PRIVAATSUSPOLIITIKA BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.


§ 1. ÜLDSÄTTED

1. Veebilehe www.chemicaltiger.com kaudu kogutud isikuandmete haldaja on ettevõte Bridge Solutions Hub S.A., asukohaga Varssavis, Zygmunta Vogla tänav 2A, 02-963 Varssavi, registreeritud Varssavi ringkonnakohtu XIII majandusosakonna riikliku kohturegistri ettevõtlusregistris KRS numbri all: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, aktsiakapital 1505000.00 PLN, e-posti aadress: info@chemicaltiger.com, (edaspidi “haldur” või “Bridge Solutions Hub S.A.”).
2. Administraatori poolt veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamise kohta, (edaspidi: “RODO”) ja 10. mai 2018. aasta isikuandmete kaitse seadusele. (Teataja 2018, punkt 1000, muudetud kujul).


§ 2 . TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE LIIK, ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK JA ULATUS

1. Haldaja töötleb isikuandmeid veebilehe www.chemicaltiger.comw kaudu eelkõige järgmistel eesmärkidel:
a) toodete ostutellimuste vastuvõtmiseks ja töötlemiseks (RODO artikli 6 lõike 1 punkt b) – sõltumata tellimuste vastuvõtmise viisist, sealhulgas veebipoe kaudu aadressil www.chemicaltiger.com (edaspidi “veebipood”);
b) garantiiteenuste osutamine (RODO artikli 6 lõike 1 punkt b);
c) sooritatud ostude maksude arveldamine (RODO artikli 6 lõike 1 punkt c seoses ettevõtte tulumaksuseaduse ja käibemaksuseadusega);
d) võimalike nõuete tagamine ja jõustamine (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f),
e) otseturundus: Bridge Solutions Hub S.A. toodete või teenuste ja Bridge Solutions Hub S.A. äripartnerite reklaammaterjalide lisamine posti teel. (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f),
f) turundussõnumite edastamine telekommunikatsiooni lõppseadmete kaudu (telekommunikatsiooniseaduse artikkel 172);
g) pidada nimekirja vastuväidetest andmete töötlemisele turunduslikel eesmärkidel, kui te esitate meile sellise vastuväite (RODO artikli 6 lõike 1 punkt c koostoimes RODO artikli 21 lõikega 3).
h) pidada kirjavahetust klientide või potentsiaalsete klientidega ja vastata nende poolt seoses nende pöördumisega esitatud küsimustele, sealhulgas veebipoe veebisaidil oleva kontaktvormi kaudu (RODO artikli 6 lõike 1 punkt a või f);
i) sõlmitud lepingute täitmine ja kasutaja konto haldamine veebipoes (RODO artikli 6 lõike 1 punkt b seoses elektrooniliste teenuste osutamise seadusega);
j) analüütilised ja statistilised tegevused seoses veebipoe kasutamisega veebipoe kasutajate poolt (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f).
2. Haldaja töötleb järgmisi kasutaja isikuandmete kategooriaid: ees- ja perekonnanimi ja sugu, e-posti aadress, kontakttelefoninumber, tarneaadress (tänav, majanumber, ruumide number, postiindeks, linn, riik), elukoha/äriühingu / asukoha aadress, IP-aadress, muud lepingu täitmisega seotud andmed – nt pangakonto number). Lisaks salvestatakse ka järgmised andmed: ostuajalugu (vajalik muu hulgas ostetud toodete garantiiteenuste osutamiseks ja kirjavahetuseks klientidega), teave selle kohta, kuidas kasutajad veebipoes navigeerivad.
3. Kasutajate isikuandmeid säilitab administraator:
a) kui andmetöötluse aluseks on lepingu täitmine, siis nii kaua, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, ja seejärel ajavahemiku jooksul, mis vastab nõuete aegumistähtajale. Kui konkreetselt ei ole sätestatud teisiti, on aegumistähtaeg kuus aastat ning perioodilise täitmise ja äritegevusega seotud nõuete puhul kolm aastat.
b) kui andmetöötlus põhineb nõusolekul, seni, kuni nõusolekut ei ole tagasi võetud, ja pärast nõusoleku tagasivõtmist ajavahemikuks, mis vastab nende nõuete aegumistähtajale, mida haldaja võib esitada ja mis võidakse tema vastu esitada. Kui erisättega ei ole sätestatud teisiti, on aegumistähtaeg kuus aastat ning perioodilise täitmise ja äritegevusega seotud nõuete puhul kolm aastat.
4. Veebisaidi kasutamisel võidakse koguda lisateavet, eelkõige: kasutaja arvutile määratud IP-aadress või Interneti-teenuse pakkuja väline IP-aadress, domeeninimi, brauseri tüüp, juurdepääsuaeg, operatsioonisüsteemi tüüp.
5. Kasutajatelt võidakse koguda ka navigeerimisandmeid, sealhulgas teavet linkide ja viidete kohta, millele nad otsustavad klõpsata, või muude tegevuste kohta, mida nad veebisaidil teevad. Sellise tegevuse õiguslik alus on haldaja õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f) elektrooniliselt pakutavate teenuste kasutamise hõlbustamiseks ja nende teenuste funktsionaalsuse parandamiseks.
6. Isikuandmete esitamine kasutaja poolt on vabatahtlik, kuigi eespool nimetatud tellimuse esitamiseks ja täitmiseks vajalike isikuandmete esitamata jätmine toob kaasa tellimuse esitamise võimatuse. Isikuandmete esitamine võimaldab meil ka otseturundustegevust teie nimel teostada.
7. Isikuandmeid töödeldakse ka automatiseeritult profiilianalüüsi vormis, kui te annate selleks nõusoleku RODO artikli 6 lõike 1 punkti a alusel. Profiilide koostamise tagajärjel määratakse isikule profiil, et teha teda puudutavaid otsuseid või analüüsida või prognoosida tema eelistusi, käitumist ja hoiakuid.
8. Vastutav töötleja kannab erilist hoolt andmesubjektide huvide kaitsmiseks ja tagab eelkõige, et tema kogutud andmed on:
a) töödeldakse seaduslikult,
b) kogutakse kindlaksmääratud, seaduslikel eesmärkidel ja neid ei töödelda edasi, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas,
c) on sisuliselt õiged ja piisavad seoses nende töötlemise eesmärkidega ning neid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist mitte kauem, kui on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks.


§ 3. ISIKUANDMETE JAGAMINE

1. Kasutajate isikuandmeid võib edastada järgmistele vastuvõtjatele või vastuvõtjate kategooriatele: tarnijatele, ettevõtte teenusepakkujatele, laole, kus ladustatakse kaupu ja pakitakse klientidele saadetisi, klienditeenindusbüroole, logistikakeskusele, postiettevõtjatele ja kullerfirmadele, kes toimetavad Bridge Solutions Hub S.A. nimel klientidele pakke, välistele tarnijatele, kes on spetsialiseerunud turundusteenuste osutamisele (nt turundusagentuurid) seoses reklaami kujundamise, planeerimise ja paigutamisega, pankadele ja inkasso-, õigus- või nõustamisettevõtetele, kes pakuvad Bridge Solutions Hub S.A.’le professionaalseid finantsteenuseid.
2. Kui klient teeb ostu veebipoest, on andmete vastuvõtja ka veebipoe teenusepakkuja. Kasutajate isikuandmeid säilitatakse ainult Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).


§ 4. ÕIGUS KONTROLLIDA OMA ANDMEID, NEILE JUURDE PÄÄSEDA JA NEID PARANDADA

1. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmete sisuga ning õigus andmete parandamisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele, õigus andmete ülekantavusele, õigus esitada vastuväiteid, õigus nõusolekut igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
2. Kasutaja taotluse õiguslik alus:
a) juurdepääs isikuandmetele – RODO artikkel 15
b) andmete parandamine – RODO artikkel 16.
c) andmete kustutamine (nn õigus olla unustatud )- RODO artikkel 17.
d) töötlemise piiramine – RODO artikkel 18.
e) andmete ülekantavus – RODO artikkel 20.
f) vastuväide – RODO artikkel 21.
g) nõusoleku tagasivõtmine – RODO artikli 7 lõige 3.
3. Punktis 2 osutatud õiguste kasutamiseks võite saata asjakohase e-kirja aadressil: info@chemicaltiger.com.
4. Olukorras, kus kasutaja kasutab eespool nimetatud õigustest tulenevat õigust, täidab haldaja taotluse või keeldub selle täitmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast selle saamist. Kui aga haldaja ei saa taotluse keerukuse või taotluste arvu tõttu taotlust ühe kuu jooksul täita, täidab ta taotluse veel kahe kuu jooksul, teavitades kasutajat eelnevalt – ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist – kavandatavast tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest.
5. Kui tuvastatakse, et isikuandmete töötlemine rikub RODO sätteid, on igal andmesubjektil õigus esitada kaebus otse järelevalveasutusele: Isikuandmete kaitse ameti juhataja, 2 Stawki Street, 00-193 Varssavi.
6. Me töötleme teie andmeid järgmistel ajavahemikel:
a) sõlmitud toodete tarnimise lepingute täitmine – lepingu täitmise ja asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuete aegumise aja jooksul;
b) garantiikohustuste täitmine – vastavalt internetipoe eeskirjadest tulenevale garantiiperioodile, mis on kättesaadav veebilehel www.chemicaltiger.com (edaspidi “poe eeskirjad”) ja asjakohastes õigusaktides.
c) müügi maksude tasaarveldamine – 5 aasta jooksul alates selle maksuaasta lõpust, mil müük toimus;
d) meie toodete ja teenuste turustamine – kuni 5 aasta jooksul pärast teie viimast ostu; teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele turustamise eesmärgil ja võtta oma nõusolek sellega seoses igal ajal tagasi;
e) turundussõnumite edastamine – kuni te võtate tagasi oma nõusoleku selliseks kontaktiks või esitate vastuväite oma andmete töötlemisele turunduslikel eesmärkidel;
f) nõuete esitamine või kaitsmine – sel eesmärgil töötleme teie andmeid, kui te ei maksa ostetud toodete eest või kui te esitate meie vastu nõudeid – kuni juhtum on lahendatud või nõuete aegumistähtaeg on möödunud;
g) säilitada loetelu vastuväidetest teie andmete töötlemisele turustamise eesmärgil – kuni te võtate oma vastuväite tagasi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt c koostoimes RODO artikli 21 lõikega 3).
h) teie küsimustele vastamine kontaktvormi kaudu – kirjavahetuse enda kestel ja seejärel 24 kuu jooksul,
i) konto kasutamine veebipoes – selle aja jooksul, mil kliendil on konto veebipoes vastavalt selle tingimustele; pärast konto kustutamist kliendi poolt võime siiski töödelda kliendi andmeid nõuete eest kaitsmise eesmärgil, kui see on asjaolude tõttu õigustatud;
j) veebipoe kasutamisega seotud analüütilised ja statistilised tegevused – veel 24 kuu jooksul,


§ 5. KOKKUVÕTTED

1. Veebileht kasutab “küpsiseid” faile.
2. Küpsiste paigaldamine on vajalik veebilehe teenuste nõuetekohaseks osutamiseks. “Küpsiste” failid sisaldavad veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks vajalikku teavet ning annavad ka võimaluse arendada üldist statistikat veebilehe külastuste kohta. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad ei mõjuta negatiivselt selle seadme tööd, kuhu need on paigutatud. Nende kasutamine ei too kaasa mingeid muudatusi seadme konfiguratsioonis või seadmesse paigaldatud tarkvaras. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil saadud teavet võib sõltuvalt konkreetsest failist/tehnoloogiast avaldada: meie veebisaidi haldamisega seotud teenuste pakkujatele, andmeanalüüsi lahenduste pakkujatele, veebiturundusteenuste pakkujatele, sotsiaalmeedia platvormidele, makseteenuste pakkujatele.
3. Veebisaidil kasutatavad “küpsiste” liigid on: seansiküpsised ja püsiküpsised
a) “Seansiküpsised” on ajutised failid, mida säilitatakse kasutaja lõppseadmes seni, kuni kasutaja logib välja (lahkub veebilehelt).
b) “Püsiküpsised” salvestatakse kasutaja lõppseadmesse “küpsiste” parameetrites määratud ajaks või kuni kasutaja kustutab need.
4. Administraator kasutab oma küpsiseid, et paremini mõista, kuidas kasutaja veebilehe sisuga suhtleb. Küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, milliselt veebilehelt kasutaja suunati ümber ning milline on külastuste arv ja kasutaja veebilehe külastuse pikkus. See teave ei salvesta konkreetseid isikuandmeid kasutaja kohta, vaid seda kasutatakse veebilehe kasutamise statistika koostamiseks.
5. Kasutajal on õigus otsustada küpsiste juurdepääsu üle oma arvutile, valides need eelnevalt oma brauseriaknas. Üksikasjalik teave küpsiste kasutamise võimalikkuse ja käitlemise kohta on saadaval teie tarkvara (brauseri) seadetes.


§ 6. LÕPPSÄTTED

1. Käesolev dokument jõustub alates 12. detsembrist 2023.
2. Käesoleva dokumendi võtab vastu Bridge Solutions Hub S.A. juhatus ja see vaadatakse korrapäraselt läbi, et seda ajakohastada, eelkõige õigusnormide muutumise korral.
3. Haldur kohaldab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada töödeldavate isikuandmete kaitse, mis vastab ohule ja kaitstavate andmete kategooriale, ning eelkõige kaitsta andmeid volitamata isikute juurdepääsu eest, volitamata isiku poolt andmete võtmise eest, kohaldatavaid eeskirju rikkuva töötlemise eest ning andmete muutmise, kaotamise, kahjustamise või hävitamise eest.
4. Haldaja näeb ette asjakohased tehnilised meetmed, et takistada volitamata isikutel elektrooniliselt saadetud isikuandmete saamist ja muutmist.
5. Küsimustes, mida käesolev privaatsuspoliitika ei reguleeri, kohaldatakse vastavalt RODO sätteid ja muid asjakohaseid Poola õigusaktide sätteid.