CHEMICALTIGER.COM TIEŠSAISTES VEIKALA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

§ 1. DEFINĪCIJAS

Noteikumos lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:
1. Uzņēmums/Pārdevējs – uzņēmums ar nosaukumu Bridge Solutions Hub S.A., kura juridiskā adrese ir Varšavā, Zygmunta Vogla ielā 2A, 02-963 Varšava, reģistrēts Varšavas apgabaltiesas Uzņēmumu reģistrā, Valsts tiesu reģistra XIII Ekonomikas departamentā, ar KRS numuru: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, pamatkapitāls 1596529,00 PLN.
2. Sīkdatnes – neliela teksta informācija, ko tīmekļa vietne nosūta un saglabā Klienta pusē (parasti datora cietajā diskā) līgumu slēgšanas gadījumā, izmantojot Sabiedrības pārvaldīto interneta veikalu www.chemicaltiger.com.
3. Darba dienas – ir nedēļas dienas no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas.
4. Trešās puses piegādātājs – uzņēmums vai uzņēmumi, kuru īpašumā vai turējumā ir tie Produkti, kurus pārdod Sabiedrība un kuri pašlaik neatrodas Sabiedrības noliktavā.
5. Pirkuma veidlapa – elektroniska veidlapa, kas ir pieejama aizpildīšanai tīmekļa vietnē www.chemicaltiger.com, ja līgumu slēgšana notiek, izmantojot tīmekļa vietni www.chemicaltiger.com, kurā Klients norāda līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamos datus, ar nosacījumu, ka:
a) ja Klients ir patērētājs, Pirkuma veidlapā jānorāda vismaz šādi dati: e-pasta adrese, vārds un uzvārds, dzīvesvietas/piegādes adrese (iela un mājas un/vai telpu numurs, pasta indekss un pilsēta, valsts, kontakttālrunis);
b) ja Klients nav patērētājs, Pirkuma veidlapā jānorāda vismaz šādi dati: e-pasta adrese, Klienta vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese/piegādes adrese (iela un mājas un/vai telpu numurs, pasta indekss un pilsēta, valsts, kontakttālrunis), PVN maksātāja numurs;
6. Civillikums – 1964. gada 23. aprīļa Civillikuma likums (Journal of Laws of 2022, 1360. punkts, ar grozījumiem);
7. Patērētājs – fiziska persona, kas noslēdz līgumu un pasūta preci nolūkos, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko vai profesionālo darbību Civilkodeksa 221. panta izpratnē;
8. Konts – ar lietotājvārdu (lietotājvārdu) un paroli apzīmēts Klienta individuālais profils, kas veido Klienta resursu un datu kopumu Sabiedrības IKT sistēmā, kurā jo īpaši ir Klienta dati par iesniegtajiem Pasūtījumiem.
9. Klients – fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju vai Uzņēmējs, kas ir ieinteresēts iegādāties kādu no Sabiedrības piedāvātajiem Produktiem, izmantojot Veikalu;
10. Produkta piegādes subjekts – kurjerpasta uzņēmums, ar kuru Sabiedrība ir noslēgusi līgumu par sūtījuma piegādi Klientam;
11. Produkts – Interneta veikalā pieejamās automašīnu detaļas, piederumi un materiāli, tostarp palīgmateriāli;
12. Uzņēmējs – fiziskas personas, juridiskas personas, juridiskas personas, nekorporatīvas organizatoriskas vienības, kas veic uzņēmējdarbību, un citi subjekti ar REGON numuru, kas ir ieinteresēti iegādāties Sabiedrības Produktu, izmantojot Interneta veikalu;
13. Noteikumi un reglaments – šie Noteikumi un reglaments;
14. Interneta veikals – interneta pakalpojums, kas ļauj Klientiem veikt Produktu Pasūtījumus, pieejams tīmekļa vietnē www.chemicaltiger.com; 15) Nepārvarama vara – notikums, kas iestājas Pasūtīšanas procesa laikā.
15. Force Majeure – ārējs, neparedzēts, nenovēršams, no pušu neatkarīgs notikums (piemēram, laikapstākļu kataklizmas, nemieri);
16. pasūtījums – Klienta nodoma paziņojums, kura mērķis ir tieši veikt pasūtījumu kāda Produkta iegādei, īpaši norādot Produktu veidu un skaitu.

§ 2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Noteikumi nosaka principus, kā Klienti izmanto interneta veikalu www.chemicaltiger.com, kas pieejams: www.chemicaltiger.com, lai pasūtītu Produktus, un jo īpaši:
a) noteikumus un nosacījumus un noteikumus par to, kā Klienti veic Pasūtījumus, izmantojot interneta veikalu www.chemicaltiger.com.
b) Noteikumi un nosacījumi Pasūtījuma iesniegšanai;
c) sūdzību procedūra.
2. Noteikumi un noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē www.chemicaltiger.com. Klients var iepazīties ar to saturu norādītajā tīmekļa vietnē, kā arī var lejupielādēt failu ar Noteikumiem, lai jebkurā laikā tos reģistrētu un reproducētu.
3. Interneta veikalu ar nosaukumu www.chemicaltiger.com pārvalda Sabiedrība.
4. Veikala adrese un kontaktinformācija:
a) E-pasts: info@chemicaltiger.com
b) Adrese sarakstei: Zygmunta Vogla iela 2A, 02-963 Varšava.
5. Pircēja pienākums ir izmantot Veikalu un tā funkcionalitātes saskaņā ar likumu, šo Noteikumu noteikumiem un labiem tikumiem. Ir aizliegts izmantot Veikalu tādā veidā, kas varētu pārkāpt citu personu personiskās tiesības, kā arī publicēt vai izplatīt saturu, kas ir vulgārs, nepatiess vai var pārkāpt Sabiedrības vai trešo personu personiskās tiesības, likumu vai citas likumīgās intereses. Ja maināt savu personisko vai kontaktinformāciju, jums ir pienākums to labot vai papildināt. Klientam ir pienākums, izmantojot Veikalu, ievērot pienācīgu rūpību.
6. Klients var izmantot Uzņēmumu sniegtos elektroniskos pakalpojumus, izveidojot Kontu. Konta reģistrācija notiek, aizpildot reģistrācijas veidlapu, piekrītot vismaz šiem Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma politikai. Reģistrācijas veidlapā Klientam ir jānorāda: e-pasta adrese un individuāla parole.
Konta uzturēšanas pakalpojumus Uzņēmums sniedz bez maksas. Klients jebkurā laikā var dzēst Kontu, iesniedzot pieprasījumu Sabiedrībai:
a) rakstveidā uz adresi: Bridge Solutions Hub S.A. ar juridisko adresi Varšavā, Zygmunta Vogla iela 2A, 02-963 Varšava vai
b) elektroniski uz adresi: info@chemicaltiger.com.

§ 3. PASŪTĪJUMA IESNIEGŠANA

1. Veicot Preces iegādi, Klientam ir jāsniedz vismaz tie dati, kas norādīti Pasūtījuma veidlapā.
2. Pasūtījuma iesniegšana un līguma noslēgšana notiek, veicot šādas darbības:
a) aizpildot Pasūtījuma veidlapu;
b) Produkta piegādes veida norādīšana;
c) šo Noteikumu un nosacījumu pieņemšana no Pasūtītāja puses;
d) maksājuma veida izvēle un Klienta veikts maksājums;
Kad Pasūtījums ir iesniegts un apmaksāts, Uzņēmums nekavējoties apstiprina tā saņemšanu un vienlaikus pieņem Pasūtījumu apstrādei. Pasūtījuma saņemšanas un tā pieņemšanas izpildei apstiprinājums tiek veikts, Sabiedrībai nosūtot Klientam uz Pasūtījuma veidlapā norādīto Klienta e-pasta adresi attiecīgu e-pasta ziņojumu, kurā ir vismaz Sabiedrības paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu un tā pieņemšanu izpildei, kā arī līguma noslēgšanas apstiprinājums. Pēc tam, kad Klients ir saņēmis minēto e-pasta vēstuli, pirkuma līgums starp Klientu un Sabiedrību ir noslēgts.
3. Pēc maksājuma saņemšanas Sabiedrība nekavējoties nosūta pasūtīto Produktu ar tās Produktu piegādes struktūras starpniecību, kuru Klients izvēlējies, iesniedzot Pasūtījumu, uz Pasūtījuma veidlapā norādīto adresi. Pasūtītais Produkts tiek nosūtīts 7 darba dienu laikā pēc tam, kad par Produktu maksājamā summa ir ieskaitīta Sabiedrības kontā. Izņēmuma gadījumos Sabiedrība patur tiesības pagarināt piegādes termiņu līdz 10 darba dienām. Ja plānotais piegādes termiņš tiek turpmāk mainīts (pagarināts), Sabiedrība par šo apstākli informē Klientu, sazinoties ar Klientu uz Klienta norādīto e-pasta adresi, tālruņa numuru vai pasta adresi.
4. Ja Pasūtījums tiek veikts, izmantojot veikalu, Klients var norādīt citu adreses informāciju, nevis to, kas norādīta reģistrācijas un Konta izveides laikā.
5. Piegādes tiek veiktas Polijas Republikas teritorijā saskaņā ar Preces Piegādātājam piemērojamiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem. Gadījumā, ja Pasūtījumi tiek piegādāti ar kurjerpasta starpniecību, ja Klients vai Klienta pilnvarota persona neatrodas adresē, kas norādīta Pasūtījuma piegādei, kurjerpasts veic jaunu mēģinājumu piegādāt Produktu. Ja Klients vai Klienta pilnvarotā persona atkal nav klāt norādītajā adresē, Produkts tiek atdots atpakaļ Uzņēmumam. Šādos apstākļos, vienojoties ar Uzņēmumu, pasūtījumu var nosūtīt Klientam atkārtoti. Izmaksas, kas saistītas ar Preces atkārtotu nosūtīšanu, sedz Klients. Ja Klients viena Pasūtījuma ietvaros iegādājas vairākus Produktus, pasūtītie Produkti Klientam var tikt nosūtīti vairāk nekā vienā sūtījumā. Šādā situācijā Klients nesedz papildu piegādes izmaksas.
6. Ja rodas šaubas par piegādes veikšanai nepieciešamo Klienta datu, tostarp piegādes adreses, pareizību, Sabiedrība var sazināties ar Klientu pa e-pastu vai telefonu, lai pārbaudītu šos datus.
7. Sabiedrība neapstrādā Pasūtījumus, kas ir nepareizi aizpildīti vai attiecībā uz kuriem ir pamatotas aizdomas, ka ir sniegti nepatiesi vai fiktīvi dati. Šādā gadījumā Sabiedrība, atceļot Pasūtījumu, nekavējoties par to paziņo Klientam uz Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.
8. Samaksa par Produktu tiek veikta ar pārskaitījumu uz Sabiedrības bankas kontu, kura rekvizīti tiek norādīti pēc pareizas Pasūtījuma veidlapas aizpildīšanas un Noteikumu pieņemšanas vai BLIK lietojumprogrammā.
9. Noslēgtā pirkuma līguma saturu fiksē un dara pieejamu Klientam:
a) padarot šos Noteikumus pieejamus Sabiedrībai un Klientam akceptētus Interneta veikala mājaslapā un: a) ievietojot šos Noteikumus pieejamus Sabiedrībai un Klientam akceptētus Interneta veikala mājaslapā un;
b) nosūtot Klientam Noteikumu 3. panta 2. punktā minēto e-pasta ziņojumu. Pirkuma līguma saturs tiek papildus reģistrēts un nodrošināts Sabiedrības IT sistēmā.

§ 4. PRODUKTA CENA

1. Visas veikala tīmekļa vietnē norādītās cenas ir izteiktas Polijas zlotos un ietver PVN. Veikala tīmekļa vietnē norādītās Produktu cenas neietver izmaksas par Produktu piegādi, ko veic Produktu piegādātājs. Kopējā pasūtījuma vērtībā ir iekļauta Preces cena un tās piegādes izmaksas.
2. Pirkumu apliecinošs dokuments ir veikala izrakstītais PVN rēķins, kas ir pievienots Klientam nosūtītajam Pasūtījumam. Visas finanšu darījuma izmaksas sedz Klients.
3. Produktu piegādes izmaksas ir atkarīgas no Pasūtījuma lieluma, un tās Sabiedrība norāda cenrādī, kas Pasūtījuma veikšanas laikā ir pieejams Interneta veikala tīmekļa vietnē.
4. Cenu saraksts un informācija tīmekļa vietnē www.chemicaltiger.com nav komerciāls piedāvājums Civillikuma izpratnē, bet tikai atspoguļo Sabiedrības pārdodamos Produktus, tāpēc mēs negarantējam pilnīgu Produktu pieejamību. 5. Veicot pasūtījumu, izmantojot veikala tīmekļa vietnēs pieejamos mehānismus, Klients izsaka piedāvājumu iegādāties konkrētu preci saskaņā ar Preces aprakstā norādītajiem nosacījumiem. Pirkuma līguma noslēgšanas brīdis ir brīdis, kad Klients rakstiski apstiprina, ka Prece ir saņemta.
5. Uzņēmumam ir pienākums piegādāt Preci saskaņā ar noslēgto līgumu. Tādēļ Pircējam ir pienākums pārbaudīt piegādātās Preces atbilstību līgumam un, ja tiek konstatēti jebkādi pārkāpumi, nekavējoties sazināties ar Uzņēmumu, lai noteiktu turpmākos pasākumus.
6. Kurjerpasta piegādes gadījumā pirms Preces saņemšanas jāpārbauda, vai tā nav bojāta pārvadāšanas laikā. Ja Produkts ir bojāts, sūtījums nav jāpieņem. Šādā gadījumā Klientam ir pienākums pēc iespējas ātrāk sazināties ar Uzņēmumu, lai noskaidrotu šo jautājumu.
7. Ja sūtījums ir saņemts un Klients atklāj sūtījuma defektu vai bojājumu, ko nebija iespējams ārēji pamanīt saņemšanas brīdī, tostarp, bet ne tikai:
a) sūtījuma satura mehāniskus bojājumus,
b) sūtījuma nepilnīgums,
c) pakas satura neatbilstība Pasūtījuma priekšmetam.
Pircēja pienākums ir pēc iespējas ātrāk sazināties ar Pārdevēju, lai noskaidrotu šo jautājumu un uzsāktu sūdzības procedūru.

§ 5. SŪDZĪBU PROCEDŪRA

1. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību par Pasūtījumā iekļauto preci.
2. Sabiedrība ir atbildīga pret Pircēju, ja pārdotajam Produktam ir defekts Civillikuma 5561. panta izpratnē. 3. Sabiedrības atbildības apjomu un nosacījumus par Preces defektiem nosaka attiecīgie vispārēji piemērojamie tiesību aktu noteikumi, jo īpaši Civilkodekss (tostarp Civilkodeksa 556.-576. pants).
3. Saskaņā ar Civilkodeksa 558. panta 1. punktu Sabiedrības atbildība saskaņā ar Produkta garantiju pret Klientu, kurš nav Patērētājs, ir izslēgta.
4. Klients iesniedz pretenziju, nosūtot paziņojumu par pretenziju attiecībā uz konkrēto Produktu. Lai paātrinātu sūdzības izskatīšanu, sūdzībā ieteicams norādīt: Klienta datus (vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu), iesnieguma datumu, rēķina numuru, reklamējamā Produkta nosaukumu un daudzumu, defekta aprakstu un veidu, Klienta pieprasījumu, kontaktinformāciju (tālruņa vai e-pasta adresi).
5. Sūdzības jāadresē:
a) rakstveidā uz šādu adresi: (a) rakstveidā uz šādu adresi: (b) rakstveidā uz šādu adresi: Bridge Solutions Hub S.A. ar juridisko adresi Varšavā, Zygmunta Vogla iela 2A, 02-963 Varšava – ar norādi uz aploksnes “Sūdzība” vai
b) elektroniski uz šādu adresi: info@chemicaltiger.com.
6. Sabiedrība atbildēs uz Klienta sūdzību nekavējoties, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Sabiedrība ir saņēmusi sūdzību. Ja Klients, kurš ir patērētājs, īstenojot savas garantijas tiesības, ir pieprasījis preces nomaiņu vai defekta novēršanu vai ir iesniedzis paziņojumu par cenas samazinājumu, norādot summu, par kādu cena ir jāsamazina, un Sabiedrība nav atbildējusi uz šo pieprasījumu 14 kalendāro dienu laikā, uzskatāms, ka Klients ir atzinis, ka pieprasījums ir pamatots. Sabiedrība sniegs Klientam visu informāciju par sūdzības procedūru uz Klienta sūdzībā norādīto adresi un kontaktinformāciju.
7. Klienta, kas ir Patērētājs, tiesības reglamentē 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību likuma (Dz. U. 2020, 287. punkts) un attiecīgo Civillikuma noteikumu normas.
8. Ja Precei ir defekts, Klients, kurš ir Patērētājs, var:
a) iesniegt paziņojumu par cenas samazināšanu vai atteikties no pirkuma līguma, ja vien Sabiedrība nekavējoties un bez pārmērīgām neērtībām Klientam neaizstāj bojāto Produktu ar tādu, kam nav defektu, vai nenovērš defektu. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, ja Uzņēmums jau ir nomainījis vai salabojis Produktu vai nav izpildījis savu pienākumu nomainīt Produktu pret defektu nesaturošu vai novērst defektu. Klients var tā vietā, lai novērstu defektu, kā to ierosinājusi Sabiedrība, pieprasīt, lai Produkts tiktu nomainīts pret defektu nesaturošu Produktu, vai tā vietā, lai nomainītu Produktu, pieprasīt, lai tiktu novērsts defekts, ja vien preces atbilstības nodrošināšana līgumam Klienta izvēlētajā veidā nav neiespējama vai neprasītu pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar Sabiedrības ierosināto veidu. Izvērtējot izmaksu pārmērīgumu, tiek ņemta vērā bez defektiem esošā Produkta vērtība, konstatētā defekta veids un nozīmīgums, kā arī neērtības, kurām Klients būtu pakļauts, izmantojot citu apmierināšanas veidu.
b) prasība aizstāt bojāto Produktu ar tādu, kas ir bez defektiem, vai novērst defektu. Sabiedrībai ir pienākums bez liekām neērtībām Klientam samērīgā termiņā nomainīt Bojāto Produktu pret defektu nesaturošu vai novērst defektu. Sabiedrība var atteikties izpildīt Klienta lūgumu, ja defektīva Produkta atbilstības nodrošināšana pirkuma līgumam Klienta izvēlētajā veidā nav iespējama vai prasītu pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar citu iespējamo Produkta atbilstības nodrošināšanas veidu pirkuma līgumam. Remonta vai nomaiņas izmaksas sedz Uzņēmums.

§ 6. ĀRPUSTIESAS SŪDZĪBU UN PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS METOŽU IZMANTOŠANAS PRINCIPI

1. Detalizēta informācija par iespēju Klientam, kas ir patērētājs, izmantot ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un pretenziju iesniegšanas kārtību un šo kārtību pieejamības noteikumi ir pieejami rajonu (pilsētu) patērētāju ombudu, sabiedrisko organizāciju, kuru statūtos noteiktajos uzdevumos ietilpst patērētāju tiesību aizsardzība, provinču Komercinspekcijas inspekciju birojos un tīmekļa vietnēs, kā arī šādās Konkurences un patērētāju aizsardzības biroja interneta adresēs: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Patērētājam, kurš ir patērētājs, ir šādas paraugiespējas izmantot ārpustiesas sūdzību un prasību izskatīšanas veidus:
a) lai atrisinātu strīdu, kas izriet no noslēgtā pirkuma līguma, klientam ir tiesības vērsties pastāvīgajā patērētāju izlīguma tiesā, kas minēta 2000. gada 15. decembra Likuma par tirdzniecības inspekciju 37. pantā (Journal of Laws of 2020, pozīcija 1706, ar grozījumiem). Pastāvīgo mierizlīguma patērētāju tiesu organizēšanas un darbības kārtības noteikumi ir izklāstīti tieslietu ministra 2017. gada 6. jūlija rīkojumā par pastāvīgo mierizlīguma tiesu organizēšanas un darbības kārtības noteikumu noteikšanu pie provinču tirdzniecības inspekcijas inspektoriem. (2017. gada likumu vēstnesis, 1356. punkts)
b) Klients ir tiesīgs vērsties pie provinces tirdzniecības inspekcijas inspektora saskaņā ar 2000. gada 15. decembra Likuma par tirdzniecības inspekciju 36. pantu (2020. gada 15. decembris, 1706. punkts ar grozījumiem), lai uzsāktu mediācijas procesu starp Klienta un Sabiedrības strīda izlīguma izšķiršanai. Informācija par Tirdzniecības inspekcijas provinces inspektora veiktās mediācijas principiem un kārtību ir pieejama Tirdzniecības inspekcijas attiecīgo provinču inspekciju birojos un tīmekļa vietnēs.
c) Klients var saņemt bezmaksas palīdzību strīda starp Klientu un Pārdevēju risināšanā, izmantojot arī rajona (pilsētas) patērētāju ombuda vai sabiedriskās organizācijas, kuras statūtos noteiktie uzdevumi ietver patērētāju aizsardzību (piemēram, Patērētāju federācija, Polijas Patērētāju apvienība), bezmaksas palīdzību. 3.
3. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē), Sabiedrība kā Savienībā reģistrēts tirgotājs, kas slēdz tiešsaistes pārdošanas vai pakalpojumu līgumus, nodrošina elektronisku saiti uz ODR (Online Dispute Resolution) platformu ārpustiesas strīdu izšķiršanai: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Sabiedrības e-pasta adrese ir: info@chemicaltiger.com.

§ 7. ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

1. Klients, kurš ir Patērētājs un kurš ir noslēdzis distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, var atkāpties no līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu un neradot izmaksas, izņemot 7. punktā noteiktās izmaksas.
2. Termiņš atteikumam no pirkuma līguma sākas attiecībā uz pirkuma līgumu, kura izpildē Sabiedrība izsniedz Preci, – no Preces saņemšanas Patērētāja vai Patērētāja norādītās trešās personas, kas nav Preces piegādātājs, valdījumā, bet gadījumā, ja pirkuma līgumā ir iekļautas vairākas Preces, kas tiek piegādātas atsevišķi, partijās vai pa daļām, – no pēdējās Preces, partijas vai daļas saņemšanas valdījumā, attiecībā uz citiem līgumiem – no to noslēgšanas dienas;
3. Lai efektīvi atkāptos no pārdošanas līguma, pietiek nosūtīt Sabiedrībai paziņojumu par atkāpšanos no pārdošanas līguma pirms iepriekš minētā termiņa beigām. Patērētājs var, bet tam nav obligāti jāizmanto atteikuma veidlapas paraugs, kas iekļauts 2014. gada 30. maija Likuma par patērētāju tiesībām 2. pielikumā. Patērētājs var izmantot veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
4. Paziņojumu par atteikšanos no līguma ar Klienta parakstu var nosūtīt pa pastu uz Sabiedrības adresi: Bridge Solutions Hub S.A. ar juridisko adresi Varšavā, Zygmunta Vogla iela 2A, 02-963 Varšava, vai pa e-pastu uz adresi info@chemicaltiger.com, vai var iesniegt personīgi Sabiedrības juridiskajā adresē.
5. Atteikuma no Pirkuma līguma gadījumā līgums tiek uzskatīts par neslēgtu tādā apmērā, kādā tas ietverts atteikuma paziņojuma saturā.
6. Ja tiek nosūtīts paziņojums par atteikšanos no Pirkuma līguma, Sabiedrība nekavējoties apstiprina Klientam norādījuma izpildi.
7. Klients sedz tiešos izdevumus, kas saistīti ar Preces atgriešanu, īstenojot atteikuma no pirkuma līguma tiesības, šādos gadījumos:
a) Ja Patērētājs ir izvēlējies tādu Preces piegādes veidu, kas nav lētākais parastais piegādes veids, kas pieejams Interneta veikalā, Sabiedrībai nav pienākuma atlīdzināt Patērētājam radušās papildu izmaksas.
b) Ja Produkts ir pakalpojums, kura sniegšana – pēc Patērētāja skaidra pieprasījuma – ir sākta pirms atteikuma termiņa beigām, Patērētājam, kurš izmanto atteikuma tiesības pēc šāda pieprasījuma iesniegšanas, ir pienākums samaksāt par pakalpojumiem, kas veikti līdz atteikuma brīdim. Samaksas summu aprēķina proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam, ņemot vērā līgumā noteikto cenu vai atlīdzību. Ja cena vai atlīdzība ir pārmērīgi augsta, šīs summas aprēķināšanas pamats ir sniegtā pakalpojuma tirgus vērtība.
8. Sabiedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad Sabiedrībai tika iesniegts Pircēja paziņojums par atteikšanos no pirkuma līguma, atmaksā Patērētājam visus veiktos maksājumus, tostarp par Preces piegādi (ievērojot 7. punktu iepriekš). Sabiedrība var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tā ir saņēmusi atpakaļ Izstrādājumu vai Patērētājs ir iesniedzis pierādījumus par tā atgriešanu, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.
9. Sabiedrība atmaksā maksājumu Patērētājam, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav piekritis citam maksājuma atmaksas veidam, kas tomēr neradīs papildu izmaksas Patērētājam, piemēram, uz bankas konta numuru, ko Patērētājs norādījis atteikuma veidlapā.
10. Patērētājs ir atbildīgs par jebkādu Preces vērtības samazinājumu, kas radies Preces lietošanas rezultātā, pārsniedzot to, kas nepieciešams, lai pārliecinātos par Preces būtību, īpašībām un darbību.
11. Sabiedrība nepieņem atpakaļ sūtījumus, kas nosūtīti ar “skaidras naudas piegādi”.
12. Sabiedrība informē, ka saskaņā ar 2014. gada 30. maija Likuma par patērētāju tiesībām 38. pantu Patērētājam netiek piešķirtas tiesības atteikties no attālināti noslēgta līguma, t. sk:
a) kurā izpildes priekšmets ir prece, kas nav rūpnieciski ražota, izgatavota pēc Patērētāja specifikācijām vai kalpo viņa individualizēto vajadzību apmierināšanai;
b) kuros izpildes priekšmets ir lietas, kas pēc piegādes to rakstura dēļ kļūst nesaraujami saistītas ar citām lietām.

§ 8. CITAS PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1. Pasūtītājam ir pienākums:
a) izmantot Interneta veikalu www.chemicaltiger.com saskaņā ar likumu, Noteikumu noteikumiem un labu praksi;
b) norādīt patiesus personas datus Pasūtījuma veidlapā;
c) neizmantot Interneta veikalu, lai veiktu viltus pasūtījumus vai citu personu datus uzdotu par saviem datiem, vai jebkādā citā rīcībā, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem.
2. Klients apliecina, ka visa informācija, ko viņš jebkādā veidā sniedzis Interneta veikala lietošanas laikā, kā arī Pasūtījuma apstrādes un jebkādas sūdzības izskatīšanas laikā, ir patiesa un pareiza, cik viņam zināms.
3. Sabiedrībai ir tiesības uz laiku, kamēr tiek veikti tīmekļa vietnes tehniskās uzturēšanas un modernizācijas darbi, uz laiku apturēt Pasūtījuma ievietošanu Interneta veikalā.
4. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Pasūtījuma izpildes, jo īpaši gadījumā, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Klients ir sniedzis nepareizus personas datus, uzņēmuma datus vai ar apmaksu saistītus datus. Neatkarīgi no iepriekš minētā Sabiedrībai ir tiesības veikt atbilstošus pasākumus, ja Klients pārkāpj vispārēji piemērojamo tiesību aktu noteikumus.

§ 9. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Gadījumā, ja saistībā ar līguma izpildi rodas strīds, Puses cenšas strīdu atrisināt mierizlīguma ceļā.
2. Cits ārpustiesas strīdu risināšanas veids ir norādīts šo noteikumu 7. panta 3. punkta saturā.
3. Strīdi, kas rodas starp Klientu un Sabiedrību, tiek nodoti izskatīšanai kompetentajās tiesās saskaņā ar Civilprocesa kodeksa noteikumiem.

§ 10. BIĻETENS

1. Klients var piekrist saņemt Sabiedrības izplatīto biļetenu. Informatīvo biļetenu nosūta tikai tiem Klientiem, kuri ir pasūtījuši Informatīvo biļetenu, atzīmējot atbilstošo rūtiņu reģistrācijas veidlapā vai Pasūtījuma veidlapā un piekrituši saņemt uz norādīto e-pasta adresi (e-pasta adresi) komerciālu informāciju 2002. gada 18. jūlija Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu (Dz. U. 2020, 344. punkts ar grozījumiem) izpratnē.
2. Biļetena pakalpojuma ietvaros informācija elektroniskas vēstules (e-pasta) veidā tiek nosūtīta pa e-pastu uz Klienta norādīto elektroniskā pasta adresi (e-pasta adresi). Informatīvajā biļetenā jo īpaši tiek sniegta informācija par produktu piedāvājumu, aktuālajām akcijām un cita informācija par veikala piedāvātajiem produktiem. Informatīvais biļetens tiek nosūtīts bez maksas.
3. Klients jebkurā laikā, nenorādot iemeslu un neradot nekādas izmaksas, var mainīt norādīto elektroniskā pasta adresi (e-pasta adresi), uz kuru tiek sūtīts Biļetens, vai atteikties no Biļetena saņemšanas, nospiežot katra Biļetena apakšējā daļā izvietoto saiti “Biļetens”, ierakstot attiecīgajā laukā savu elektroniskā pasta adresi (e-pasta adresi) un pēc tam izvēloties pogu “Atteikties”.

§ 11. NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU GROZĪJUMI

1. Sabiedrība patur tiesības grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, tostarp, lai ņemtu vērā izmaiņas tiesību aktos, izmaiņas veikalā piedāvātajās funkcijās, jaunu pakalpojumu ieviešanu veikalā, labāku Klientu interešu aizsardzību, Klientu interesējošu jautājumu noskaidrošanu, organizatoriskas izmaiņas no Sabiedrības puses, nespēju turpināt sniegt Sabiedrības pakalpojumus saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un nosacījumiem.
2. Noteikumu un nosacījumu noteikumu grozīšana nenozīmē, ka Klients zaudē iegūtās tiesības, ja tās ir likumīgi iegūtas.
3. Visi Rīkojumi, kurus Sabiedrība pieņēmusi izpildei pirms Noteikumu grozīšanas dienas, tiek izpildīti, pamatojoties uz Noteikumiem, kas bija spēkā dienā, kad Klients iesniedza Rīkojumu, ja vien Noteikumu jaunās redakcijas noteikumi nav Klientiem labvēlīgāki.
4. Sabiedrība informē Klientus par Noteikumu grozījumiem, nosūtot attiecīgo informāciju uz to e-pasta adresēm, kas norādītas, izveidojot Kontu, vismaz 14 dienas pirms plānoto grozījumu spēkā stāšanās dienas. Sabiedrība informāciju par Noteikumu grozījumiem ievieto arī Interneta veikala tīmekļa vietnē vismaz 14 dienas pirms plānoto grozījumu stāšanās spēkā.
5. Ja Klients nepiekrīt jaunajam Noteikumu un nosacījumu saturam, viņam par to jāpaziņo Sabiedrībai 14 dienu laikā no informācijas par izmaiņām Noteikumos un nosacījumos saņemšanas dienas. Ja Klients 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas neiebilst, tas tiek uzskatīts par Noteikumu jaunās redakcijas pieņemšanu.
6. Veikala formas un būtības izmaiņas, jo īpaši izmaiņas veikala grafiskajā noformējumā, jaunu funkciju, attēlu pievienošana, ja vien šādas izmaiņas nav pretrunā ar šo Noteikumu noteikumiem, nav uzskatāmas par šo Noteikumu grozījumiem.

§ 12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Pirmais Veikals ir Sabiedrības īpašums. Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un nosaukumi, kas redzami Vietnē, ir Sabiedrības īpašums vai arī tiesības tos izmantot Sabiedrībai izriet no atsevišķiem līgumiem ar pilnvarotām personām. Tīmekļa vietnē www.chemicaltiger.com ietverto tekstu, grafiskos materiālus un IT risinājumus aizsargā likums, jo īpaši 1994. gada 4. februāra Likuma par autortiesībām un blakustiesībām noteikumi.
2. Veikalu, kā arī tā atsevišķus elementus nedrīkst pārveidot, kopēt, izplatīt vai publicēt komerciālos nolūkos, ja vien Sabiedrība nav devusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
3. Ne Tīmekļa vietnes lietotājiem, ne Klientiem nav tiesību izmantot Tīmekļa vietnē ievietotos materiālus un darbus bez iepriekšējas skaidras Sabiedrības piekrišanas zem pilnīgas atbildības par zaudējumu atlīdzību pret Pārdevēju un atsevišķu darbu autoriem.
4. Turpinot izmantot Tīmekļa vietni, lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru pārkāpumu un par jebkādu šādas rīcības rezultātā nodarīto kaitējumu, arī pret trešajām personām.
5. Minimālās aparatūras prasības, lai Klients varētu izmantot Interneta veikalu, ir šādas: Mozilla Firefox pārlūkprogrammas 83. vai jaunāka versija vai Google Chrome pārlūkprogrammas 87. vai jaunāka versija ar iespējotu JavaScript. Izmantojot Interneta veikalu, Klienta datorsistēmā tiek instalētas sīkdatnes. Sabiedrības sniegto elektronisko pakalpojumu izmantošanas nosacījums ir atļaut sīkdatņu uzstādīšanu.
6. Jautājumos, kurus nereglamentē šie Noteikumi, tiek piemēroti Civillikuma un Patērētāju tiesību likuma noteikumi.
7. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 12. decembrī.