eller ersättningen är överdriven ska grunden för beräkning av detta belopp vara marknadsvärdet för den utförda prestationen.
8. Företaget ska omedelbart, men senast inom fjorton (14) dagar från det datum då köparens uttalande om återkallande av försäljningsavtalet levererades till företaget, returnera till konsumenten alla betalningar som gjorts, inklusive för leverans av produkten (med förbehåll för punkt 7 ovan). Företaget kan hålla inne återbetalningen tills det har fått tillbaka produkten eller konsumenten har tillhandahållit bevis på att den har returnerats, beroende på vilken händelse som inträffar först.
9. Företaget ska ersätta köparen med samma betalningsmedel som konsumenten använde, såvida inte konsumenten har godkänt en annan metod för återbetalning, som dock inte kommer att medföra några extra kostnader för konsumenten, t.ex. till det bankkontonummer som konsumenten har angett i uttagsblanketten.
10. Konsumenten ansvarar för eventuell värdeminskning av produkten till följd av användning av produkten utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.
11. Företaget accepterar inte paket som skickas tillbaka ”kontant vid leverans”.
12. Företaget informerar om att i enlighet med artikel 38 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter gäller inte ångerrätten från ett avtal som ingåtts på distans för konsumenten, bland annat. vid ingående av avtal:
a) där föremålet för prestationen är en icke-refabricerad sak, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller som tjänar till att tillgodose hans / hennes individualiserade behov;
b) där föremålet för prestationen är saker som efter leverans, på grund av deras natur, är oskiljaktigt förbundna med andra saker.

§ 8. PARTERNAS ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

1. Kunden är skyldig att:
a) använda webbutiken www.chemicaltiger.com i enlighet med lagens bestämmelser, bestämmelserna i förordningarna och god moral;
b) lämna riktiga personuppgifter i beställningsformuläret;
c) inte använda webbutiken för att göra falska beställningar eller för att lämna andras personuppgifter som sina egna uppgifter eller något annat beteende som strider mot god moral.
2. Kunden förklarar att all information som han/hon tillhandahåller i någon form under användningen av Internetbutiken och under orderhanteringen och eventuell klagomålsprocess är sann och korrekt enligt hans/hennes bästa kunskap.
3. Företaget har rätt att tillfälligt avbryta orderläggningen i Internetbutiken under tiden för tekniskt underhåll och modernisering av tjänsten.
4. Företaget har rätt att dra sig ur genomförandet av ordern när som helst och i synnerhet i händelse av brott mot förordningarna av kunden, tillhandahållande av kunden av felaktiga personuppgifter, företagsuppgifter eller uppgifter relaterade till betalningar. Oaktat det föregående ska Bolaget ha rätt att vidta lämpliga åtgärder om det visar sig att Kunden bryter mot allmänt tillämpliga lagar.

§ 9. Tvistlösning

1. Vid tvist som uppstår i samband med fullgörandet av avtalet ska Parterna försöka lösa tvisten i godo.
2. Annan tvistlösning utanför domstol anges i innehållet i § 7.3 i dessa villkor.
3. Eventuella tvister som uppstår mellan kunden och företaget ska lämnas till behöriga domstolar i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen.

§ 10. NYHETSBREV

1. Kunden kan samtycka till att få nyhetsbrevet som tillhandahålls av företaget. Nyhetsbrevet ska endast skickas till kunder som har beställt nyhetsbrevet genom att kryssa i lämplig ruta i registreringsformuläret eller beställningsformuläret och har samtyckt till att få kommersiell information till den elektroniska postadressen (e-postadressen) som tillhandahålls av kunden i enlighet med lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Laws of 2020, punkt 344, med ändringar).
2. Under nyhetsbrevstjänsten skickas information i form av ett elektroniskt brev (e-post) till den elektroniska postadressen (e-postadressen) som tillhandahålls av kunden. Nyhetsbrevet innehåller i synnerhet information om produkterbjudandet, aktuella kampanjer och annan information om de produkter som erbjuds av butiken. Nyhetsbrevet skickas kostnadsfritt.
3. Kunden kan när som helst ändra den angivna elektroniska postadressen (e-postadressen) som nyhetsbrevet skickas till eller säga upp nyhetsbrevet utan att ange någon anledning och utan att ådra sig kostnader genom att trycka på nyhetsbrevslänken i sidfoten i varje nyhetsbrev, ange sin elektroniska postadress (e-postadress) i lämpligt fält och sedan välja knappen ”Avsluta prenumeration”.

§ 11. FÖRÄNDRING AV REGLERNA

1. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa regler, inklusive för att ta hänsyn till lagändringar, förändringar i de funktioner som erbjuds via butiken, införande av nya tjänster i butiken, bättre skydd av kundernas intressen, förtydligande av frågor som berör kunderna, organisatoriska förändringar från företagets sida, företagets oförmåga att fortsätta tillhandahålla tjänster på nuvarande villkor.
2. En ändring av bestämmelserna i Villkoren ska inte leda till förlust av Kundens förvärvade rättigheter, om de är lagligt förvärvade.
3. Alla Beställningar som accepteras av Företaget för utförande före dagen för ändring av Villkoren ska utföras på grundval av de Villkor som gällde den dag då Kunden gjorde Beställningen, såvida inte bestämmelserna i den nya versionen av Villkoren är mer gynnsamma för Kunderna.
4. Företaget ska meddela Kunderna om ändringen av Villkoren genom att skicka relevant information till deras e-postadresser som anges när du skapar ett Konto minst 14 dagar före ikraftträdandedatumet för de planerade ändringarna. Företaget ska också placera information om ändringar av villkoren på webbplatsen för onlinebutiken minst 14 dagar före ikraftträdandedatumet för de planerade ändringarna.
5. Om kunden inte accepterar det nya innehållet i villkoren ska han / hon meddela företaget inom 14 dagar från det datum då han / hon fick information om ändringen av villkoren. Om kunden inte invänder inom 14 dagar från dagen för meddelandet, kommer det i tveksamma fall att anses ha accepterat den nya versionen av reglerna och föreskrifterna.
6. Ändringar av butikens form och karaktär, i synnerhet ändringar av butikens grafiska design, tillägg av nya funktioner, bilder, ska inte utgöra en ändring av dessa regler och föreskrifter, såvida inte sådana ändringar strider mot bestämmelserna i dessa regler och föreskrifter.

§ 12. SLUTBESTÄMMELSER

1. Butiken är företagets egendom. Alla varumärken, servicemärken och namn som anges på webbplatsen är företagets egendom eller rätten att använda dem av företaget följer av separata avtal med auktoriserade enheter. Text, grafiskt material och IT-lösningar som finns på webbplatsen www.chemicaltiger.com är skyddade enligt lag, särskilt genom bestämmelserna i lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter.
2. Butiken, liksom dess enskilda element, får inte ändras, kopieras, distribueras eller publiceras för kommersiella ändamål om inte företaget ger sitt skriftliga medgivande i förväg.
3. Varken webbplatsanvändarna eller kunderna ska ha rätt att, utan föregående uttryckligt medgivande från företaget, använda material och verk som publiceras på webbplatsen under fullt skadeståndsansvar gentemot säljaren och mot författarna till de enskilda verken.
4. Genom att fortsätta använda webbplatsen ska användaren hållas fullt ansvarig för allt beteende som strider mot lagen och för alla skador som orsakas till följd av sådant beteende, inklusive till tredje part.
5. De lägsta hårdvarukraven för att kunden ska kunna använda onlinebutiken är följande: Mozilla Firefox webbläsare version 83 eller senare eller Google Chrome webbläsare version 87 eller senare med JavaScript aktiverat. Vid användning av Internetbutiken installeras cookies på Kundens datorsystem. Det är ett villkor för att använda de tjänster som tillhandahålls elektroniskt av företaget att installationen av cookies är aktiverad.
6. I frågor som inte regleras i föreskrifterna ska bestämmelserna i civillagen och lagen om konsumenträttigheter tillämpas.
7. Föreskrifterna träder i kraft den 12 december 2023.