ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ CHEMICALTIGER.COM

§ 1. ΟΡΙΣΜΟΊ

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους κανονισμούς έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Εταιρεία/Πωλητής – εταιρεία με την επωνυμία Bridge Solutions Hub S.A. με έδρα στη Βαρσοβία, οδός Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Βαρσοβία, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βαρσοβίας, XIII Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθμό KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1596529,00 PLN.
2. Cookies – μικρές πληροφορίες κειμένου που αποστέλλονται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται από την πλευρά του Πελάτη (συνήθως στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή) σε περίπτωση σύναψης συμφωνιών μέσω του καταστήματος Διαδικτύου που λειτουργεί η Εταιρεία στη διεύθυνση www.chemicaltiger.com.
3. Εργάσιμες ημέρες – νοούνται οι εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
4. Τρίτος Προμηθευτής – η εταιρεία ή οι εταιρείες που κατέχουν ή κατέχουν τα Προϊόντα που πωλούνται από την Εταιρεία και τα οποία δεν βρίσκονται επί του παρόντος στην αποθήκη της Εταιρείας.
5. Έντυπο αγοράς – ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται προς συμπλήρωση στον ιστότοπο www.chemicaltiger.com σε περίπτωση σύναψης συμφωνιών μέσω του ιστότοπου www.chemicaltiger.com, στο οποίο ο Πελάτης παρέχει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και εκτέλεση της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι
α) στην περίπτωση Πελατών που είναι καταναλωτές, στο Έντυπο Αγοράς πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/διεύθυνση παράδοσης (οδός και αριθμός οικίας ή/και χώρου, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας),
β) εάν ο Πελάτης δεν είναι καταναλωτής, στο Έντυπο Αγοράς πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης του Πελάτη, διεύθυνση έδρας/διεύθυνση παράδοσης (οδός και αριθμός κατοικίας ή/και εγκαταστάσεων, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας), ΑΦΜ,
6. Αστικός Κώδικας – ο νόμος της 23ης Απριλίου 1964 περί Αστικού Κώδικα (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 2022, σημείο 1360, όπως τροποποιήθηκε),
7. Καταναλωτής – φυσικό πρόσωπο που συνάπτει συμφωνία και παραγγέλνει προϊόν για σκοπούς που δεν συνδέονται άμεσα με οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 221 του Αστικού Κώδικα,
8. Λογαριασμός – ατομικό προφίλ του Πελάτη, το οποίο χαρακτηρίζεται από όνομα χρήστη (login) και κωδικό πρόσβασης και αποτελεί συλλογή πόρων και δεδομένων του Πελάτη στο πληροφοριακό και επικοινωνιακό σύστημα της Εταιρείας, το οποίο περιέχει ιδίως τα δεδομένα του Πελάτη σχετικά με τις παραγγελίες που έχει πραγματοποιήσει.
9. Πελάτης – φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή Επιχειρηματίας, που ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα Προϊόν από την Εταιρεία μέσω του Καταστήματος,
10. Φορέας παράδοσης προϊόντων – εταιρεία ταχυμεταφορών που έχει συμβληθεί από την Εταιρεία για την παράδοση ενός δέματος στον Πελάτη,
11. Προϊόν – εξαρτήματα, αξεσουάρ και υλικά που προορίζονται για αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων που διατίθενται στο Διαδικτυακό Κατάστημα,
12. Επιχειρηματίας – φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, μη ενσωματωμένες οργανωτικές μονάδες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλες οντότητες που διαθέτουν αριθμό REGON και ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα Προϊόν της Εταιρείας μέσω του Καταστήματος,
13. Κανόνες και Κανονισμοί – οι παρόντες Κανόνες και Κανονισμοί,
14. Ηλεκτρονικό Κατάστημα – μια ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει την υποβολή παραγγελιών για Προϊόντα από τους Πελάτες, διαθέσιμη στη διεύθυνση www.chemicaltiger.com.
15. Ανωτέρα βία – ένα εξωτερικό, απροσδόκητο, μη δυνάμενο να αποφευχθεί γεγονός, το οποίο βρίσκεται εκτός του ελέγχου των συμβαλλομένων μερών (π.χ. καιρικές καταστροφές, ταραχές),
16. Παραγγελία – η δήλωση πρόθεσης του Πελάτη που αποσκοπεί άμεσα στην υποβολή παραγγελίας για την αγορά ενός Προϊόντος, προσδιορίζοντας ιδίως το είδος και τον αριθμό των Προϊόντων.

§ 2. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

1. Οι κανόνες και οι κανονισμοί καθορίζουν τις αρχές για τη χρήση από τους Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.chemicaltiger.com που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.chemicaltiger.com για την παραγγελία Προϊόντων, και ειδικότερα:
α) τους όρους και τους κανόνες για την τοποθέτηση παραγγελιών από τους Πελάτες μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος www.chemicaltiger.com.
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση μιας παραγγελίας,
γ) διαδικασία υποβολής παραπόνων.
2. Οι κανόνες και οι κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.chemicaltiger.com. Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό τους στον εν λόγω δικτυακό τόπο και μπορεί επίσης να κατεβάσει ένα αρχείο που περιέχει τους Κανονισμούς προκειμένου να τους καταγράψει και να τους αναπαράγει ανά πάσα στιγμή.
3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία www.chemicaltiger.com λειτουργεί από την Εταιρεία.
4. Η διεύθυνση του καταστήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας:
(α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@chemicaltiger.com
β) Διεύθυνση αλληλογραφίας: 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Βαρσοβία.
5. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Κατάστημα και τις λειτουργίες του σύμφωνα με το νόμο, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται η χρήση του Καταστήματος με τρόπο που μπορεί να παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα άλλων ή η ανάρτηση ή διανομή περιεχομένου που είναι χυδαίο, αναληθές ή μπορεί να παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα, το νόμο ή άλλα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτων. Εάν αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας, υποχρεούστε να τα διορθώσετε ή να τα συμπληρώσετε. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια κατά τη χρήση του Καταστήματος.
6. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι Εταιρείες με τη μορφή δημιουργίας Λογαριασμού. Η εγγραφή ενός Λογαριασμού πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση μιας φόρμας εγγραφής, αποδεχόμενος τουλάχιστον τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου. Στη φόρμα εγγραφής είναι απαραίτητο ο Πελάτης να δηλώσει: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ατομικό κωδικό πρόσβασης.
7.Οι υπηρεσίες διατήρησης ενός Λογαριασμού παρέχονται από την Εταιρεία δωρεάν. Ο Πελάτης μπορεί να διαγράψει τον Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εταιρεία:
α) εγγράφως στη διεύθυνση: Bridge Solutions Hub S.A. με έδρα τη Βαρσοβία, οδός Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Βαρσοβία ή
β) σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: info@chemicaltiger.com.

§ 3. ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ

1. Η πραγματοποίηση αγοράς ενός προϊόντος προϋποθέτει ότι ο Πελάτης παρέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο έντυπο παραγγελίας.
2. Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας και η σύναψη της συμφωνίας γίνεται με την εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειών:
α) συμπλήρωση του εντύπου παραγγελίας,
β) αναγραφή του τρόπου παράδοσης του προϊόντος,
γ) αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον Πελάτη,
δ) επιλογή τρόπου πληρωμής και πληρωμή από τον Πελάτη,
Μόλις υποβληθεί και πληρωθεί η παραγγελία, η Εταιρεία επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της και ταυτόχρονα αποδέχεται την παραγγελία για επεξεργασία. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της Παραγγελίας και της αποδοχής της προς εκτέλεση πραγματοποιείται με την αποστολή από την Εταιρεία στον Πελάτη του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που έχει δηλωθεί στο Έντυπο Παραγγελίας, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τη δήλωση της Εταιρείας για την παραλαβή της Παραγγελίας και την αποδοχή της προς εκτέλεση και την επιβεβαίωση της σύναψης της σύμβασης. Μόλις ο Πελάτης λάβει το ανωτέρω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η σύμβαση πώλησης μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας συνάπτεται.
3. Μετά την παραλαβή της πληρωμής, η Εταιρεία αποστέλλει αμέσως το παραγγελθέν προϊόν μέσω του Φορέα Παράδοσης Προϊόντων που επέλεξε ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Έντυπο Παραγγελίας. Το παραγγελθέν προϊόν αποστέλλεται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την πίστωση του οφειλόμενου ποσού για το προϊόν στον λογαριασμό της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τον χρόνο παράδοσης σε 10 εργάσιμες ημέρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν η προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης αλλάξει περαιτέρω (παραταθεί), η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Πελάτη για την περίσταση αυτή επικοινωνώντας με τον Πελάτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον αριθμό τηλεφώνου ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
4. Σε περίπτωση παραγγελίας που πραγματοποιείται μέσω του Καταστήματος, ο Πελάτης μπορεί να παρέχει στοιχεία διεύθυνσης διαφορετικά από εκείνα που παρέχονται κατά την εγγραφή και τη δημιουργία Λογαριασμού.
5. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ισχύουν για τον Προμηθευτή Προϊόντων. Στην περίπτωση παραγγελιών που παραδίδονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών, εάν ο Πελάτης ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη δεν είναι παρόν στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί για την παράδοση της παραγγελίας, η υπηρεσία ταχυμεταφορών θα κάνει νέα προσπάθεια παράδοσης του προϊόντος. Εάν ο Πελάτης ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη απουσιάζει εκ νέου από τη διεύθυνση που έχει δηλωθεί, το Προϊόν επιστρέφεται στην Εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραγγελία μπορεί να αποσταλεί εκ νέου στον Πελάτη κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία. Το κόστος της επαναποστολής του Προϊόντος βαρύνει τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης αγοράσει πολλά Προϊόντα στο πλαίσιο μιας παραγγελίας, τα παραγγελθέντα Προϊόντα ενδέχεται να αποσταλούν στον Πελάτη σε περισσότερες από μία αποστολές. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα αποστολής.
6. Εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ακρίβεια των στοιχείων του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης παράδοσης, που είναι απαραίτητα για την παράδοση, η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου για να επαληθεύσει τα εν λόγω στοιχεία.
7. Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται παραγγελίες που έχουν συμπληρωθεί εσφαλμένα ή για τις οποίες υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχουν παρασχεθεί ψευδή ή πλασματικά στοιχεία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία, όταν ακυρώνει την παραγγελία, ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη σχετικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στο Έντυπο Παραγγελίας.
8. Η πληρωμή του Προϊόντος θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, τα στοιχεία του οποίου θα αναφέρονται μετά την ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Παραγγελίας και την αποδοχή των Κανονισμών ή με εφαρμογή BLIK.
9. Το περιεχόμενο της συναφθείσας σύμβασης πώλησης καταγράφεται και τίθεται στη διάθεση του Πελάτη από:
α) τη διάθεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από την Εταιρεία και την αποδοχή τους από τον Πελάτη στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και
β) αποστέλλοντας στον Πελάτη το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 των Όρων και Προϋποθέσεων. Το περιεχόμενο της σύμβασης πώλησης καταγράφεται και διασφαλίζεται επιπλέον στο σύστημα πληροφορικής της Εταιρείας.

§ 4. ΤΙΜΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

1. Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο του Καταστήματος εκφράζονται σε πολωνικά ζλότυ και περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Οι τιμές των Προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος δεν περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης των Προϊόντων από τον Πάροχο Προϊόντων. Η συνολική αξία της παραγγελίας περιλαμβάνει την τιμή του Προϊόντος και τα έξοδα παράδοσής του.
2. Η απόδειξη αγοράς είναι το τιμολόγιο ΦΠΑ που εκδίδεται από το Κατάστημα και επισυνάπτεται στην παραγγελία που αποστέλλεται στον Πελάτη. Όλα τα έξοδα οικονομικής συναλλαγής βαρύνουν τον Πελάτη.
3. Το κόστος παράδοσης των Προϊόντων εξαρτάται από το μέγεθος της παραγγελίας και καθορίζεται από την Εταιρεία στον τιμοκατάλογο που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.
4. Ο τιμοκατάλογος και οι πληροφορίες στον ιστότοπο www.chemicaltiger.com δεν αποτελούν εμπορική προσφορά κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, αλλά μόνο αντανάκλαση των Προϊόντων που πωλούνται από την Εταιρεία, ως εκ τούτου, δεν εγγυόμαστε την πλήρη διαθεσιμότητα των Προϊόντων. Με την υποβολή παραγγελίας μέσω των μηχανισμών που είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες του καταστήματος, ο Πελάτης προβαίνει σε προσφορά αγοράς ενός συγκεκριμένου αγαθού υπό τους όρους που καθορίζονται στην περιγραφή των αγαθών. Η στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης είναι όταν ο Πελάτης επιβεβαιώσει εγγράφως ότι παρέλαβε τα αγαθά.
5. Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει τη συμμόρφωση του παραδοθέντος Προϊόντος με τη σύμβαση και σε περίπτωση τυχόν παρατυπιών να επικοινωνεί αμέσως με την Εταιρεία για τον καθορισμό των περαιτέρω ενεργειών.
6. Στην περίπτωση παραδόσεων με ταχυμεταφορά, πριν παραλάβετε το Προϊόν, θα πρέπει να ελέγξετε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν το Προϊόν έχει υποστεί ζημιά, το δέμα δεν πρέπει να γίνει δεκτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό για να διευκρινίσει το θέμα.
7. Εάν το δέμα παραληφθεί και ο Πελάτης ανακαλύψει κάποιο ελάττωμα ή ζημιά στο δέμα που δεν μπορούσε να φανεί εξωτερικά κατά την παραλαβή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής
α) μηχανική βλάβη στο περιεχόμενο του δέματος,
β) μη πληρότητα του δέματος,
γ) μη συμμόρφωση του περιεχομένου του δέματος με το αντικείμενο της παραγγελίας.
Ο Πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον Πωλητή το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το θέμα και να κινηθεί η διαδικασία καταγγελίας.

§ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ

1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονα σχετικά με το προϊόν που περιλαμβάνεται στην παραγγελία.
2. Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι του Πελάτη εάν το πωληθέν Προϊόν έχει ελάττωμα κατά την έννοια του άρθρου 5561 του Αστικού Κώδικα. Η έκταση και οι όροι της ευθύνης της Εταιρείας για ελαττώματα του Προϊόντος καθορίζονται από τις σχετικές γενικά ισχύουσες διατάξεις του δικαίου, ιδίως τον Αστικό Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 556-576 του Αστικού Κώδικα).
3. Σύμφωνα με το άρθρο 558 § 1 του Αστικού Κώδικα, αποκλείεται η ευθύνη της Εταιρείας στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας του προϊόντος έναντι του Πελάτη που δεν είναι Καταναλωτής.
4. Ο Πελάτης προβαίνει σε καταγγελία αποστέλλοντας κοινοποίηση καταγγελίας σχετικά με συγκεκριμένο Προϊόν. Προκειμένου να επιταχυνθεί η εξέταση της καταγγελίας, συνιστάται να παρέχονται στην καταγγελία: τα στοιχεία του Πελάτη (όνομα και επώνυμο ή επωνυμία εταιρείας), ημερομηνία αίτησης, αριθμός τιμολογίου, ονομασία και ποσότητα του υπό καταγγελία Προϊόντος, περιγραφή και είδος ελαττώματος, αίτημα του Πελάτη, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
5. Τα παράπονα πρέπει να απευθύνονται:
α) εγγράφως στη διεύθυνση: Bridge Solutions Hub S.A. με έδρα τη Βαρσοβία, οδός Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Βαρσοβία – με την ένδειξη “Καταγγελία” στον φάκελο ή
β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: info@chemicaltiger.com.
6. Η Εταιρεία θα απαντήσει στην καταγγελία του Πελάτη άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της από την Εταιρεία. Εάν ο Πελάτης, ο οποίος είναι καταναλωτής, ασκώντας τα δικαιώματα εγγύησης, έχει ζητήσει την αντικατάσταση του αντικειμένου ή την άρση του ελαττώματος ή έχει προβεί σε δήλωση μείωσης της τιμής, προσδιορίζοντας το ποσό κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η τιμή, και η Εταιρεία δεν έχει απαντήσει στο αίτημα αυτό εντός 14 ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει ότι το αίτημα είναι δικαιολογημένο. Η Εταιρεία θα παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων στον Πελάτη στη διεύθυνση και στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Πελάτης στην καταγγελία.
7. Τα δικαιώματα του Πελάτη που είναι Καταναλωτής διέπονται από τις διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών της 30ής Μαΐου 2014 (Επίσημη Εφημερίδα του 2020, σημείο 287) και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
8. Εάν το προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα, ο Πελάτης που είναι Καταναλωτής μπορεί να:
α) να προβεί σε δήλωση μείωσης της τιμής ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός εάν η Εταιρεία αντικαταστήσει αμέσως και χωρίς υπερβολική ταλαιπωρία για τον Πελάτη το ελαττωματικό Προϊόν με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα ή αφαιρέσει το ελάττωμα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει ήδη αντικατασταθεί ή επισκευαστεί από την Εταιρεία ή εάν η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα ατελές ή να αφαιρέσει το ελάττωμα. Ο Πελάτης μπορεί, αντί να αποκαταστήσει το ελάττωμα όπως προτείνει η Εταιρεία, να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα προϊόν χωρίς ελάττωμα ή, αντί να αντικαταστήσει το προϊόν, να ζητήσει την αποκατάσταση του ελαττώματος, εκτός εάν η συμμόρφωση του αντικειμένου με τη σύμβαση με τον τρόπο που επιλέγει ο Πελάτης είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με τον τρόπο που προτείνει η Εταιρεία. Κατά την εκτίμηση του υπερβολικού κόστους, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η αξία του προϊόντος χωρίς ελάττωμα, το είδος και η σημασία του ελαττώματος που διαπιστώθηκε, καθώς και η ταλαιπωρία στην οποία θα εκτίθετο ο Πελάτης με άλλον τρόπο ικανοποίησης.
β) απαίτηση αντικατάστασης του ελαττωματικού Προϊόντος με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα ή άρσης του ελαττώματος. Η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα ή να αφαιρέσει το ελάττωμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον Πελάτη. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του Πελάτη εάν η συμμόρφωση του ελαττωματικού προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης με τον τρόπο που επέλεξε ο Πελάτης είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με τον άλλο δυνατό τρόπο συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης. Το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης βαρύνει την Εταιρεία.

§ 6. ΑΡΧΈΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΜΕΘΌΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΌΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ

1. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης εξωδικαστικών διαδικασιών χειρισμού παραπόνων και διεκδίκησης απαιτήσεων από τον Πελάτη που είναι καταναλωτής και τους κανόνες πρόσβασης στις διαδικασίες αυτές διατίθενται στα γραφεία και στους δικτυακούς τόπους των περιφερειακών (δημοτικών) διαμεσολαβητών καταναλωτών, των κοινωνικών οργανώσεων στις καταστατικές αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία των καταναλωτών, των Επαρχιακών Επιθεωρήσεων Εμπορικής Επιθεώρησης και στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Ο πελάτης που είναι καταναλωτής έχει τις ακόλουθες υποδειγματικές δυνατότητες χρήσης εξωδικαστικών τρόπων αντιμετώπισης παραπόνων και αξιώσεων:
α) ο πελάτης δικαιούται να προσφύγει στο μόνιμο φιλικό δικαστήριο καταναλωτών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 περί εμπορικής επιθεώρησης (Επίσημη Εφημερίδα του 2020, σημείο 1706, όπως τροποποιήθηκε) για την επίλυση διαφοράς που προκύπτει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης. Ο κανονισμός για την οργάνωση και λειτουργία των μόνιμων φιλικών δικαστηρίων καταναλωτών καθορίζεται στο διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για τον καθορισμό του κανονισμού για την οργάνωση και λειτουργία των μόνιμων φιλικών δικαστηρίων στις επαρχιακές επιθεωρήσεις εμπορίου της 6ης Ιουλίου 2017. (Επίσημη Εφημερίδα του 2017, σημείο 1356)
β) Ο Πελάτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση στον επαρχιακό επιθεωρητή εμπορικής επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 περί εμπορικής επιθεώρησης (του 2020, στοιχείο 1706, όπως τροποποιήθηκε), για την έναρξη διαδικασίας διαμεσολάβησης για τη φιλική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας. Πληροφορίες σχετικά με τις αρχές και τη διαδικασία διαμεσολάβησης που διενεργείται από τον επαρχιακό επιθεωρητή της Εμπορικής Επιθεώρησης είναι διαθέσιμες στα γραφεία και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων επαρχιακών επιθεωρήσεων της Εμπορικής Επιθεώρησης.
γ) Ο Πελάτης μπορεί να λάβει δωρεάν βοήθεια για την επίλυση μιας διαφοράς μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή, χρησιμοποιώντας επίσης τη δωρεάν βοήθεια ενός περιφερειακού (δημοτικού) διαμεσολαβητή καταναλωτών ή μιας κοινωνικής οργάνωσης στα καταστατικά καθήκοντα της οποίας περιλαμβάνεται η προστασία των καταναλωτών (π.χ. Ομοσπονδία Καταναλωτών, Ένωση Καταναλωτών Πολωνίας). 3.
3. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών), η Εταιρεία, ως εγκατεστημένος στην Ένωση έμπορος που συνάπτει ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, παρέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ODR) για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι: info@chemicaltiger.com.

§ 7. ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ

1. Ο Πελάτης που είναι Καταναλωτής και έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του και χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα, εκτός από τα έξοδα που ορίζονται στην παράγραφο 7 κατωτέρω.
2. Η προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης αρχίζει για τη σύμβαση πώλησης, σε εκτέλεση της οποίας η Εταιρεία εκδίδει το Προϊόν – από την παραλαβή του Προϊόντος από τον Καταναλωτή ή από τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον Καταναλωτή, πλην του Παρόχου του Προϊόντος, και σε περίπτωση που η σύμβαση πώλησης περιλαμβάνει πολλαπλά Προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη – από την παραλαβή του τελευταίου Προϊόντος, παρτίδας ή μέρους, για άλλες συμβάσεις – από την ημερομηνία σύναψής τους,
3. Για την αποτελεσματική υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης, αρκεί η αποστολή δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης στην Εταιρεία πριν από τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας. Ο καταναλωτής μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα αριθ. 2 του νόμου της 30ής Μαΐου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
4. Η δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, με την υπογραφή του Πελάτη, μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρείας: Bridge Solutions Hub S.A. με έδρα τη Βαρσοβία, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Βαρσοβία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@chemicaltiger.com ή μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως στην έδρα της Εταιρείας.
5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Πώλησης, η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί στο βαθμό που καλύπτεται από το περιεχόμενο της δήλωσης υπαναχώρησης.
6. Εάν αποσταλεί η δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία επιβεβαιώνει αμέσως στον Πελάτη την εκτέλεση της εντολής.
7. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής του προϊόντος κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, στις ακόλουθες περιπτώσεις
α) Εάν ο Καταναλωτής έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης του Προϊόντος διαφορετικό από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον Καταναλωτή τα πρόσθετα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Καταναλωτής.
β) Σε περίπτωση Προϊόντος που αποτελεί υπηρεσία, η εκτέλεση της οποίας – κατόπιν ρητής αίτησης του Καταναλωτή – έχει αρχίσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά από σχετική αίτηση, υποχρεούται να πληρώσει για τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης. Το ποσό της πληρωμής υπολογίζεται ανάλογα με την έκταση της εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή ή την αμοιβή που συμφωνήθηκε στη σύμβαση. Εάν η τιμή ή η αμοιβή είναι υπερβολική, η βάση για τον υπολογισμό του ποσού αυτού είναι η αγοραία αξία της παρεχόμενης επίδοσης.
8. Η Εταιρεία επιστρέφει αμέσως, αλλά το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραδόθηκε στην Εταιρεία η δήλωση υπαναχώρησης του Αγοραστή από τη σύμβαση πώλησης, στον Καταναλωτή όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για την παράδοση του Προϊόντος (με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 ανωτέρω). Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να λάβει πίσω το Προϊόν ή μέχρι ο Καταναλωτής να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
9. Η Εταιρεία επιστρέφει την πληρωμή στον Καταναλωτή χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής, εκτός εάν ο Καταναλωτής έχει συμφωνήσει σε άλλον τρόπο επιστροφής της πληρωμής, ο οποίος, ωστόσο, δεν συνεπάγεται πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον Καταναλωτή, π.χ. στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο Καταναλωτής στο έντυπο ανάληψης.
10. Ο Καταναλωτής ευθύνεται για κάθε μείωση της αξίας του Προϊόντος που προκύπτει από τη χρήση του Προϊόντος πέραν της αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.
11. Η Εταιρεία δεν δέχεται δέματα που αποστέλλονται πίσω “με αντικαταβολή”.
12. Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου της 30ής Μαΐου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, το δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως δεν παρέχεται στον Καταναλωτή, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση σύναψης συμβάσεων:
α) στις οποίες το αντικείμενο της εκτέλεσης είναι μη προκατασκευασμένο αντικείμενο, το οποίο παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καταναλωτή ή χρησιμεύει για την ικανοποίηση εξατομικευμένων αναγκών του,
β) στις οποίες το αντικείμενο της παροχής είναι πράγματα τα οποία μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, συνδυάζονται αναπόσπαστα με άλλα πράγματα.

§ 8. ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ

1. Ο πελάτης υποχρεούται:
α) να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.chemicaltiger.com σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τις διατάξεις των κανονισμών και την καλή πρακτική,
β) να παρέχει αληθή προσωπικά δεδομένα στο έντυπο παραγγελίας,
γ) να μην χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με σκοπό την πραγματοποίηση ψευδών παραγγελιών ή την παρουσίαση προσωπικών δεδομένων άλλων ως δικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που αντίκειται στα χρηστά ήθη.
2. Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν με οποιαδήποτε μορφή κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας και οποιασδήποτε διαδικασίας υποβολής παραπόνων είναι αληθείς και σωστές εξ όσων γνωρίζει.
3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά την τοποθέτηση μιας Παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες τεχνικής συντήρησης και εκσυγχρονισμού της ιστοσελίδας.
4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εκτέλεση της Παραγγελίας ανά πάσα στιγμή και ιδίως σε περίπτωση παραβίασης των Κανονισμών από τον Πελάτη, παροχής από τον Πελάτη ανακριβών προσωπικών δεδομένων, εταιρικών δεδομένων ή δεδομένων που σχετίζονται με την πληρωμή. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Εταιρεία δικαιούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει τις διατάξεις της γενικώς ισχύουσας νομοθεσίας.

§ 9. ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

1. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, τα μέρη επιδιώκουν τη φιλική επίλυση της διαφοράς.
2. Άλλη εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφέρεται στο περιεχόμενο της §7 παράγραφος 3 του παρόντος Κανονισμού.
3. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας υποβάλλεται στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

§ 10. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ

1. Ο Πελάτης μπορεί να συμφωνήσει να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο που διαθέτει η Εταιρεία. Το Ενημερωτικό Δελτίο αποστέλλεται μόνο σε Πελάτες που παρήγγειλαν το Ενημερωτικό Δελτίο σημειώνοντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στη φόρμα εγγραφής ή στο Έντυπο Παραγγελίας και συμφώνησαν να λαμβάνουν στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) εμπορικές πληροφορίες κατά την έννοια του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 2020, σημείο 344, όπως τροποποιήθηκε).
2. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Newsletter, οι πληροφορίες με τη μορφή ηλεκτρονικής επιστολής (e-mail) αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που παρέχεται από τον Πελάτη. Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει, ιδίως, πληροφορίες σχετικά με την προσφορά προϊόντων, τις τρέχουσες προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρονται από το Κατάστημα. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται δωρεάν.
3. Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αιτιολογεί και χωρίς να επιβαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος, να αλλάξει την αναγραφόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην οποία αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο ή να παραιτηθεί από το ενημερωτικό δελτίο, πατώντας τον σύνδεσμο Newsletter που βρίσκεται στο υποσέλιδο κάθε ενημερωτικού δελτίου, πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πεδίο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του και επιλέγοντας στη συνέχεια το κουμπί “Διαγραφή”.

§ 11. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ

1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων προκειμένου να ληφθούν υπόψη αλλαγές στη νομοθεσία, αλλαγές στις λειτουργίες που προσφέρονται μέσω του Καταστήματος, εισαγωγή νέων υπηρεσιών στο Κατάστημα, καλύτερη προστασία των συμφερόντων των Πελατών, αποσαφήνιση θεμάτων που απασχολούν τους Πελάτες, οργανωτικές αλλαγές εκ μέρους της Εταιρείας, αδυναμία συνέχισης της παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία υπό τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
2. Η τροποποίηση των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων δεν οδηγεί σε απώλεια των κεκτημένων δικαιωμάτων του Πελάτη, εφόσον έχουν αποκτηθεί νόμιμα.
3. Όλες οι παραγγελίες που έγιναν δεκτές από την Εταιρεία προς εκτέλεση πριν από την ημερομηνία τροποποίησης των Κανονισμών θα εκτελούνται με βάση τους Κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας από τον Πελάτη, εκτός εάν οι διατάξεις της νέας έκδοσης των Κανονισμών είναι ευνοϊκότερες για τους Πελάτες.
4. Η Εταιρεία ενημερώνει τους Πελάτες για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών αποστέλλοντας σχετικές πληροφορίες στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά τη δημιουργία Λογαριασμού τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προβλεπόμενων τροποποιήσεων. Η Εταιρεία θα τοποθετεί επίσης πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις των Κανονισμών στην Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των προγραμματισμένων τροποποιήσεων.
5. Εάν ο Πελάτης δεν αποδέχεται το νέο περιεχόμενο των Όρων και Προϋποθέσεων, θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία λήψης των πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή των Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν ο Πελάτης δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης, αυτό θεωρείται ως αποδοχή της νέας έκδοσης των Κανόνων και Κανονισμών.
6. Αλλαγές στη μορφή και τη φύση του Καταστήματος, ιδίως αλλαγές στον γραφικό σχεδιασμό του Καταστήματος, προσθήκη νέων χαρακτηριστικών, εικόνων, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, δεν συνιστούν τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.

§ 12. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

1. Πρώτον Το Κατάστημα αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα ονόματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή το δικαίωμα χρήσης τους από την Εταιρεία προκύπτει από ξεχωριστές συμφωνίες με εξουσιοδοτημένους φορείς. Το κείμενο, το γραφικό υλικό και οι λύσεις πληροφορικής που περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.chemicaltiger.com προστατεύονται από το νόμο, ιδίως από τις διατάξεις του νόμου της 4ης Φεβρουαρίου 1994 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
2. Το Κατάστημα, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία του, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, να αντιγράφονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν η Εταιρεία δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή της.
3. Ούτε οι χρήστες της Ιστοσελίδας ούτε οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το υλικό και τα έργα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας υπό τον κίνδυνο πλήρους ευθύνης για αποζημίωση έναντι του Πωλητή και των δημιουργών των επιμέρους έργων.
4. Προχωρώντας στη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για κάθε παραβατική συμπεριφορά και για κάθε ζημία που προκύπτει από αυτή τη συμπεριφορά, και έναντι τρίτων.
5. Οι ελάχιστες απαιτήσεις υλικού για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Πελάτη είναι οι εξής Mozilla Firefox browser έκδοση 83 ή νεότερη ή Google Chrome browser έκδοση 87 ή νεότερη με ενεργοποιημένη τη JavaScript. Κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Καταστήματος, εγκαθίστανται cookies στο σύστημα του υπολογιστή του Πελάτη. Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από την Εταιρεία είναι να επιτραπεί η εγκατάσταση των cookies.
6. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών.
7. Οι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 2023.