PRIVATUMO POLITIKA BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Interneto svetainėje www.chemicaltiger.com surinktų asmens duomenų valdytojas yra įmonė Bridge Solutions Hub S.A., kurios buveinė yra Varšuvoje, Zygmunta Vogla g. 2A, 02-963 Varšuva, įregistruota Varšuvos apygardos teismo XIII ekonominio departamento Nacionalinio teismų registro verslininkų registre, KRS numeris: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, įstatinis kapitalas 1505000,00 PLN, el. pašto adresas: (toliau – Administratorius arba „Bridge Solutions Hub S.A.”).
2. Asmens duomenys, kuriuos Administratorius renka interneto svetainėje, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) panaikinimo, (toliau – RODO) ir 2018 m. gegužės 10 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymu. (2018 m. Įstatymų leidinys, punktas 1000, su pakeitimais).

§ 2. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ RŪŠIS, DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

1. Administratorius tvarko asmens duomenis per www.chemicaltiger.comw visų pirma šiais tikslais
a) priimant ir tvarkant užsakymus produktams įsigyti (RODO 6 straipsnio 1 dalies b punktas) – nepriklausomai nuo tokių užsakymų priėmimo būdo, įskaitant ir per internetinę parduotuvę www.chemicaltiger.com (toliau – internetinė parduotuvė);
b) garantinių paslaugų teikimas (RODO 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
c) atsiskaitymą už atliktus pirkimus (RODO 6 straipsnio 1 dalies c punktas, susijęs su Pelno mokesčio įstatymu ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymu);
d) galimų reikalavimų užtikrinimą ir tvirtinimą (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas),
e) tiesioginė rinkodara: „Bridge Solutions Hub S.A.” produktų ar paslaugų ir „Bridge Solutions Hub S.A.” verslo partnerių reklaminės medžiagos siuntimas paštu. (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas),
f) vykdyti rinkodaros pranešimus telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Telekomunikacijų įstatymo 172 straipsnis);
g) tvarkyti prieštaravimų dėl duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais sąrašą, jei mums pateiksite tokį prieštaravimą (RODO 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su RODO 21 straipsnio 3 dalimi).
h) vykdyti susirašinėjimą su klientais ar potencialiais klientais ir atsakyti į jų pateiktus klausimus, susijusius su jų kreipimusi, be kita ko, per internetinės parduotuvės svetainėje esančią kontaktinę formą (6 straipsnio 1 dalies a arba f punktas RODO);
i) sudarytų sutarčių vykdymas ir naudotojo paskyros internetinėje parduotuvėje priežiūra (RODO 6 straipsnio 1 dalies b punktas, susijęs su Elektroninių paslaugų teikimo įstatymu);
j) analitinė ir statistinė veikla, susijusi su internetinės parduotuvės naudotojų naudojimusi internetine parduotuve (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
2. Administratorius tvarko šių kategorijų naudotojo asmens duomenis: vardą, pavardę ir lytį, el. pašto adresą, kontaktinį telefono numerį, pristatymo adresą (gatvė, namo numeris, patalpų numeris, pašto kodas, miestas, šalis), gyvenamosios vietos / įmonės / registruotos buveinės adresą, IP adresą, kitus su sutarties vykdymu susijusius duomenis – pvz. banko sąskaitos numerį). Be to, taip pat saugomi šie duomenys: pirkimo istorija (reikalinga, be kita ko, įsigytiems produktams teikti garantines paslaugas ir susirašinėti su klientais), informacija apie tai, kaip naudotojai naršo internetinėje parduotuvėje.
3. Vartotojų asmens duomenis saugo Administratorius:
a) kai duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas, tol, kol tai būtina sutarčiai vykdyti, o vėliau – laikotarpį, atitinkantį ieškinio senaties terminą. Jei konkrečiai nenumatyta kitaip, senaties terminas yra šešeri metai, o reikalavimams dėl periodinio vykdymo ir reikalavimams, susijusiems su verslo veiklos vykdymu, – treji metai.
b) kai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, tol, kol sutikimas neatšauktas, o atšaukus sutikimą – laikotarpį, atitinkantį reikalavimų, kuriuos Administratorius gali pareikšti ir kurie gali būti jam pareikšti, senaties terminą. Jei konkrečioje nuostatoje nenumatyta kitaip, senaties terminas yra šešeri metai, o reikalavimams dėl periodinio vykdymo ir reikalavimams, susijusiems su ūkinės veiklos vykdymu, – treji metai.
4. Naudojantis Svetaine gali būti renkama papildoma informacija, visų pirma: naudotojo kompiuteriui priskirtas IP adresas arba interneto paslaugų teikėjo išorinis IP adresas, domeno vardas, naršyklės tipas, prieigos laikas, operacinės sistemos tipas.
5. Iš naudotojų taip pat gali būti renkami navigacijos duomenys, įskaitant informaciją apie nuorodas ir nuorodas, kurias jie pasirenka spustelėti, arba kitus veiksmus, kuriuos jie atlieka Svetainėje. Tokios veiklos teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) palengvinti naudojimąsi elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis ir pagerinti tokių paslaugų funkcionalumą.
6. Naudotojas asmens duomenis pateikia savanoriškai, tačiau nepateikus minėtų asmens duomenų, būtinų užsakymui pateikti ir įvykdyti, užsakymo pateikti neįmanoma. Asmens duomenų pateikimas taip pat leidžia mums jūsų vardu vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą.
7. Asmens duomenys taip pat bus tvarkomi automatizuotai profiliavimo būdu, jei tam duosite sutikimą pagal RODO 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Profiliavimo pasekmė bus profilio priskyrimas asmeniui, siekiant priimti su juo susijusius sprendimus arba analizuoti ar prognozuoti jo pageidavimus, elgesį ir požiūrį.
8. Duomenų valdytojas ypač rūpinasi duomenų subjektų interesų apsauga ir visų pirma užtikrina, kad jo renkami duomenys būtų
a) būtų tvarkomi teisėtai,
b) renkami konkrečiais, teisėtais tikslais ir nėra toliau tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu,
c) iš esmės teisingi ir tinkami, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi, ir saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

§ 3. DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

1. Vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami šiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms: Bendrovės tiekėjams, paslaugų teikėjams, sandėliui, kuriame saugomos prekės ir pakuojamos siuntos Klientams, Klientų aptarnavimo biurui, Logistikos centrui, pašto operatoriams ir kurjerių bendrovėms, „Bridge Solutions Hub S.A.” vardu pristatančioms siuntas Klientams, išorės tiekėjams, kurie specializuojasi rinkodaros paslaugų teikime (pvz., rinkodaros agentūroms), susijusiame su reklamos kūrimu, planavimu ir talpinimu, bankams ir skolų išieškojimo, teisinėms ar konsultacinėms bendrovėms, teikiančioms „Bridge Solutions Hub S.A.” profesionalias finansines paslaugas.
2. Jei Klientas perka iš internetinės parduotuvės, duomenų gavėjas taip pat yra prieglobos paslaugų teikėjas. Vartotojų asmens duomenys saugomi tik Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

§ 4. TEISĖ KONTROLIUOTI SAVO DUOMENIS, SUSIPAŽINTI SU JAIS IR JUOS TAISYTI

1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenų turiniu ir teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti, teisę bet kada atšaukti sutikimą, nedarant poveikio duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.
2. Vartotojo prašymo teisiniai pagrindai:
a) Galimybė susipažinti su asmens duomenimis – RODO 15 straipsnis
b) Duomenų ištaisymas – RODO 16 straipsnis.
c) Duomenų ištrynimas (vadinamoji teisė būti pamirštam )- 17 RODO straipsnis.
d) Duomenų tvarkymo apribojimas – 18 RODO straipsnis.
e) Duomenų perkeliamumas – RODO 20 straipsnis.
f) Prieštaravimas – RODO 21 straipsnis.
g) Sutikimo atšaukimas – RODO 7 straipsnio 3 dalis.
3. Norėdami pasinaudoti 2 punkte nurodytomis teisėmis, galite siųsti atitinkamą el. laišką adresu: info@chemicaltiger.com.
4. Tuo atveju, kai naudotojas pasinaudoja teise, kylančia iš pirmiau nurodytų teisių, administratorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jį patenkina arba atsisako jį patenkinti. Tačiau, jei – dėl sudėtingo prašymo pobūdžio ar prašymų skaičiaus – Administratorius negali įvykdyti prašymo per vieną mėnesį, jis įvykdys prašymą per kitus du mėnesius, iš anksto – per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo – informuodamas naudotoją apie numatomą termino pratęsimą ir jo priežastis.
5. Jei nustatoma, kad tvarkant asmens duomenis pažeidžiamos RODO nuostatos, bet kuris duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą tiesiogiai priežiūros institucijai: Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas, Stawki gatvė 2, 00-193 Varšuva.
6. Jūsų duomenis tvarkysime toliau nurodytais laikotarpiais:
a) vykdant sudarytas produktų tiekimo sutartis – sutarties vykdymo laikotarpiu ir atitinkamuose teisės aktuose nustatytu ieškinio senaties terminu;
b) garantinių įsipareigojimų vykdymas – pagal garantinį laikotarpį, kylantį iš internetinės parduotuvės taisyklių ir nuostatų – jas galima rasti interneto svetainėje www.chemicaltiger.com (toliau – „Parduotuvės taisyklės ir nuostatai”) ir atitinkamuose teisės aktuose.
c) mokestinio atsiskaitymo už pardavimus – 5 metus nuo mokestinių metų, kuriais buvo įvykdytas pardavimas, pabaigos;
d) mūsų produktų ir paslaugų rinkodara – 5 metus nuo paskutinio pirkimo; turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, ir bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą šiuo atžvilgiu;
e) rinkodaros ryšių vykdymas – kol neatšauksite savo sutikimo tokiam bendravimui arba neprieštarausite jūsų duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais;
f) pretenzijoms pareikšti arba nuo jų apsiginti – šiuo tikslu tvarkome jūsų duomenis, jei nesumokate už įsigytus produktus arba jei mums pareiškiate pretenzijas – kol byla bus išspręsta arba kol pasibaigs pretenzijų senaties terminas;
g) tvarkyti prieštaravimų dėl jūsų duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais sąrašą – tol, kol atšauksite savo prieštaravimą (RODO 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su RODO 21 straipsnio 3 dalimi).
h) atsakymai į jūsų klausimus per kontaktinę formą – paties susirašinėjimo laikotarpiu, o vėliau – 24 mėnesius,
i) naudojimasis paskyra internetinėje parduotuvėje – tol, kol Klientas turi paskyrą internetinėje parduotuvėje pagal jos sąlygas; Klientui ištrynus paskyrą, mes vis tiek galime tvarkyti Kliento duomenis gynybos nuo pretenzijų tikslais, jei tai pateisinama aplinkybėmis;
j) analitinei ir statistinei veiklai, susijusiai su naudojimusi Internetine parduotuve, – dar 24 mėnesius,

§ 5. ŠAKNYČIOS

1. Interneto svetainėje naudojami „slapukų” failai.
2. Slapukų įdiegimas yra būtinas tinkamam Svetainės paslaugų teikimui. „Slapukų” failuose yra informacijos, būtinos tinkamam Svetainės veikimui, taip pat jie suteikia galimybę kurti bendrąją apsilankymų Svetainėje statistiką. Slapukai ir panašios technologijos nedaro neigiamo poveikio įrenginio, kuriame jie yra įdiegti, veikimui. Dėl jų naudojimo nesikeičia įrenginio konfigūracija ar įrenginyje įdiegta programinė įranga. Informacija, gauta naudojant slapukus ir panašias technologijas, priklausomai nuo konkretaus failo/technologijos, gali būti atskleista: paslaugų, susijusių su mūsų svetainės administravimu, teikėjams, duomenų analizės sprendimų teikėjams, internetinės rinkodaros paslaugų teikėjams, socialinės žiniasklaidos platformoms, mokėjimo paslaugų teikėjams.
3. Svetainėje naudojami šie „slapukų” tipai: sesijos slapukai ir nuolatiniai slapukai.
a) „Sesijos” „slapukai” yra laikini failai, kurie saugomi naudotojo galinėje įrangoje tol, kol naudotojas atsijungia (išeina iš svetainės).
b) „Nuolatiniai” „slapukai” saugomi naudotojo galinėje įrangoje „slapukų” parametruose nurodytą laiką arba tol, kol naudotojas juos ištrina.
4. Administratorius naudoja savo slapukus, kad geriau suprastų, kaip naudotojas sąveikauja su svetainės turiniu. Slapukų pagalba renkama informacija apie naudotojo naudojimąsi interneto svetaine, interneto svetainės, iš kurios naudotojas buvo nukreiptas, tipą, apsilankymų skaičių ir naudotojo apsilankymo interneto svetainėje trukmę. Ši informacija neužfiksuoja konkrečių asmeninių naudotojo duomenų, tačiau naudojama svetainės naudojimo statistikai kaupti.
5. Vartotojas turi teisę nuspręsti dėl slapukų patekimo į jo kompiuterį, iš anksto pasirinkdamas juos savo naršyklės lange. Išsamią informaciją apie slapukų galimybę ir tvarkymą galima rasti savo programinės įrangos (naršyklės) nustatymuose.

§ 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šis dokumentas įsigalioja nuo 2023 m. gruodžio 12 d.
2. Šį dokumentą priima „Bridge Solutions Hub S.A.” direktorių valdyba ir jis periodiškai peržiūrimas siekiant jį atnaujinti, ypač pasikeitus teisiniam reglamentavimui
3. Administratorius taiko technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tvarkomų asmens duomenų apsaugą, atitinkančią grėsmes ir saugomų duomenų kategoriją, ir visų pirma apsaugotų duomenis nuo jų patekimo neįgaliotiems asmenims, nuo jų paėmimo neįgaliotam asmeniui, nuo jų tvarkymo pažeidžiant galiojančius teisės aktus ir nuo jų pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo.
4. Administratorius numato tinkamas technines priemones, kad neįgalioti asmenys negalėtų gauti ir keisti elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų.
5. Šioje privatumo politikoje nereglamentuotais klausimais atitinkamai taikomos RODO nuostatos ir kitos atitinkamos Lenkijos teisės aktų nuostatos.