OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU CHEMICALTIGER.COM

§ 1. DEFINICE

Pojmy použité v těchto pravidlech mají následující význam:
1. Společnost/prodávající – společnost pod názvem Bridge Solutions Hub S.A. se sídlem ve Varšavě, ulice Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Obvodním soudem ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, základní kapitál ve výši 1596529,00 PLN.
2. Cookies – malé textové informace odesílané webovou stránkou a ukládané na straně Zákazníka (obvykle na pevném disku počítače) v případě uzavírání smluv prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Společností na adrese www.chemicaltiger.com.
3. Pracovní dny – rozumí se dny v týdnu od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.
4. Dodavatel třetí strany – společnost nebo společnosti, které vlastní nebo drží ty Produkty, které jsou prodávány Společností a které nejsou aktuálně ve skladu Společnosti.
5. Nákupní formulář – elektronický formulář zpřístupněný k vyplnění na internetových stránkách www.chemicaltiger.com v případě uzavírání smluv prostřednictvím internetových stránek www.chemicaltiger.com, ve kterém Zákazník uvede údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, a to za předpokladu, že
a) v případě Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, musí být v Nákupním formuláři uvedeny alespoň následující údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa bydliště/doručovací adresa (ulice a číslo domu a/nebo provozovny, PSČ a město, země, kontaktní telefonní číslo);
b) pokud Zákazník není spotřebitelem, musí být v Nákupním formuláři uvedeny alespoň tyto údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení Zákazníka nebo název společnosti, adresa sídla/doručovací adresa (ulice a číslo domu a/nebo provozovny, PSČ a město, země, kontaktní telefonní číslo), DIČ;
6. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník (Sbírka zákonů z roku 2022, částka 1360, v platném znění);
7. Spotřebitel – fyzická osoba, která uzavírá smlouvu a objednává výrobek pro účely, které přímo nesouvisejí s hospodářskou nebo profesní činností ve smyslu článku 221 občanského zákoníku;
8. Účet – individuální profil Zákazníka označený uživatelským jménem (loginem) a heslem, který představuje soubor prostředků a údajů Zákazníka v ICT systému Společnosti, obsahující zejména údaje o zadaných Objednávkách Zákazníka.
9. Zákazník – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům nebo Podnikatel, který má zájem zakoupit Produkt od Společnosti prostřednictvím Obchodu;
10. Subjekt pro doručování Produktů – kurýrní společnost, se kterou Společnost uzavřela smlouvu o doručení zásilky Zákazníkovi;
11. Produkt – díly, příslušenství a materiál pro automobily, včetně spotřebního materiálu dostupného v Internetovém obchodě;
12. Podnikatel – fyzické osoby, právnické osoby, organizační složky bez právní subjektivity podnikající a jiné subjekty s číslem REGON, které mají zájem o koupi Produktu Společnosti prostřednictvím Internetového obchodu;
13. Pravidla a předpisy – tato Pravidla a předpisy;
14. Internetový obchod – internetová služba, která umožňuje Zákazníkům zadávat Objednávky Produktů, dostupná na adrese www.chemicaltiger.com.
15. Vyšší moc – vnější, neočekávaná, nepředvídatelná událost, kterou strany nemohou ovlivnit (např. kataklyzma počasí, nepokoje);
16. Objednávka – projev vůle Zákazníka směřující přímo k podání objednávky na koupi Produktu, ve které je uveden zejména druh a počet Produktů.

§ 2. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla a předpisy stanovují zásady pro používání On-line obchodu www.chemicaltiger.com, který je dostupný na adrese: www.chemicaltiger.com, Zákazníky k objednávání Produktů, a to zejména:
a) podmínky a pravidla pro zadávání Objednávek Zákazníky prostřednictvím Internetového obchodu na adrese www.chemicaltiger.com.
b) podmínky a pravidla pro zadávání Objednávek;
c) reklamační řád.
2. Pravidla a předpisy jsou k dispozici na adrese www.chemicaltiger.com. Zákazník se může s jeho obsahem seznámit na uvedených internetových stránkách a může si také stáhnout soubor obsahující Pravidla, aby si je mohl kdykoli zaznamenat a reprodukovat.
3. Internetový obchod pod názvem www.chemicaltiger.com provozuje Společnost.
4. Adresa obchodu a kontaktní údaje:
a. E-mailová adresa: info@chemicaltiger.com
b) Korespondenční adresa: ulice Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava.
5. Zákazník je povinen používat Obchod a jeho funkce v souladu s právními předpisy, ustanoveními těchto Pravidel a dobrými mravy. Je zakázáno používat Obchod způsobem, který by mohl porušovat osobnostní práva jiných osob, nebo zveřejňovat či šířit obsah, který je vulgární, nepravdivý nebo může porušovat osobnostní práva, zákony či jiné oprávněné zájmy Společnosti nebo třetích osob. Pokud změníte své osobní nebo kontaktní údaje, jste povinni je opravit nebo doplnit. Zákazník je povinen při používání Obchodu postupovat s náležitou péčí.
6. Zákazník může využívat elektronické služby poskytované Společností formou vytvoření účtu. Registrace Účtu probíhá vyplněním registračního formuláře, přijetím minimálně těchto Obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů. V registračním formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl: e-mailovou adresu a individuální heslo.
Služby vedení Účtu poskytuje Společnost bezplatně. Zákazník může účet kdykoli smazat podáním žádosti Společnosti:
a) písemně na adresu: Bridge Solutions Hub S.A. se sídlem ve Varšavě, ulice Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava nebo
b) v elektronické podobě na adresu: info@chemicaltiger.com.

§ 3. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

1. Provedení nákupu Produktu vyžaduje, aby Zákazník uvedl alespoň údaje uvedené v Objednávkovém formuláři.
2. Podání Objednávky a uzavření smlouvy se provádí provedením následujících úkonů:
a) vyplněním Objednávkového formuláře;
b) uvedení formy dodání Produktu;
c) akceptací těchto Obchodních podmínek ze strany Zákazníka;
d) volba formy platby a úhrada ze strany Zákazníka;
Po odeslání a zaplacení Objednávky Společnost neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku ke zpracování. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci se uskuteční tak, že Společnost zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávkovém formuláři příslušnou e-mailovou zprávu, která obsahuje alespoň prohlášení Společnosti o přijetí Objednávky a jejím přijetí k realizaci a potvrzení o uzavření smlouvy. Jakmile Zákazník obdrží výše uvedený e-mail, je kupní smlouva mezi Zákazníkem a Společností uzavřena.
3. Po obdržení platby Společnost neprodleně odešle objednaný Produkt prostřednictvím Subjektu pro doručování Produktů, který si Zákazník zvolil při podání Objednávky, na adresu uvedenou v Objednávkovém formuláři. Objednaný Produkt bude odeslán do 7 pracovních dnů od připsání dlužné částky za Produkt na účet Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo ve výjimečných případech prodloužit dodací lhůtu na 10 pracovních dnů. Pokud dojde k další změně (prodloužení) plánovaného termínu dodání, Společnost o této okolnosti informuje Zákazníka tak, že jej kontaktuje na Zákazníkem uvedené e-mailové adrese, telefonním čísle nebo poštovní adrese.
4. V případě Objednávky podané prostřednictvím Obchodu může Zákazník uvést jiné adresní údaje než ty, které uvedl při registraci a vytvoření Účtu.
5. Dodávky jsou prováděny na území Polské republiky v souladu s podmínkami poskytování služeb platnými pro Dodavatele produktů. V případě Objednávek, které jsou doručovány prostřednictvím kurýrní služby, pokud se Zákazník nebo jím pověřená osoba nezdržuje na adrese uvedené pro doručení Objednávky, kurýrní služba učiní nový pokus o doručení Produktu. Pokud se Zákazník nebo jím pověřená osoba na uvedené adrese opětovně nezdržuje, bude Produkt vrácen Společnosti. Za těchto okolností může být objednávka po dohodě se Společností znovu zaslána Zákazníkovi. Náklady na opětovné zaslání Produktu nese Zákazník. Pokud Zákazník v rámci jedné Objednávky zakoupí více Produktů, mohou být objednané Produkty zaslány Zákazníkovi ve více než jedné zásilce. V takové situaci Zákazník nenese další náklady na doručení.
6. V případě pochybností o správnosti údajů Zákazníka, včetně dodací adresy, nezbytných pro doručení, může Společnost kontaktovat Zákazníka e-mailem nebo telefonicky za účelem ověření těchto údajů.
7. Společnost nezpracovává Objednávky, které byly vyplněny nesprávně nebo u nichž existuje důvodné podezření, že byly uvedeny nepravdivé nebo fiktivní údaje. V takovém případě Společnost při zrušení Objednávky neprodleně informuje Zákazníka na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v Objednávkovém formuláři.
8. Úhrada za Produkt se provádí bankovním převodem na bankovní účet Společnosti, jehož údaje budou uvedeny po správném vyplnění Objednávkového formuláře a akceptaci Pravidel, nebo prostřednictvím aplikace BLIK.
9. Obsah uzavřené kupní smlouvy bude evidován a zpřístupněn Zákazníkovi prostřednictvím:
a) zpřístupněním těchto Obchodních podmínek Společností a jejich akceptací Zákazníkem na webových stránkách Internetového obchodu a;
b) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi uvedené v § 3 odst. 2 Obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Společnosti.

§ 4. CENA VÝROBKU

1. Všechny ceny uvedené na webových stránkách Obchodu jsou vyjádřeny v polských zlotých a zahrnují DPH. Ceny Výrobků uvedené na webových stránkách Obchodu nezahrnují náklady na dodání Výrobků Poskytovatelem Výrobků. Celková hodnota objednávky zahrnuje cenu Výrobku a náklady na jeho dodání.
2. Dokladem o koupi je faktura s DPH vystavená Obchodem a přiložená k Objednávce zaslané Zákazníkovi. Veškeré náklady na finanční transakci nese Zákazník.
3. Náklady na dodání Produktů závisí na velikosti Objednávky a jsou Společností uvedeny v ceníku dostupném na webových stránkách Internetového obchodu v průběhu Objednávky.
4. Ceník a informace na internetových stránkách www.chemicaltiger.com nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu Občanského zákoníku, nýbrž jsou pouze odrazem stavu Produktů prodávaných Společností, proto nezaručujeme plnou dostupnost Produktů. Zadáním objednávky pomocí mechanismů dostupných na webových stránkách obchodu činí Zákazník nabídku na koupi konkrétního zboží za podmínek uvedených v popisu Zboží. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je okamžik, kdy Zákazník písemně potvrdí převzetí Zboží.
5. Společnost je povinna dodat Zboží v souladu s uzavřenou smlouvou. Zákazník je proto povinen zkontrolovat soulad dodaného Produktu se smlouvou a v případě jakýchkoli nesrovnalostí neprodleně kontaktovat Společnost za účelem stanovení dalšího postupu.
6. V případě dodávek kurýrní službou je třeba před převzetím Produktu zkontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě. Pokud je Produkt poškozen, zásilka by neměla být přijata. V takovém případě je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Společnost za účelem objasnění této záležitosti.
7. Pokud Zákazník při převzetí zásilky zjistí vadu nebo poškození zásilky, které nebylo možné při převzetí zvenčí zjistit, včetně, ale nikoliv výlučně, následujících případů:
a) mechanické poškození obsahu zásilky,
b) neúplnost zásilky,
c) nesoulad obsahu zásilky s předmětem Objednávky.
Zákazník je povinen co nejdříve kontaktovat Prodávajícího za účelem vyjasnění záležitosti a zahájení reklamačního řízení.

§ 5. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

1. Zákazník má právo reklamovat Produkt obsažený v Objednávce.
2. Společnost odpovídá Zákazníkovi, pokud má prodaný Produkt vadu ve smyslu § 5561 občanského zákoníku. Rozsah a podmínky odpovědnosti Společnosti za vady Produktu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem (včetně § 556-576 Občanského zákoníku).
3. Podle § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Společnosti ze záruky za vady Výrobku vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem.
4. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním oznámení o reklamaci daného Výrobku. Pro urychlení vyřízení reklamace je vhodné v reklamaci uvést: údaje o Zákazníkovi (jméno a příjmení nebo název firmy), datum uplatnění, číslo faktury, název a množství reklamovaného Výrobku, popis a druh vady, požadavek Zákazníka, kontaktní údaje (telefon nebo e-mailová adresa).
5. Reklamace by měla být adresována:
a písemně na adresu: Bridge Solutions Hub S.A. se sídlem ve Varšavě, ulice Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava – s poznámkou na obálce „Reklamace“ nebo
b) v elektronické podobě na následující adresu: info@chemicaltiger.com.
6. Společnost odpoví na stížnost Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Společnosti. Pokud Zákazník, který je spotřebitelem, při uplatnění svých práv ze záruky požadoval výměnu věci nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a Společnost na tento požadavek do 14 kalendářních dnů neodpověděla, má se za to, že požadavek uznává za oprávněný. Společnost poskytne zákazníkovi veškeré informace týkající se reklamačního řízení na adresu a kontaktní údaje uvedené zákazníkem v reklamaci.
7. Práva Zákazníka, který je Spotřebitelem, se řídí ustanoveními zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů 2020, částka 287) a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Má-li Výrobek vadu, může Zákazník, který je Spotřebitelem:
a) učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud Společnost neprodleně a bez nadměrných obtíží pro Zákazníka vymění vadný Výrobek za bezvadný nebo vadu odstraní. Toto omezení neplatí, pokud již Společnost Výrobek vyměnila nebo opravila nebo pokud Společnost nesplnila svou povinnost vyměnit Výrobek za bezvadný nebo vadu odstranit. Zákazník může namísto odstranění vady způsobem navrženým Společností požadovat výměnu Výrobku za bezvadný Výrobek nebo namísto výměny Výrobku požadovat odstranění vady, ledaže uvedení věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým Společností. Při posuzování nepřiměřenosti nákladů se přihlíží k hodnotě bezvadného Výrobku, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k obtížím, kterým by byl Zákazník vystaven při jiném způsobu uspokojení.
b) požadovat výměnu vadného Výrobku za bezvadný nebo odstranění vady. Společnost je povinna vyměnit vadný Výrobek za bezvadný nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Zákazníka. Společnost může odmítnout vyhovět požadavku Zákazníka, pokud uvedení Vadného výrobku do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení výrobku do souladu s kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu nese Společnost.

§ 6. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ MIMOSOUDNÍCH ZPŮSOBŮ VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

1. Podrobné informace o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatnění reklamace Zákazníkem, který je spotřebitelem, a pravidla přístupu k těmto způsobům jsou k dispozici v sídlech a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, krajských inspektorátů obchodní inspekce a na těchto internetových adresách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Zákazník, který je spotřebitelem, má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací:
a) zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v článku 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. z. a n. 2020, položka 1706, v platném znění) za účelem řešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy. Jednací řád pro organizaci a činnost stálých smírčích spotřebitelských soudů je stanoven ve vyhlášce ministra spravedlnosti o stanovení jednacího řádu pro organizaci a činnost stálých smírčích soudů při inspektorátech zemské obchodní inspekce ze dne 6. července 2017. (Sbírka zákonů z roku 2017, položka 1356)
b) Zákazník je oprávněn požádat provinčního inspektora obchodní inspekce v souladu s článkem 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (z roku 2020, položka 1706 v platném znění) o zahájení mediačního řízení za účelem smírného řešení sporu mezi Zákazníkem a Společností. Informace o zásadách a postupu mediace vedené oblastním inspektorem obchodní inspekce jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách příslušných oblastních inspektorátů obchodní inspekce.
c) Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, přičemž může využít i bezplatnou pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů, Polské sdružení spotřebitelů). 3. Zákazník může využít bezplatnou pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitelů.
3. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) poskytuje Společnost jako obchodník usazený v Unii, který uzavírá kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, elektronický odkaz na platformu ODR (Online Dispute Resolution) pro mimosoudní řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr. E-mailová adresa společnosti je: info@chemicaltiger.com.

§ 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zákazník, který je spotřebitelem a který uzavřel smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory, může od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v odstavci 7 níže.
2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy počíná běžet u kupní smlouvy, v jejímž rámci Společnost vydává Výrobek – od převzetí Výrobku Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od Dodavatele Výrobku, a v případě, že kupní smlouva obsahuje více Výrobků, které jsou dodávány samostatně, po dávkách nebo částech – od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, u ostatních smluv – ode dne jejich uzavření;
3. K účinnému odstoupení od kupní smlouvy postačí zaslat Společnosti prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty. Spotřebitel může, ale nemusí, použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. Spotřebitel může vzorový formulář použít, není to však povinné.
4. Prohlášení o odstoupení od smlouvy s podpisem spotřebitele lze zaslat poštou na adresu společnosti: Bridge Solutions Hub S.A. se sídlem ve Varšavě, ulice Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava nebo e-mailem na adresu info@chemicaltiger.com nebo může být podáno osobně v sídle Společnosti.
5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou v rozsahu, na který se vztahuje obsah prohlášení o odstoupení.
6. V případě zaslání prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy Společnost neprodleně potvrdí Zákazníkovi provedení pokynu.
7. Zákazník nese přímé náklady na vrácení výrobku při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy, a to v následujících situacích:
a) Pokud si Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Společnost povinna nahradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které Spotřebiteli vznikly.
b) V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost Spotřebitele – bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je Spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Výše úhrady se vypočítá v poměru k rozsahu plnění s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nadměrná, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota poskytnutého plnění.
8. Společnost je povinna neprodleně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny provedené platby, včetně plateb za dodání Výrobku (s výhradou odstavce 7 výše). Společnost může zadržet vrácení plateb, dokud neobdrží Výrobek zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
9. Společnost vrátí platbu Spotřebiteli stejným platebním prostředkem, jaký použil Spotřebitel, pokud se Spotřebitel nedohodl na jiném způsobu vrácení platby, který však Spotřebiteli nepřinese žádné další poplatky, např. na číslo bankovního účtu, které Spotřebitel uvedl ve formuláři pro odstoupení od smlouvy.
10. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty Výrobku v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku.
11. Společnost nepřijímá zásilky zaslané zpět „na dobírku“.
12. Společnost informuje, že v souladu s článkem 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů není Spotřebiteli přiznáno právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, mj:
a) v nichž je předmětem plnění věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
b) v nichž jsou předmětem plnění věci, které se po dodání vzhledem ke své povaze stanou neoddělitelně spojenými s jinými věcmi.

§ 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je povinen:
a) užívat Internetový obchod www.chemicaltiger.com v souladu s ustanoveními právních předpisů, ustanoveními Nařízení a dobrými mravy;
b) uvádět v Objednávkovém formuláři pravdivé osobní údaje;
c) nepoužívat Internetový obchod za účelem činění falešných objednávek nebo vydávání osobních údajů jiných osob za údaje vlastní či jiného jednání v rozporu s dobrými mravy.
2. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v jakékoliv formě při používání Internetového obchodu a při vyřizování Objednávky a případném reklamačním řízení, jsou podle jeho nejlepšího vědomí pravdivé a správné.
3. Společnost je oprávněna dočasně pozastavit zadávání Objednávky v Internetovém obchodě po dobu provádění technické údržby a modernizace webových stránek.
4. Společnost má právo kdykoli odstoupit od realizace Objednávky, a to zejména v případě porušení Pravidel ze strany Zákazníka, poskytnutí nesprávných osobních údajů, údajů o firmě nebo údajů souvisejících s platbou ze strany Zákazníka. Bez ohledu na výše uvedené je Společnost oprávněna přijmout příslušná opatření, pokud Zákazník poruší ustanovení obecně závazných právních předpisů.

§ 9. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V případě sporu vzniklého v souvislosti s plněním smlouvy se smluvní strany snaží spor vyřešit smírnou cestou.
2. Jiné mimosoudní řešení sporů je uvedeno v obsahu § 7 odst. 3 těchto Pravidel.
3. Případné spory vzniklé mezi Zákazníkem a Společností budou předloženy příslušnému soudu v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu.

§ 10. ZASÍLÁNÍ NOVINEK

1. Zákazník může souhlasit se zasíláním Newsletteru zpřístupněného Společností. Newsletter bude zasílán pouze Zákazníkům, kteří si Newsletter objednali zaškrtnutím příslušného políčka v registračním nebo objednávkovém formuláři a souhlasili se zasíláním obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu (e-mailovou adresu) ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. z. a n. 2020, částka 344 v platném znění).
2. V rámci služby Newsletter jsou informace ve formě elektronického dopisu (e-mailu) zasílány prostřednictvím elektronické pošty na Zákazníkem uvedenou elektronickou adresu (e-mailovou adresu). Newsletter obsahuje zejména informace o nabídce produktů, aktuálních akcích a další informace o produktech nabízených Obchodem. Zasílání newsletteru je bezplatné.
3. Zákazník může kdykoli bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů změnit uvedenou adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), na kterou je Newsletter zasílán, nebo se z odběru Newsletteru odhlásit, a to stisknutím odkazu Newsletter umístěného v zápatí každého Newsletteru, zadáním své adresy elektronické pošty (e-mailové adresy) do příslušného pole a následným zvolením tlačítka „Odhlásit“.

§ 11. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, a to i s ohledem na změny právních předpisů, změny funkcí nabízených prostřednictvím Obchodu, zavedení nových služeb v rámci Obchodu, lepší ochranu zájmů Zákazníků, vyjasnění otázek, které se týkají Zákazníků, organizační změny na straně Společnosti, nemožnost pokračovat v poskytování služeb Společností za stávajících podmínek.
2. Změnou ustanovení Obchodních podmínek nedochází ke ztrátě nabytých práv Zákazníka, pokud je nabyl oprávněně.
3. Všechny Objednávky přijaté Společností k realizaci před datem změny Pravidel budou realizovány na základě Pravidel platných v den podání Objednávky Zákazníkem, pokud ustanovení nového znění Pravidel nejsou pro Zákazníky výhodnější.
4. Společnost informuje Zákazníky o změnách Předpisů zasláním příslušných informací na jejich e-mailové adresy uvedené při zřízení Účtu, a to nejméně 14 dní před datem účinnosti plánovaných změn. Společnost rovněž umístí informaci o změnách Pravidel na Webové stránky Internetového obchodu, a to nejméně 14 dní před nabytím účinnosti plánovaných změn.
5. Pokud Zákazník nesouhlasí s novým obsahem Obchodních podmínek, měl by to oznámit Společnosti do 14 dnů ode dne obdržení informace o změně Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nevznese námitky do 14 dnů ode dne doručení oznámení, považuje se to za souhlas s novým zněním Pravidel a podmínek.
6. Změny formy a charakteru Obchodu, zejména změny grafické podoby Obchodu, přidání nových funkcí, obrázků, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními těchto Pravidel, nejsou změnou těchto Pravidel.

§ 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obchod je majetkem Společnosti. Veškeré ochranné známky, servisní značky a názvy, které jsou zobrazeny na Webu, jsou majetkem Společnosti nebo právo na jejich užívání Společností vyplývá ze samostatných smluv s oprávněnými subjekty. Texty, grafické materiály a IT řešení obsažené na webových stránkách www.chemicaltiger.com jsou chráněny zákonem, zejména ustanoveními zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících.
2. Obchod, stejně jako jeho jednotlivé prvky, nesmí být upravován, kopírován, šířen nebo zveřejňován pro komerční účely, pokud k tomu Společnost nedá předchozí písemný souhlas.
3. Uživatelé Obchodu ani Zákazníci nemají právo užívat materiály a díla umístěná na Obchodu bez předchozího výslovného souhlasu Společnosti pod hrozbou plné odpovědnosti za škodu vůči Prodávajícímu a autorům jednotlivých děl.
4. Pokračováním v užívání Webových stránek nese uživatel plnou odpovědnost za jakékoli protiprávní jednání a za případnou škodu vzniklou v důsledku takového jednání, a to i vůči třetím osobám.
5. Minimální hardwarové požadavky pro používání internetového obchodu zákazníkem jsou následující: Mozilla Firefox verze 83 nebo novější nebo Google Chrome verze 87 nebo novější s povoleným JavaScriptem. Při používání Internetového obchodu jsou do počítačového systému Zákazníka instalovány soubory cookies. Podmínkou využívání služeb poskytovaných elektronicky Společností je povolení instalace souborů cookie.
6. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení občanského zákoníku a zákona o právech spotřebitelů.
7. Pravidla nabývají účinnosti dne 12. prosince 2023.